-13032917814

50 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه
70 درصد یک تکرار بیشینه
80 درصد دو تکرار بیشینه
50 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه
70 درصد یک تکرار بیشینه
80 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه 8
8
8
5
8 اول دوم
سوم
چهارم پنجم پرس
سرشانه با هالتر
50 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه
70 درصد یک تکرار بیشینه
80 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه 8
8
8
5
8 اول
دوم
سوم
چهارم پنجم جلوبازو با
هالتر
50 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه
70 درصد یک تکرار بیشینه
80 درصد دو تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه 5
5
5
5
5 اول
دوم
سوم
چهارم پنجم
اسکات

60 درصد یک تکرار بیشینه
زمان استراحت بین حرکات 30
ثانیه و بین هر ست
90 ثانیه
50 درصد یک تکرار بیشینه
60 درصد یک تکرار بیشینه
70 درصد یک تکرار بیشینه
80 درصد دو تکرار بیشینه

برنامه تمرینات سرعتی
برنامه تمرینات سرعتی در مدت 24 جلسه (8 هفته و 3 جلسه در هفته) اجرا شد. مدت هر جلسه تمرین 45 دقیقه بود. تمرین محققساخته شامل 10 دقیقه گرم کردن (دویدن آرام، حرکات کششی و نرمش) و سپس انجام تمرینات سرعتی که برنامه آن در جدول 2 آمده است، بود. بعد از هر دو هفته یک تکرار در هر کدام از مسافت ها افزوده میشد. سرد کردن اصولی به مدت 5 دقیقه در پایان هر جلسه تمرینی در نظر گرفته شده بود.
جدول 2. برنامه تمرینی گروه سرعتی

زمان مسافت تکرار فاصله استراحت

10متر5
4 20متر
3 30متر
3 60متر
2 100 متر
زمان استراحت بین هر بار دویدن5 هشت هفتهثانیه و بین هر بار عوض کردن مسافت دویدن 45 ثانیه
200 متر1

وسایل اندازهگیری
سرنگ و وسایل دیگر (گارو، سرنگ 10 سی سی، سرسوزن نمره 20 و 18 استریل، لوله آزمایش، پنبهالکل و چسب سفید طبی) برای گرفتن خون آزمودنیها، دستگاه سانتریفیوژ برای جدا کردن سرم، کیت ساخت شرکت بیومدیکا برای سنجش هورمون ANP با استفاده از روش آزمایشگاهی الایزا، فریزر آزمایشگاهی که قابلیت دمای 65 درجه سانتیگراد زیر صفر برای حفظ و نگهداری نمونه های پلاسمایی خون، زمانسنج ساخت سوئیس با حساسیت یک صدم ثانیه، دستگاه قدسنج مدل سکا ساخت آلمان با حساسیت یک دهم متر برای اندازه گیری قد آزمودنیها، ترازوی استاندارد پزشکی ساخت آلمان با حساسیت یک دهم کیلوگرم، با کفش برای اندازهگیری وزن افراد استفاده شد.
نمونه گیری خون
نمونههای خونی سه گروه آزمودنی ها برای تعیین غلظت ANP پلاسما در دو مرحله (قبل و بعد از اتمام تمرینات) توسط تکنیسین آزمایشگاه گرفته شد. تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی نمونه های خونی در آزمایشگاه مرکز غدد بیمارستان شریعتی تهران انجام گرفت.
اندازه گیرى هورمون ANP
در این تحقیق برای سنجش هورمون ANP از روش سنجش ایمنى آنزیم (Elisa )استفاده شد.
تفاوت اساسى این روش با سنجش رادیوایمنى این است که به جاى ماده رادیواکتیو از فعالیت آنزیمى استفاده مى شود. به عبارت دیگر، به جاى هورمون نشاندار، از هورمونى استفاده مى شود که به آنزیم پراکسیداز متصل است. درصورتى که سوبستراى (ماده واکنشگر) این آنزیم در محیط باشد، این آنزیم آن را به فراورده رنگینى تبدیل مى کند. با روش رنگ سنجى مى توان مقدار فراورده تولیدشده و به عبارتى مقدار هورمون نشاندار را تعیین کرد. در سنجش ایمنى آنزیم تعیین مقدار هورمون در نمونه پلاسما به کمک منحنى استاندارد انجام مى گیرد.
روشهای آماری تحقیق
برای توصیف اطلاعات جمع آوری شده از روش های توصیفی در قالب جدول ها استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، ابتدا از طریق آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف طبیعی بودن داده های هر مرحله ارزیابی شد. سپس برای مقایسه میانگین ANP پلاسمای دو گروه فعالیت در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از آزمون تی زوجی و برای تعیین تفاوت بین مقادیر متغیر گروههای مورد بررسی، از آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. در صورت مشخص شدن اختلاف معنادار هر متغیر از آزمون تعقیبی توکی به منظور مشخص شدن تفاوت بین هریک از گروه ها استفاده شد. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت.

نتایج و یافته های تحقیق
میانگین و انحراف معیار ویژگی های فردی در جدول3 و میانگین ANP پلاسما در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در شکل 1 آورده شده است.
جدول3. میانگین و انحراف معیار مشخصه های فرد ی آزمودنی ها
وزن( کیلوگرم) قد (سانتی متر ) سن (سال) گروه
71/75± 4/6 176/7± 4/2 33/1 ± 2/9 قدرتی (12نفر)
67/ 6 ± 7/4 177/3 ± 3/5 32/1 ± 2/5 سرعتی (12نفر)
71/6 ± 7/9 179/7 ± 2/9 32/6 ± 2/6 کنترل (12نفر)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
سرعتی
قدرتی
کنترل
آزمون

پیش
آزمون

پس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید