7/8±1/20 2دقیقه اول مرحله
9/3±1/27 6/3±0/72 سرعت
(کیلومتر بر ساعت)

ادامه جدول 3. پروتکل تمرین به تفکیک مراحل و اجزای بازی
فعالیت استراحت فعالیت استراحت فعالیت
سوم 2دقیقه دوم
-2263172040

4 دقیقه
% 70HR Peak 2دقیقه اول مرحله
4 دقیقه 4دقیقه زمان (دقیقه)
%80HR Peak %60HRPeak ضربان (ضربه در دقیقه)

شاخص درک فشار
در پایان هر مرحله از آزمون، میزان درک فشار (شاخص درک فشار 20 نقطه ای بورگ) در پایان هر 4 دقیقه از شرکت کننده ها پرسیده و در برگه مخصوص ثبت میشد. همچنین اطلاعات روی صفحه نمایش نوار گردان (مدل HP Cosmos ساخت آلمان) از دید شرکت کنندهها پنهان می شد. شرکت کنندهها در هر مرحله آزمون از لباسهای یکسان استفاده کردند. قبل از شروع جلسات، یک جلسه توجیهی بهمنظور آشنایی با شرایط آزمون، آشنایی با فعالیت روی نوار گردان و آموزش چگونگی بیان میزان درک فشار هنگام فعالیت ورزشی برای این افراد اختصاص داده شد. همچنین اطمینان حاصل شد که هیچ کدام از شرکت کنندهها مشکل شنوایی ندارند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موسیقی
چهار قطعه موسیقی بدون کلام با ضرباهنگ متوسط یکسان (Rondo allaturca,Einekleinenachtmusic.
Adobeپس از بررسی توسط نرمافزار (Minuet from divertimento in D major,Wolfgangamadeus
1.5Music onauditi جهت مناسب بودن تعداد ضرباهنگ در دقیقه در اختیار شرکتکننده ها قرار گرفت که به اختیار دو قطعه از هر نوع را انتخاب کردند که در جلسات آزمون نیز از موسیقی انتخاب شده توسط فرد استفاده شد. همچنین انتخاب موسیقی ها با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیق بود. در جلساتی که شرکت کنندگان از موسیقی استفاده کردند، با توجه به پیشینه تحقیق، بلندی صدای موسیقی 70 دسی بل در نظر گرفته شد (16).
روش آماری
طبیعی بودن داده ها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف – اسمیرنوف تعیین شد. برای بررسی اثر تمرین بر متغیر های وابسته در بین دو مرحله، از آزمون t مستقل استفاده شد. در همه آزمون ها مقدار خطا در سطح (05/0P<)در نظر گرفته شد.

یافته های پژوهش
همان طورکه در جدول 2 مشخص است، در مرحله گـرم کـردن بـین دو گـروه تفـاوت معنـاداری مشـاهده نشـد(05/0P>). در مرحله فعالیت با شدت 60 درصد ضربان قلب بیشینه در شرایط موسیقی ریـتم متوسـط ضـربانقلب فعالیت و شاخص درک فشار نسبت به شرایط بدون موسـیقی کـاهش معنـاداری نشـان داد (05/0P<). در شرایط فعالیت با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه در شرایط با موسیقی نیز ضـربان قلـب فعالیـت و شـاخصدرک فشار به طور معناداری کاهش یافت (05/0P<).
در فعالیت با بیشترین شدت (80 درصد HRMAX ) میزان ضربان قلب حین تمـرین و شـاخص درک فشـارکاهش کمی را نشان داد، ولی معنادار نبود (05/0P>).

70119188609

جدول 4. میانگین ± انحراف استاندارد مقادیر ضربان قلب و شاخص درک فشار در دو شرایط کنترل و موسیقی متوسط
%80HR max %70HR max %60HR max متغیرها گرم کردن
کنترل 92/7±8/105 56/1±0/118 117/1±6/138 17/1±6/158
ضربان قلب(bpm)
70119-344587

موسیقی متوسط 38/7±9/101 *25/3±2/114 88/3±2/133 41/2±5/157
13/7±2/40
12/2±1/93 12/2±1/93
10/2±1/39* 9/2±2/04 7/3±1/33* —- کنترل
موسیقی متوسط شاخص درک فشار
(RPE)

درصد
80

درصد
70

درصد
60

کردن

گرم

دقیقه

در

ضربه

کنترل

موسیقی

درصد

80

درصد

70

درصد

60


دیدگاهتان را بنویسید