جدول 2. بررسی توصیفی BMI غواصان پیش از آزمون و پس از آزمون
میانگین انحراف معیار BMI
3/57826 23/7435 آپیش زمون
3/80216 23/7965 آپس زمون

جدول3. بررسی توصیفی متغیرهای مورد مطالعه غواصان در حالتهای حبس نفس و اسکوبا پیش از آزمون و پس از آزمون
-36712-59143

پارامتر تنفسی پیش آزمون پس آزمون نتیجه آزمون
گروهمیانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
غواصانp t
اسکوبا66/3 26/0 6211/3 26050/0 429/0 679/0
IC
-36712-231375

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

حبس نفس 71/3 48/0 7288/3 49978/0 0/1 – 351/0 VCMAX اسکوبا 4422/4 36334/0 59/4 47/0 357/1 – 212/0 حبس نفس 5175/4 73358/0 83/4 577/0 492/3 – 010/0 FVC اسکوبا 4678/4 39172/0 56/4 47303/0 971/0 – 36/0

حبس نفس3988/3 70988/0 66/4 607/0 499/2 – 041/0 FEV1 اسکوبا39/3 44822/1 6244/3 12165/1 208/1 – 262/0

حبس نفس6613/3 76669/0 5725/3 27945/1 282/0 786/0

جدول4. مقایسه میانگین و انحراف معیار پارامترهای تست ریوی قبل و بعد از دوره تمرینی در اسکوبا
و حبس نفس
تمرینی

دوره

از

بعد

تمرینی

دوره

از

قبل

P-Value

t-student

P-Value

t-student

آزمودنی

تنفسی

پارامتر

375
/
0

/914
0

788
/
0

273
/
0

نفس

حبس

Vcmax

اسکوبا

579
/
0

/567
0

79
/
0

271
/
0

نفس

حبس

IC

اسکوبا

707
/
0

/383
0

804
/
0

252
/
0

نفس

حبس

FVC

اسکوبا

93
/
0

/089
0

643
/
0

473
/
0

نفس

حبس

FEV1

اسکوبا

تمرینی

دوره

از

بعد


دیدگاهتان را بنویسید