مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JSB_Volume 6_Issue 2_Pages 129-146-1

جدول 3. میانگین و انحراف معیار سوخت وساز سوبسترا در طول فعالیت و بعد از آن در مراحل مختلف چرخه قاعدگی اکسیداسیون چربی (گرم در دقیقه) اکسیداسیون کربوهیدرات (گرم در دقیقه) مصرف انرژی (کیلوژول در Read more…

By 92, ago