دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی

عنوان : كنترل بيولوژيك كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

دانشگاه شهرکرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ ی انگل شناسی دامپزشکی

 

 

عنوان پايان نامه:

كنترل بيولوژيك كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم توسط قارچ­های انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

 

استاد راهنما:

دکتر خداداد پيرعلي خیرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر محمد عبدی گودرزی

مهر ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اوّل: مقدمه 5
فصل دوّم: كليات 8
2-1- کنه­ها 8
2-1-1- تاریخچه 8
2-1-2- اهمیت بهداشتی و اقتصادی کنه­ها در انسان و دام 9
2-1-3- تاریخچه مقاومت کنه­ها 9
2-2- کنترل بيولوژيك 10
2-2-1- تعریف کنترل بيولوژيك 10
2-2-2- تقسیم بندی کنترل بيولوژيك 11
2-2-2-1- کنترل بيولوژيك کامل 11
2-2-2-2- کنترل بيولوژيك محدود 11
2-2-3- عوامل موثر بر کنترل بيولوژيك 11
2-2-3-1- عوامل غیر زنده 11
2-2-3-2- عوامل زنده 11
2-2-4- تاریخچه استفاده از روش­های کنترل بيولوژيك 12
2-2-4-1- سایر کشورها 12
2-2-4-2- ایران 14
2-2-5- مزایای کنترل بيولوژيك 15
2-2-6- معایب کنترل بيولوژيك 15
2-2-7- عوامل کنترل بیولوژیک 16
2-2-7-1-  شکارچی 16
2-2-7-2- انگل 16
2-2-7-3- پاتوژن 16
2-3- کلیاتی بر قارچ­ها 16
2-3-1-  بیولوژی قارچ­ها 17
2-3-1-1- تغذیه 17
2-3-1-2- تولید مثل

2-3-2-عوامل موثر بر فعالیت قارچ ها

17

17

2-3-3- طبقه بندی 19
2-3-4- قارچ­های انتوموپاتوژن 19
2-3-4-1- استفاده از قارچ­های انتوموپاتوژن در کنترل بیولوژیک 20
2-3-4-2- مکانیسم اثر قارچ های انتوموپاتوژن 21
فصل سوم: مواد و روش کار 25
3-1- کنه­ها 25
3-1-1- تهیه کلنی کنه­ها 25
3-1-2-  حمل و نقل کنه­ها 25
3-1-3- کار با کنه ها در آزمایشگاه 25
3-2- قارچ­ها 26
3-2-1- محیط کشت PDA 26
3-2-2-  قارچ­های مورد نیاز 26
3-2-2-1- تهیه قارچ­ها 26
3-2-2-2- کشت قارچ­ها 27
3-2-2-3- تهیه سوسپانسیون کنیدیوم 28
3-2-2-4- تهیه اسلاید کالچر 28
3-3- طرز آلوده کردن کنه­ها با سوسپانسیون کنیدیوم قارچ 28
3-4- روش آنالیز اطلاعات به دست آمده 29
فصل چهارم: نتایج حاصل از آزمایش پایلوت بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 30
فصل پنجم: نتایج حاصل از آزمایش نهایی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 32
 فصل ششم: بحث و نتیجه گیری 42
6-1 بحث 42
6-2- نتیجه گیری 45
منابع: 46

 


فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول 3-1- جدایه­های قارچی مورد استفاده در مطالعه 27
جدول 4-1- گروه­های تحت درمان در اثر کنیدیوم­های مختلف قارچی با غلظت 1011×4/2 کنیدیوم در هر میلی لیتر 31
جدول 5-1- گروه های تحت درمان در اثر غلظت های مختلف کنیدیوم های قارچی 32
جدول 5-2- متوسط درصد آلودگی کنه هیالوما مارجیناتوم با غلظت های مختلف قارچ های مورد مطالعه 33
جدول 5-3- متوسط درصد آلودگی کنه هیالوما مارجیناتوم پس از آلودگی با غلظت های قارچ های مورد مطالعه 34
جدول 5-4- متوسط درصد کنه های آلوده نشده پس از در معرض قرارگیری با غلظت های مختلف قارچ های مورد مطالعه 34
جدول 5-6- میزان تلفات حاصل از غلظت های مختلف قارچی در روزهای مختلف 37
جدول 5-7- متوسط درصد تلفات کنه هیالوما مارجیناتوم پس از قرارگیری در غلظت های مختلف قارچ های مورد مطالعه 38
جدول 5-8- متوسط کنه های زنده مانده پس از آلودگی با قارچ های مورد مطالعه در غلظت های مختلف
  38
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1: روند استقرار یک عفونت قارچی در یک بی مهره 22
شکل 5-1: کلنی قارچ های مختلف مورد مطالعه 40
شکل 5-2: مشاهده ماکروسکوپی رشد میسیلیوم های قارچی بر روی کنه هیالوما مارجیناتوم 42

 

فصل اول

 

مقدمه

 

بيشترگونه هاي آكارين نه تنها براي انسان تاثير زيان آوري ندارند، بلكه بسياري از آنها به عنوان شكارچي و تجزيه كننده به مديريت اكوسيستم كمك مي كنند. به هر حال هنوز گونه هاي زيادي از آكارين ها هستند كه هم به صورت مستقيم و هم از طريق آسيب زدن به محصولات كشاورزي و دام ها تاثير منفي براي انسان دارند. برخي از آنها از ديدگاه پزشكي، دامپزشكي و كشاورزي به عنوان آفت مطرح مي باشند[5].

در گروه بند پایان، کنه ها مهم ترین ناقل اجرام بیماری زا محسوب می شوند.  دارای دوره زندگی طولانی بوده و مقدار زیادی از میزبان خون خواری نموده و قادرند با شرایط محیطی خود را  وفق دهند. از طریق نقل و انتقال دام به مسافت های طولانی انتشار می یابند. پاره ای از اجرام بیماری زا قادرند از طریق تخم کنه به نسل بعدی انتقال یابند.  از طرفی استراتژی های کنترل کنه ها تا حد زیادی بر اساس استفاده مکرر از سموم شیمیایی مثل سموم ارگانوفسفره و کاربامات ها است. مشكلات كنترل بند پايان انگلي حيوانات از طریق سموم شیمیائی شامل مقاومت در برابر سموم،  بقاياي سموم در توليدات دام و خطرات بهداشتي آن براي انسان و هم چنين اثرات مخرب زيست محيطي سموم شیميائي و تداخل آنها با سموم گياهي و صرف هزينه هاي ريالي و ارزي براي واردات سموم و تهيه مواد اوليه سموم می باشد كه روش كنترل زيستي را داراي جايگاهي خاص و ممتاز نموده است[1]. در سالهاي اخير كنترل زيستي انگها از جمله بند پايان به عنوان يكي از روش هاي جايگزين استفاده از سموم مورد استقبال تعداد كثيري از محققان انگل شناسي قرار گرفته است. مرور تحقيقات انجام شده از شروع قرن بيستم تا سال 1999 در مورد مقايسه اثر باكتري ها، قارچ ها، عنكبوت ها،  مورچه ها، سوسك ها، جوندگان ، پرندگان و ساير عوامل كنترل بيولوژيك بر كاهش جمعيت كنه ها نشان مي دهد كه مهم ترين این عوامل کنترل کننده،  برخي از قارچ ها از جمله جنس Metarhizium  مي باشند[12،6]. در اين راستا دسته اي از موجودات حائز اهميت در كنترل زيستي بندپايان،  قارچ ها هستند و استفاده از قارچ ها در کنترل کنه ها در دهه هاي اخير شدت بيشتري گرفته است. تا كنون در سطح جهان اثرات انتوموپاتوژنيك قارچ ها ازجمله متاريزيوم آنيزوپليه بررسي گرديده است و تاثير برخي از سويه هاي آنها بر مراحل سير تكاملي از جمله تخم، نوزاد و بالغ برخی کنه ها تائيد گرديده است] 12[.

کنترل بیولوژیک دارای برخی مزایا نسبت به دیگر روشهای کنترل آفات به ویژه آفت کش های شیمیائی است. این روش  برای کاربر و محیط ایمن است، پس ماند ندارد و به مراتب مقرون به صرفه تر است.  معمولا پایدار است، نیاز به اقدام مجدد و مداوم مثل چیزی که در مورد استفاده از آفت کش ها لازم است ندارد و در بسیاری موارد به راحتی اجرا می شود. مزیت دیگر این که عوامل بیولوژیکی اغلب میزبان بسیار اختصاصی دارند[14].

بزرگترین عیب کنترل بیولوژیک این است که اغلب کند است. اگر جمعیت یک آفت در حال حاضر در سطح ضرر اقتصادی باشد، آفت کش های شیمیائی پاسخ خیلی بهتری می دهند و برنامه دقیق برای موفقیت کنترل بیولوژیک ضروری است. عیب دیگر این که عوامل کنترل بیولوژیکی انگل را کاملا ریشه کن نمی کنند زیرا حیات خودشان به میزبان وابسته است. به هر حال کنترل بیولوژیکی ممکن است با دیگر روشهای کنترل آفات همراه شود. عیب دیگر این که ممکن است تداخل با سموم  به وجود آید. یعنی این که عامل کنترل بیولوژیک روی گیاه یا حشره مطلوب تغذیه کند. دقت در انتخاب عامل کنترل می تواند این مشکل را به حداقل برساند[14].

قارچ های پاتوژن بندپایان به طور کلی در یک گروه بزرگ به نام قارچ های انتوموپاتوژن طبقه بندی می شوند. 750 گونه قارچ در 56 جنس شناخته شده اند که برای بندپایان پاتوژن یا انگل هستند[15]. برخی از قارچ های انتوموپاتوژن  و نیز برخی ویروسهای انتوموپاتوژن به دلیل ایجاد مرگ و میر بالا، به عنوان تنظیم کننده های طبیعی در جمعیت میزبان عمل می کنند.[16].

قارچ های انتوموپاتوژن معمولا میزبان خود را از طریق اسپورهای اختصاصی آلوده می کنند. به کوتیکول حمله کرده، تکثیر شده و با ترشح آنزیم هایی نظیر پروتئاز و لیپاز، در آن نفوذ می کنند. نفوذ قارچ در هموسل و بافت های نرم میزبان توسعه می یابد و معمولا مرگ در سه تا ده روز بعد از آلودگی به دلیل دهیدراسیون، محرومیت غذائی، آسیب های مکانیکی و عمل سموم رخ می دهد. در شرایط مطلوب اسپورزائی قارچ روی لاشه توسعه می یابد و عفونت را در جمعیت میزبان تسهیل می کند و سیکل بیماری ادامه می یابد[17].

قارچ های انتوموفتورال (Entomophthoral) سازگاری بیشتری به سیکل زندگی میزبان نشان می دهند، در حالی که قارچ های میتوسپوریک (Mitosporic) بیشتر تمایل دارند به صورت فرصت طلب عمل کنند[18]. اعضای قارچ های انتوموفتورال و میتوسپوریک می توانند برای کنترل حشرات و جرب های آفت از طریق تلقیح در محیط استفاده شوند[19]. قارچ های میتوسپوریک برای استفاده به عنوان آفت کش مناسب ترند زیرا تولید انبوه آنها راحت تر از قارچ های انتوموفتورال است[20].

كنه هاي هيالوما (Hyalomma) در مناطق گرمسيري، مرطوب و آب و هواي خشك در ناحيه گرمسيري آفريقا و نواحي جغرافيائي مناطق قطبي دنياي قديم و نواحي شرقي يافت مي شوند. اين كنه ها به محيط هاي خشك و نواحي داراي رويش گياهي كم، عادت دارند. در اطراف آشيانه پستانداران يا جايگاه دامها زندگي مي كنند. بر روي طيف وسيعي از پستانداران شامل گاو، شتر، گوسفند و بز  خون خواري مي كنند[2]. مراحل نابالغ بر روي جوندگان كوچك مثل موشهاي ژربيل و خرگوش هاي صحرائي خون خواري مي نمايند. كنه هاي هيالوما سير تكاملي، دو و سه ميزبانه دارند و بعضي از گونه هاي آنها بسته به نوع ميزبان بين حالت دو و سه ميزباني متغير هستند، طول مراحل سير تكاملي ، به ويژه پوست انداز ي نوچه ها آن قدر به طول مي انجامد كه كنه بتواند در طول زمستان هاي خشك و سرد زنده بماند. در انسان چندين گونه از اين كنه ها ويروس تب خونريزي دهنده كريمه –  كنگو را منتقل مي كنند و چندين گونه آنها عامل تيفوس كنه اي يعني ريكتزيا كونوري (Rickettsia conorii ) را انتقال مي دهند. عامل تب كيو يعني كوكسيلا برونتي (Coxiella burneti) نيز ممكن است به وسيله كنه هاي هيالوما منتقل شود. در دام هاي اهلي خون خواري اين كنه ها بر روي پا يا نواحي اطراف مقعدي ميزبان به ناتواني دام منجر مي شود. ريكتزيا ارلیشيا بويس (Rickettsia ehrlichia bovis) كه عامل ارلیشيوز گاو مي باشد به وسيله كنه هيالوما منتقل مي شود. چندين گونه هيالوما، گونه هاي مختلف بابزيا را كه بيماري بابزيوز را در سگ ها و اسب ها ايجاد مي نمايد، منتقل مي كنند. بسياري از گونه هاي هيالوما قادرند گونه هائي از انگل تيلريا (Theileria) را منتقل كنند. براي مثال انگل تيلريا آنولاتا (Theileria annulata) كه عامل تيلريوز گرمسيري گاوان مي باشد توسط اين كنه منتقل مي شود [2]. بررسي حاضر مي تواند براي اولين بار در كشور اثرات استفاده از سويه هاي بومي قارچ هاي فوق را بر روي كنه بالغ هيالوما مارجیناتوم كه معضل بزرگي در آلودگی دام است و  باعث انتقال بيماري هاي تك ياخته اي، باکتریائی و ريكتزيائي در مناطق زیادی از كشور است را مورد ارزيابي قرار دهد.

تعداد صفحه :60

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1