مقالات و پایان نامه ها

تحقیق pp:، ، menstrual، Physiol.,، cycle، exercise، phase

م هایی که در سوختوساز انرژی نقش دارند، مرتبط است. با افزایش سطوح استرادیول، فعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز کاهش مییابد (34)، که ممکن است در افزایش تریگلیسرید مصرفی در عضله اسکلتی در زمانهای مختلف چرخه Read more…

By 92, ago