دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای حرفه ای دامپزشکی

عنوان : بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه :

برای دریافت درجه دکتری حرفه ای دامپزشکی (D.V.M)

موضوع :

بررسی میزان شیوع آلودگی به تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در سبزیکاری های اطراف ساری 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شاهرخ رنجبر بهادری

استاد  گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر ویدا پیر زمانی 

استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

استاد داور:

سرکار خانم دکتر طناز طباطبایی

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چكيده 1

مقدمه و هدف 2

فصل اول :‌كليات

1-1- تاریخچه 6

2-1- تاریخچه تحقیقات در زمینه کریپتوسپوریدیوم در ایران. …9

1-2-1- در سبزیجات…………………………………………………………………….. 11

2-2-1- در حیوانات ……………………………………………………………………… 11

3-1- طبقه بندی 11

4-1- گونه های کریپتوسپوریدیوم ..12

1-4-1-  نشخوارکنندگان. …12

2-4-1- گوشتخواران. 12

3-4-1- پرندگان. 13

4-4-1- ماهیان 13

5-4-1- خزندگان 13

6-4-1- حیوانات آزمایشگاهی 14

7-4-1- پریمات ها و انسان 14

5-1- مورفولوژی. 16

6-1- چرخه زندگی. 16

7-1- اپیدمیولوژی 18

1-7-1- حیوانات اهلی. 18

2-7-1- نشخوارکنندگان. 19

3-7-1- انسان. 20

4-7-1- خوک.. 21

5-7-1- تک سمی. 22

6-7-1- حیوانات وحشی و شکاری. 23

7-7-1- سگ سانان. 23

8-7-1- گربه سانان. 25

8-1- راه های انتقال کریپتوسپوریدیوز. 27

1-8-1- انتقال زئونوتیک… 27

2-8-1- انتقال غیر زئونوتیک 28

3-8-1- منابع طبیعی. 29

9-1- ایمونوپاتوژنز. 30

1-9-1- ایمنی همورال…………………………………………………………………. 30

2-9-1- ایمنی با واسطه سلولی 31

10-1- نشانه های بالینی در انسان. 32

11-1- پیشگیری و درمان. 34

1-11-1- پیشگیری و درمان در انسان. 34

2-11-1- پیشگیری  و درمان در حیوانات.. 35

3-11-1- ضدعفونی. 36

فصل دوم: مواد و روش کار

1-2-هدف…………………………………………………………………………………….. 41

2-2- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………….. 42

3-2- روش کار………………………………………………………………………………. 44

4-2- مراحل آزمايش…………………………………………………………………………. 44

فصل سوم: نتايج

نتايج. 46

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 53

پیشنهادات.. 56

فهرست منابع فارسی. 57

فهرست منابع انگلیسی…………………………………………………………………………. 60

چکیده  انگلیسی………………………………………………………………………………… 64

 


فهرست جداول

 جدول                                                                                                     صفحه  

1-1 . گونه های کریپتوسپوریدیوم………………………………………………………… ….15

2-1 .ویژگی های ریخت شناسی اووسیست های گونه های کریپتوسپوریدیوم……………….. 33

1-2  فراوانی تعداد نمونه ها در مناطق و سبزیجات…………………………………………… 47

1-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در مناطق مختلف اطراف ساری……………… 51

2-3- فراوانی و درصد فراوانی آلودگی سبزی در انواع مختلف سبزی……………………….. 51

3-3- فراوان  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع کود مصرفی………………….. 52

4-3- فراوانی  و درصد فراوانی آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی…………………. 52

5-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در مناطق مختلف زیر کشت اطراف ساری                                                                                                                    53

6-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی در انواع مختلف
سبزی…………………………………………………………………………………………….. 54

7-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به کود مصرفی… 55

8-3- آزمون مجذور کای برای بررسی تفاوت میزان آلودگی سبزی با توجه به نوع آب مصرفی 55

 

 

مقدمه و هدف :

كريپتوسيوريدیوم يكی از مهمترين عوامل روده ای در پستانداران بويژه حيوانات اهلی و انسان است. اين تک ياخته يكی از عوامل مهم انگلی منتقله از طريق سبزيجات است. علاقه مردم به مصرف سبزی خام يا نيم پز به دليل داشتن طعم طبيعی و نيز حفظ مواد مغذی حساس به حرارت، خطر انتقال آلودگی راافزايش می دهد. علاوه بر اين، دو كفه ایها با ذخيره سازی و حفظ اووسيست های كريپتوسپوريديوم، درانتقال آلودگی مؤثرند. كريپتوسپوريديوم به عنوان یک انگل زئونوز، به چند دليل از نظر همه گير شناسی اهميت قابل توجهی دارد: دارای طيف ميزبانی گسترده است، تعداد كم اووسيست آن جهت ايجاد عفونت در انسان و دام و نيز برای آلودگی محيط كافی است ، اووسيست آن در برابر عوامل ضد عفونی كننده متداول آب مقاوم است، اندازه اُووسيت آن بسيار كوچك (7-4 میکرون) است .اين تك ياخته با آلوده كردن طيف گسترده ای از حيوانات، انتشاری گسترده داشته و از عوامل مهم آلوده كننده محيط زيست تلقی می شود. اووسیستهای کریپتوسپوریدیوم بسبب داشتن غشاء ضخیم خارجی نسبت به عوامل نامساعد محیط زیست بسیار مقاوم می باشند و در مناطق گرم و مرطوب برای ماهها زنده و فعال باقی می مانند.

برخی گونه های كريپتوسپوريديوم برای ميزبان اختصاصی است اما گونه پارووم برای تمام پستانداران عفونت زا می باشد. كريپتوسپوریديوم به عنوان يكی از آلودگی های مهم منابع آب به شمار می رود و آلودگی به آن بسيار مورد توجه سازمان های آب می باشد. كريپتوسپوريديوم پارووم به عنوان يكی از مهمترين عوامل جديد آلوده كننده آب آشاميدنی درآمريكا مطرح است.آب آشاميدنی و يا آبی كه در مراكز تفريحی وجود دارد به عنوان يک وسيله برای انتقال عمل می كند و همه گيری های متعددی ناشی از نوشيدن آب آلوده گزارش شده است.كريپتوسپوريديوم يكی از عوامل اسهال مسافرين در انسا ن است

به دليل زئونوتيک بودن، اين انگل برای جوامع انسانی بسيارخطرناک مي باشد. كريپتوسپوريديوزيس بيماری انگلی است كه در اثر تک ياخته كريپتوسپوريديوم ايجاد می شود و يک گاستروآنتريت حاد يا مزمن را ايجاد می كند.این انگل در پرزهای ديواره روده ساكن شده و موجب بروز علايم بالينی می شود. اين علايم در افراد با ايمنی كامل با يک اسهال حاد خود محدود شونده شروع مي شود و تا گاستروآنتريت شديد مزمن در افراد دچار ضعف سيستم ايمنی كه می تواند به مرگ منجر شود متغير است. در آغاز دهه 1980 و با كشف بيماری ايدز اين انگل اهميت بيشتری پيدا كرد زيرا مشخص شد اين ارگانيسم يكی از عوامل مهم مولد اسهال شديد، طولانی مدت تهديد كننده زندگی در اين بيماران است . آلودگی به اين انگل مي تواند از طريق آب و غذای آلوده يا از طريق تماس فردی يا حيوان به انسان صورت گيرد. اين انتقال در مكانهای با بهداشت پايين و درافرادی كه به صورت دسته جمعی زندگی می كنند بيشتر است. گرچه اين تک ياخته محدود به روده كوچک، معده و كولون است، ولی می تواند اندام های ديگر را نیز درگیر کند. از دست دادن مايعات بدن در نتيجه اسهال واستفراغ می تواند در كودكان پيامد كشنده ای داشته باشد ، لذا شناسايی افراد آلوده يا دارای نقص ايمنی و درمان آنها اهميت دارد.

ازآنچه دراين مقدمه آمده است، واضح است كه از ديدگاه اقتصادی وبهداشت عمومی،كريپتوسپوريديوم بسيار پراهميت است. با توجه به فراوانی زمین های سبزیکاری در اطراف ساري و تأمین بخش عمده سبزی مورد مصرف شهر ساري و اهمیت این بیماری انگلی در انسان، این پایان نامه در این زمینه انتخاب شده است.

 

 

تعداد صفحه :86

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی