دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بهداشت و درمان

عنوان : وضعیت مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388

دانشگاه علوم پزشکی

قزوین

پایان نامه جهت اخذ مدر کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان

عنوان:

وضعیت مصرف حامل‌های انرژي قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390-1388

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سعید آصف زاده

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان

خانم دکتر جهان آرا ممی خانی

سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می آید. هدف از این پژوهش مقایسه میزان مصرف انرژي قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بيمارستان هاي داشگاه علوم پزشکی ایلام در سال های 1390-1388 بود.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که به شیوه کمی و به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام بودند. کلیه بیمارستان ها  به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. مراجعه به آمار و اسناد هزینه و مصرف در سال های 1390-1388 ، مبنای جمع آوری اطلاعات بوده است. داده های بدست آمده از طریق ورود به اکسل و نرم افزار آماری   SPSSبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری T جفت شده و همبستگی پیرسون تحلیل شد.

یافته ها: آزمون t-student نشان داد میانگین مصرف ماهیانه آب و برق در یکساله بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه بیش از یکسال قبل  و مقدار مصرف گاز به صورت معناداری کمتر از قبل بود . اما میانگین مبلغ ماهیانه آب، برق و گاز در دوره بعد از هدفمندی یارانه ها به طور معناداری بیشتر از قبل بوده است(001/0≥ p-value) همچنین کل هزینه انرژی در بیمارستان های مورد مطالعه (مصطفی خمینی، طالقانی، امام خمینی) بعد از هدفمندی یارانه ها به ترتیب 7/3، 5/6 و 8/6 برابر افزایش داشته است.

بحث و نتیجه گیری: براي بهينه سازي مصرف انرژي در بیمارستان ها بهتر است استانداردهاي مصرف در  بخش هاي مختلف با توجه به آخرين سطح تكنولوژي و ديگر عوامل تأثيرگذار بر مصرف انرژي تعيين و به کار گرفته شود ، همچنین پیشنهاد می گردد دولت  در خصوص ارائه یارانه مراکز درمانی دولتی رفرمی ایجاد نماید که این بار سنگین از دوش بیمارستان ها برداشته یا تا حد قابل توجهی تعدیل گردد.

کلمات کلیدی: بیمارستان، مصرف انرژی، هدفمندی یارانه ها

 

 

فصل اول. 12

1-1 مقدمه: 13

1-2 بیان مسئله و اهمیت پژوهش: 16

1-2-1 منافع هدفمند سازی يارانه حامل‌های انرژي: 18

1-3 اهداف و فرضیات.. 21

1-3-1 هدف اصلي طرح. 21

1-3-2 اهداف فرعي طرح. 21

1-3-3 هدف کاربردی.. 22

هدف آرمانی: 22

1-3-4 سؤالات پژوهش… 22

فصل دوم. 23

2-1 مباني نظري پژوهش… 25

2-1 سابقه تاريخي موضوع پژوهش: 26

پيشينه یارانه‌ها در جهان. 26

2-1-2 تاريخچه يارانه در ايران. 26

2-1-3 اصلاحات يارانه در سال‌های اخير (دولت نهم و دهم) 28

2-2 مباني نظري پژوهش… 29

2-2-1: فوايد و مزاياي اجراي برنامه هدفمند سازی یارانه‌ها: 30

2-2-2 شرايط اصلاحات یارانه‌ای.. 32

2-2-3 اهداف اصلاحات یارانه‌ای: 32

2-2-4 روش‌های پرداخت يارانه: 33

2-2-5 یارانه‌ها و انواع آن: 33

2-2-6 روش‌های هدفمند سازی یارانه‌ها: 35

2-2-7 حامل‌های انرژي و بيمارستان: 36

2-2-8 وضعيت سه حامل انرژي مورد مطالعه در ايران (پيش از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها): 37

2-2-9 سيستم هاي اصلي تأمين انرژي در بيمارستان ها: 38

2-2-10 منافع حاصل از صرفه جويي در مصرف حامل هاي انرژي: 38

2-2-11 مميزي و ارزيابي اصلاحات يارانه اي: 38

2-2-12 مميزي و ارزيابي مصرف حامل هاي انرژي: 39

2-2-13 موانع و محدوديت هاي ارزيابي هاي کارايي مصرف انرژي: 40

2-2-15 تعاريف برخي از اصطلاحات کليدي در مبحث هدفمندسازي يارانه ها: 41

2-2-15-1 يارانه: 41

2-2 مروری بر مطالعات انجام یافته. 43

مطالعات انجام گرفته در ایران: 43

2-3-2 پژوهش هاي انجام گرفته خارج از ايران: 49

فصل سوم. 53

3-1 مقدمه. 54

فصل چهارم. 57

4-1 مقدمه: 58

جدول 1: میانگین ماهانه تعداد بیماران و تخت روز اشغالی بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 59

نمودار 1: مقایسه میانگین مصرف ماهانه آب (بر حسب لیتر) بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 60

جدول 2: مقایسه میانگین مصرف ماهانه آب قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 60

نمودار 2: مقایسه میانگین مصرف ماهانه برق (بر حسب کیلو وات ساعت) بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 61

جدول 3: مقایسه میانگین مصرف ماهانه برق قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 62

جدول 4: مقایسه میانگین مصرف ماهانه گاز قبل و بعد هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 64

نمودار 4: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه آب مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 65

نمودار 5: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه برق مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 66

نمودار 6: مقایسه میانگین هزینه ماهیانه گاز مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 67

نمودار 7: مقایسه هزینه کل آب مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 68

نمودار 8: مقایسه هزینه کل برق مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 69

نمودار 9: مقایسه هزینه کل گاز مصرفی بیمارستانهای مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 70

نمودار 10: کل هزینه انرژی قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها… 71

جدول شماره 5: مقایسه میانگین ماهیانه مبلغ مصرف حامل های انرژی در یکسال قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 72

جدول 6: میانگین سرانه مصرف آب (لیتر) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها. 73

جدول 7: میانگین سرانه مصرف برق (کیلو وات ساعت) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 73

جدول 8: میانگین سرانه مصرف گاز بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد بیماران یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 74

جدول 9: میانگین سرانه مصرف آب بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ……. 75

جدول 10: میانگین سرانه مصرف برق بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 75

جدول 11: میانگین سرانه مصرف گاز بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها  ….. 76

جدول 10: میانگین سرانه مصرف آب( لیتر) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 76

جدول 11: میانگین سرانه مصرف برق(کیلو وات ساعت) بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 77

جدول 12: میانگین سرانه مصرف گاز (متر مکعب)بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تعداد تخت مصوب یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 77

جدول شماره 13: ضرایب همبستگی پیرسون بین مبلغ و مقدار مصرف حامل های انرژی با تعداد بیمار در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 78

جدول شماره 14: ضرایب همبستگی پیرسون بین مبلغ و مقدار مصرف حامل های انرژی با تخت روز اشغالی در بیمارستان های مورد پژوهش یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 78

جدول 15: مقایسه بهره وری آب مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 79

جدول 16: مقایسه بهره وری برق مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 79

جدول 17: مقایسه بهره وری گاز مصرفی بیمارستان های مورد مطالعه بر حسب تخت روز اشغالی یکسال قبل و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 80

جدول 18: بهره وری کلی حامل های انرژی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها 80

جدول 19: مقایسه میزان بهره وری انرژی قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها در بیمارستان های مورد مطالعه  81

جدول 20: نسبت هزینه انرژی به کل هزینه جاری در بیمارستان های مورد مطالعه یکسال قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها 82

جدول 21: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 83

جدول 22: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 84

جدول 23: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان امام خمینی. 85

جدول 24: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 86

جدول 25: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 87

جدول 26: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان امام خمینی. 88

جدول 27: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان مصطفی خمینی. 89

جدول 28: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تعداد بیمار در بیمارستان طالقانی. 90

جدول 29: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 91

جدول 30: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 92

جدول 31: مقایسه نقطه به نقطه سرانه آب مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان امام خمینی. 93

جدول 32: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 94

جدول 33: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 95

جدول 34: مقایسه نقطه به نقطه سرانه برق مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان امام خمینی. 96

جدول 35: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان مصطفی خمینی. 97

جدول 36: مقایسه نقطه به نقطه سرانه گاز مصرفی بر حسب تخت روز اشغالی در بیمارستان طالقانی. 98

فصل پنجم. 99

5-1 بحث (Discussion): 100

منابع فارسي: 107

منابع لاتين: 111

1 مقدمه:

    امروزه انرژي در کنار سرمايه و نيروي انساني به عنوان يکي از عوامل اصلي توليد در دنيا به شمار مي‌آيد و در کشور ما نيز بي‌ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه کشور ايفا مي‌کند؛ لذا تدوين استراتژي‌ها و سياست‌هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش‌بيني آينده و تدوين برنامه‌هاي متناسب با آن، به منظور استفاده و تخصيص بهينه انرژي، بسيار حائز اهميت است. (آمارهای هشداردهنده وزیر نفت، 1389)

نهاده انرژي يكي از نهاده هاي اساسي در تابع توليد كلان اقتصاد محسوب می‌شود؛ به گونه‌ای كه هر تغييري در قيمت اين نهاده، در كوتاه مدت از طريق سهم هزینه‌ای آن و در بلندمدت از طريق تأثير متقابل بر بازار ساير نهاده‌ها بر شاخص قيمت توليد كالاها و خدمات اثر می‌گذارد. اهميت رفتار نهادة انرژي در برابر ساير نهاده‌ها به حدي است كه مباحث تفصيلي ویژه‌ای را در ادبيات اقتصادي به خود اختصاص داده است. (شريفي و همکاران، 1387) استفاده موثر از انرژي می‌تواند به عنوان يکي از راه‌های بالقوه و اثربخش براي حل مشکل جهاني انرژي باشد. (سبيتوسي، 2008)

دولت‌ها براي کاهش اثرات سوء اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مصرف حامل‌های انرژي نظير سوخت‌های فسيلي، بايد چه به صورت جداگانه و چه به صورت همکاري باهم از طريق اقدامات و سیاست‌های قوي مثل مداخلات تنظيمي بازار نقش خود را ايفا کنند. به طوري که در سناريوي جايگزيني انرژي آژانس بین‌المللی انرژي (IEA) به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که دولت‌ها در حال حاضر اجرا می‌کنند (نظير اصلاحات یارانه‌های انرژي)، رشد مصرف و استخراج سوخت‌های فسيلي را تا سال 2030 به نصف کاهش دهد. (مورگان، 2008) اين در حالي است كه توليد و مصرف انرژي در ايران با حالت بهينه فاصله زيادي دارد و شدت مصرف انرژي طي سال‌های گذشته در ايران افزايش چشمگيري داشته است. (جباروند و همکاران، 1390)

هرچند ايران از نظر دارا بودن منابع و ذخاير متنوع انرژي دومين کشور در خاورميانه محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاری به موقع در بخش انرژي و بذل عنايت کافي به آن حتي در کشورهايي که برخوردار از منابع فني انرژي می‌باشند ضروري است و امکان دستيابي به عرصه‌های بین‌المللی را ميسر می‌سازد. به عنوان مثال ذخایر گاز ايران به تنهايي از مجموع ذخایر گاز کشورهاي خاورميانه به مراتب افزون تر است؛ اما اهميت صرفه‌جویی در مصرف گاز طبيعي به عنوان يک منبع پايان پذيرفتني مشخص تر می‌شود که بدانيم مصرف اين سوخت به علت داشتن برتری‌های فراوان نسبت به ساير سوخت‌ها روزبه‌روز بيشتر و بيشتر می‌شود. از جمله اين برتری‌ها می‌توان به ارزان بودن، آلوده نکردن هوا، محيط و امکان جايگزين شدن به جاي ساير سوخت‌ها و همين طور به وسيله ساير سوخت‌ها اشاره کرد. (صالحي، 1372)

همچنين با نگاهي به آمار مصرف انرژي و شاخص‌های مهمي چون سرانه مصرف انرژي، شدت انرژي و بهره‌وری انرژي در ايران و مقايسه آن با ساير کشورهاي جهان در می‌یابیم که در عرصه رقابت جهاني که به سمت مصرف کمتر (بهينه) و توليد بيشتر در حرکت است اتلاف انرژي زيادي را در بخش‌های حمل و نقل،خانگي، صنعت و بخش‌های عمومي_ دولتي خصوصاً بیمارستان‌ها را شاهد هستيم. (وزارت نيرو، 1388) آمار و ارقام ارائه شده در پژوهش‌هایی كه در ارتباط با مراقبت‌های بهداشتي انجام شده‌اند، نشان می‌دهند كه مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در بیمارستان‌ها بسيار بيشتر از انواع ديگر مؤسسات خدماتي می‌باشد. (جباروند و همکاران، 1390)

يکي از انواع اصلي ساختمان‌های اداري که پتانسيل زيادي براي انجام اقدامات صرفه جويانه براي انرژي دارد، بيمارستان می‌باشد. بیمارستان‌ها به دلايلي که ذکر می‌کنیم سهم زيادي از مصرف حامل‌های انرژي را به خود اختصاص می‌دهند. دلايلي از جمله: عملکرد 24 ساعتي اين سازمان، اندازه و سطح بزرگ سازه، نياز به آب گرم، نياز به تسهيلات برودتي و حرارتي، تجهيزات استريليزاسيون و وجود انواع و اقسام تجهيزات پزشکي. (مشاوران محيطي اي. پي. تي. اِي، 2007)

واضح است که منابع انرژي يکي از مهم‌ترین منابع خدمت رساني در بيمارستان به شمار می‌آید و هرگونه مشکل در تهيه و بهره‌برداری از آن‌ها مستقيماً ارائه خدمت به بيماران را مختل و حتي جان آن‌ها را به خطر خواهد انداخت. هزينه انرژي قسمت قابل توجهي از هزینه‌های غير پرسنلي را به خود اختصاص داده و مستقیماً بر قیمت تمام‌شده هر واحد خدمات ارائه شده به بیمارستان‌ها اثر می‌گذارد. (صدقياني، 1377)

قيمت انرژي از جمله متغيرهايي است که در اقتصاد ايران به صورت برون زا و توسط دولت تعيين می‌گردد. به دليل اينکه از يک طرف انرژي در بين تمامي بخش‌های اقتصادي جريان دارد و از طرف ديگر تمامي بخش‌های اقتصادي در ارتباط با يکديگر می‌باشند. لذا هر گونه تغييري در قیمت‌های انرژي، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پيامدهاي درخور توجهي را بر جاي می‌گذارد. (قادري و همکاران، 1388) بررسي اوليه نشان می‌دهد که در صورتي که قيمت حامل‌های انرژي افزايش يابد، اين امکان وجود دارد که تا مرز 700 ميليارد تومان بار هزينه مراکز بهداشتي و درماني دولتي بالا رود. (پايگاه اطلاع‌رسانی سلامت ايران، 1389) در همين رابطه پايگاه اينترنتي خبر آنلاین به نقل از يک عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي بيان کرده اکثر بيمارستان‌هاي دولتي در حال حاضر با کسري بودجه مواجه‌اند که با قطع حمایت‌های دولتي از آن‌ها، نخواهند توانست به مردم خدمات ارائه دهند. زيرا دهک‌های پايين جامعه بيشترين مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌های دولتي هستند و با حذف يارانه حامل‌های انرژي که شامل آب، برق و گاز می‌شود، اين بیمارستان‌ها قادر نخواهند بود که هزینه‌های آب و برق خودشان را تأمین کنند و مردم دهک پايين جامعه با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد. (حسني بافراني، 1389)

سازمان جهاني بهداشت برآورد کرده، تقریباً سه چهارم کل بودجه بهداشت و درمان در کشورهاي در حال توسعه، صرف هزینه‌های بيمارستاني می‌شود و افزايش روزافزون هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتي و درماني، بلااستفاده بودن بخشي از ظرفيت تخت‌های بيمارستاني، عدم استفاده صحيح و منطقي از منابع موجود و عدم توجه به شاخص‌های تخت بيمارستاني موجب اتلاف منابع، هرز رفتن منابع مالي و کاهش کارايي بیمارستان‌ها گرديده است. (بهادري، 1386) آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان يارانه از آن نام‌برده می‌شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقيم يا غیرمستقیم نوعي كمك مالي، امتياز اقتصادي يا اعطاي برتري ویژه‌ای به مؤسسات خصوصي، خانوارها و يا واحدهاي دولتي كه جهت دستيابي به اهداف مورد نظر انجام می‌پذیرد. يارانه دولتي در واقع به اين معني است كه دولت يارانه را براي جبران قسمتي از قيمت كالاها و خدمات باهدف افزايش توليد به توليدكنندگان، افزايش كاركرد توزيع به توزیع‌کنندگان و افزايش قدرت خريد مصرف‌کننده بی‌درآمد يا كم درآمد، به مصرف‌کنندگان می‌پردازد. (وزارت امور اقتصاد و دارايي، 1388)

در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهاني و تقابل تجربه کشورهاي شرق آسيا، آمريکاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاکيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير کرد که در چارچوب جديد، بيشتر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند. بر اساس آنچه که در تاريخ نظام‌های اقتصاد جهاني ثبت شده است، اغلب دولت‌ها در مقاطع زماني خاص به تدوين طرح اصلاح يا هدفمند سازی یارانه‌ها مبادرت کرده‌اند. (گزارش شماره 19561 بانک جهاني، 1999) طرحي که به اقداماتي اشاره دارد كه دولت طي آن یارانه‌های مورد نظر را به سوي گروه‌های جمعيتي هدف و مدنظر، هدايت و جهت‌دهی می‌کند. (عبادي، قوام، 1388)

بنابراين با توجه به نقش انرژي در توسعه پايدار كشور و افزايش قيمت آن در راستاي نزديك شدن به قیمت‌های جهاني لازم است عملكرد مديريت بخش انرژي که هدف آن دستيابي به اهداف سازمان به منظور استفاده بهينه از انرژي با كمترين مقدار هزينه است، به طور دقيق و مستمر مورد ارزيابي قرار گيرد. (صدري زاده، 1380) با اصلاح قيمت حامل‌ها از يك سو، الگوي مصرف اين حامل‌ها منطقي و از اسراف و اتلاف منابع جلوگيري می‌شود و از سوي ديگر، منابع پولي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌ها، به اقشار كم درآمد و گروه‌های هدف تخصيص خواهد يافت. (راد و همکاران، 1388) از آنجايي که هدفمند سازی یارانه‌ها مستلزم اصلاح قیمت‌های انرژي است، حوزه اقتصاد با افزايش قیمت‌ها مواجه می‌شود لذا شناسايي آثار هدفمند کردن و اتخاذ سناریوهایی که ضمن پيگيري هدفمند سازی، آثار تورمي و تبعات منفي اين سياست را به حداقل برساند، داراي اهميت است. (يزداني و همکاران،1389) با عنايت به آنچه ذکر شد، در اين مطالعه پژوهشگر در راستاي شناسايي آثار هدفمندسازي یارانه‌ها، دو مفهوم هدفمندي یارانه‌ها را به عنوان متغير مستقل و مصرف حامل‌های انرژي را به عنوان متغير وابسته مورد پژوهش قرار داده است. این مطالعه در استان ايلام با مساحت 19086كيلومترمربع که حدود4/1 درصد مساحت كل كشورراتشكيل مي دهد انجام گرفته، اين استان درغرب سلسله جبال زاگرس بين 31درجه و 58دقيقه تا34درجه و15 دقيقه عرض شمالي و45درجه و24دقيقه تا48درجه و10دقيقه طول شرقي درگوشه غربي كشور قرارگرفته است. استان ايلام ازجنوب باخوزستان ،ازشرق با لرستان ،ازشمال باكرمانشاه وازسمت غرب با425كيلومترمرزمشترك باكشورعراق همجواراست .

استان ایلام از نظرشرایط اقلیمی جزو مناطق گرمسیر کشور محسوب می شود که در سردترين ماههاي سال (فصل زمستان) متوسط حداكثر دماي هوا بالاتر از 20 درجه سلسيوس بوده است، در تابستان هوا به مرور گرم مي‌شود و در گرمترين ماه سال به 7/35 درجه سلسيوس مي‌رسد.

دانشگاه علوم پزشکی ایلام جمعاٌ دارای 10 مرکز آموزشی درمانی می باشد که از این تعداد سه مرکز آمزشی درمانی در سطح شهر ایلام به نام های  بيمارستان امام خميني(ره) تاسیس 1352 ( دارای بخش های جراحي مردان، جراحي زنان، ICU، نوزادان، اطفال، اورژانس-بخش آورژانس، راديولوژي و آزمايشگاه)، بيمارستان مصطفي خميني تاسیس 1369(دارای بخش های داخلي مردان، داخلي زنان، زايشگاه، C.C.U، I.C.U، اورژانس، Post C.C.U، Post I.C.U، جراحي زنان، اطاق عمل، راديو لوژي و آزمايشگاه) و بيمارستان ايت ا.. طالقاني تاسیس 1358 ( دارای بخش های دياليز، روان پزشکي ، بخش سوختگي و اورژانس) می باشد.

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1