دانلود متن کامل پایان نامه رشته دامپزشكي

عنوان : بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دانشکده دامپزشكي                 

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه دكتراي حرفه اي دامپزشكي

بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي

استاد راهنما :

دکتر بهادر شجاعي

استادمشاور :

دکتر مسعود پزشکي راد

شهريور ماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

اين مطالعه به منظور بررسي تغييرات ساختاري تخم نطفه ‌دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني به کمک تصوير برداري با تشديد مغناطيسي يا MRI انجام شده است. در اين پژوهش پس از بررسي‏هاي اوليه بر روي نوع پروتوکل، روش ام ار اي و نوع کويل، مطالعه اصلي با ده تخم شترمرغ نژاد کانادايي آغاز گرديد. اين مطالعه براي اولين بار با دستگاهاي موجود در ايران ( 1.5 تسلا) انجام شد. مطالعات مشابه بر روي تخم نطفه دار بلدرچين و مرغ با دستگاه‏هاي 7 تسلا انجام شده است. دستگاه مورد استفاده در اين مطالعه متعلق به مرکز ام ار اي کوثر واقع در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد بوده است.

در اين مطالعه ساختارهاي تخم نطفه دار شترمرغ و قسمت‏هاي مختلف جنين در حال رشد در عکس ام ار اي مشاهده و بررسي شد. ساختارهاي ديده شده در تخم عبارتند از: پوسته، زرده، سفيده، کيسه هوا، لتبرا، پايک لتبرا، ديسک جنيني، جنين، آمنيون، سرجنين، حدقه چشم و تنه پرنده.

همچنين در اين مطالعه مقايسه دقيقي بين تغييرات تخم نطفه دار و بي نطفه شترمرغ انجام گرديد.

 

كلمات كليدي: ام ار اي، تخم نطفه دار شترمرغ، جنين شترمرغ

فهرست مطالب

عنوان مطلب                                                                              صفحه

 

فصل اول: مقدمه و هدف… 2

فصل دوم: کليات و برررسي منابع موجود. 5

1-2- علت مطالعه. 5

2-2- شترمرغ (Struthio camellus) 6

3-2- تاريخچه پرورش شترمرغ در جهان. 7

4-2- تاريخچه پرورش شترمرغ در ايران. 8

5-2-اهميت پرورش شترمرغ در ايران. 8

6-2- سود آوري زياد پرورش شترمرغ. 9

7-2- اهميت گوشت شترمرغ و ترکيبات آن. 9

8-2- طبقه بندي جانور شناسي.. 10

9-2-تشکيل تخم مرغ. 11

10-2-ساختار تخم در پرندگان: 14

11-2-مراحل رشد جنيني درپرندگان: 16

12-2-شکل گيري ساختارهاي خارج جنيني: 22

13-2-معرفي تکنيک‏هاي بررسي جنين.. 24

1-13-2رنگ آميزي جنين: 24

2-13-2-نمايش جنين‏هاي زنده: 24

3-13-2تکنيک‏هاي تصوير برداري تشخيصي: 24

14- 2تکنيک MRI ( Magnetic Resonace Imaging) : 25

فصل سوم: مواد  و روش کار. 27

1-3- مواد مصرفي: 27

2-3- وسايل مورد نياز: 27

3-3- روش کار: 27

فصل چهارم: نتايج… 31

1-4- تخم روز صفر : 32

2-4- تخم دو روزه. 33

3-4- تخم چهار روزه. 34

4-4- تخم شش روزه. 35

5-4- تخم هشت روزه. 36

6-4- تخم ده روزه. 37

7-4- تخم چهارده روزه. 38

8-4- تخم شانزده روزه. 39

9-4- تخم هجده روزه. 40

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري… 42

منابع و مراجع.. 50

فهرست تصاویر

عنوان تصویر                                                                                صفحه

 

 

تصویر 2- 1: روند تشکیل تخم.. 13

تصویر 2- 2: ساختار تخم درپرندگان. 14

تصویر 2- 3:  مراحل تقسیم سلولی در جنین مرغ. 18

تصویر 2- 4:  تغییرات جنینی در جنین مرغ. 22

تصویر 2- 5: تصویر شماتیک تخم مرغ جنین دار. 23

تصویر4- 1: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار صفر روزه. 32

تصویر4- 2 : الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار صفر روزه. 32

تصویر4- 3: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه صفر روزه. 32

تصویر4- 4: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه صفر روزه. 32

تصویر4- 5: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار دو روزه. 33

تصویر4- 6: ب ، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه دو روزه. 33

تصویر4- 7: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار دو روزه. 33

تصویر4- 8: ب ، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه دو روزه. 33

تصویر4- 9:  الف ، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار چهار روزه. 34

تصویر4- 10:  الف ، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار چهار روزه. 34

تصویر4- 11: ب ، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه چهار روزه. 34

تصویر4- 12:  ب ، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه چهار روزه. 34

تصویر4- 13:  الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار شش روزه. 35

تصویر4- 14:  الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار شش روزه. 35

تصویر4- 15:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه شش روزه. 35

تصویر4- 16:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه شش روزه. 35

تصویر4- 17:  الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار هشت روزه. 36

تصویر4- 18:  الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار هشت روزه. 36

تصویر4- 19:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه هشت روزه. 36

تصویر4- 20:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه هشت روزه. 36

تصویر4- 21: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار ده روزه. 37

تصویر4- 22: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار ده روزه. 37

تصویر4- 23:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه ده روزه. 37

تصویر4- 24:  ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه ده روزه. 37

تصویر4- 25:  الف ، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار چهارده روزه. 38

تصویر4- 26: الف ، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار چهارده روزه 38

تصویر4- 27: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه چهارده روزه. 38

تصویر4- 28: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه چهارده روزه. 38

تصویر4- 29: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار شانزده روزه. 39

تصویر4- 30: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار شانزده روزه. 39

تصویر4- 31: ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه شانزده روزه. 39

تصویر4- 32: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه شانزده روزه. 39

تصویر4- 33: الف، مقطع سهمی تخم شترمرغ نطفه دار هجده روزه. 40

تصویر4- 34: الف، مقطع عرضی تخم شترمرغ نطفه دار هجده روزه. 40

تصویر4- 35:  ب، مقطع سهمی تخم شترمرغ بی نطفه هجده روزه. 40

تصویر4- 36: ب، مقطع عرضی تخم شترمرغ بی نطفه هجده روزه. 40

مقدمه و هدف

به منظور بررسي تغييرات جنين در طي دوره تكامل از تكنيك‏هاي مختلفي استفاده مي شود كه مي توان آنها را به طور عمده به دو گروه تقسيم كرد. گروه اول شامل روش‏هايي است كه در آنها جنين را در يك سن خاص از تخم خارج كرده و ضمن كشتن آن مطالعاتي از قبيل بررسي‏هاي هيستوپاتولوژي، هيستوكميستري، مورفولوژي و … را انجام مي دهيم.  گروه دوم روش‏هايي است كه مي توان در آنها، به دليل زنده ماندن جنين، تغييرات ساختاري اندام‏هاي بدن را در طول دوره جنيني و يا نتايج حاصل از دستكاري بر روي يك جنين را بررسي نمود. در اين گروه روش‏هايي مثل جراحي، نشان دار کردن سلول‏هاي جنيني، تصوير برداري Time lapse، سونوگرافي، ام آر آي و … قرار مي گيرند كه با توجه به هدف مطالعه، بسته به مورد از هر كدام از اين روش ها استفاده مي شود. در مطالعات جنيني پرندگان، برخي از اين روش ها با محدوديت‏هايي از جمله مرگ ناخواسته جنين به دليل تهاجمي بودن تكنيك، كسب اطلاعات مختصر و سطحي به دليل قدرت كم نفوذ به داخل ساختارهاي جنيني، ايجاد آسيب‏هاي جنيني و به وجود آمدن ناهنجاري‏هاي مربوطه به دليل ماهيت تكنيك، همراه هستند.

تكنيك ام ار اي جزو كم خطرترين روش‏هاي تصوير برداري غير تهاجمي است كه ضمن ارائه اطلاعات دقيق و جزئي از ساختارهاي مورد مطالعه، كمترين آسيب را به آن ها مي رساند. اين روش سال ها است كه در پزشكي و پس از آن در دامپزشكي مورد استفاده قرار گرفته است. اما بررسي جنين پرندگان به كمك آن سابقه كمي داشته و به جز چند مطالعه كه بر روي جنين بلدرچين و جوجه صورت گرفته كار ديگري در اين زمينه انجام نشده. در بيشتر اين گروه مطالعات، بررسي بر روي جنين فيکس شده انجام گرفته است.

باتوجه به مطالب ذکر شده تصميم به بررسي جنين زنده شترمرغ بوسيله تکنيک ام ار اي  با دستگاه‏هاي موجود در ايران گرفتيم که تاکنون انجام نشده است. در اين مطالعه به دنبال ارائه يک پروتوکل ام ار اي با دستگاه‏هاي موجود در کشور، به منظور بررسي تخم جنين دار شترمرغ در نيمه اول دوران جنيني و همچنين بررسي تغييرات ساختاري تخم جنين دار شترمرغ در نيمه اول دوره جنيني و مقايسه اين تغييرات با تخم بدون نطفه هستيم.

 

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی