دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی

پايان‌نامه

دوره كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ویژه

عنوان

بررسی مقایسه ای تاثیر انجام تحریکات حسی توسط اعضاي خانواده وپرستاران بر سطح هوشیاری وعلائم حیاتی بیماران بستری در ICU :کارآزمایی بالینی

 

 

اساتید راهنما:

 

دكترحمیدرضا خانکه

دكترطاهره طولابی

مشاورآمار

فرزاد ابراهیم زاده

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشکده پرستاری و مامایی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول:

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1. بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-2.اهمیت و ضروریت مطالعه ……………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل دوم:

چارچوب پنداشتی و مروری بر متون……………………………………………………………………………………………… 8

2-1.چارچوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1. ساختمان مغز و لایه های حفاظتی آن……………………………………………………………………………….. 9

2-1-2. گردش خون مغزی……………………………………………………………………………………………………………… 9 

2-1-3. صدمه به سر…………………………………………………………………………………………………………………….. 11  

2-1-3-1. انواع صدمه به سر بر اساس نوع جراحت………………………………………………………………………. 11  

2-1-3-2.طبقه بندی صدمات مغزي بر اساس مکان ضربه …………………………………………………………. 12 

2-1-3-3. آسیب های منتشرمغزی…………………………………………………………………………………………….. 12  

2-1-3-4. آسیب های متمرکز مغزی ………………………………………………………………………………………….. 13    

2-1-3-5. اثرات صدمه به سر، بر روی سطح هوشیاری……………………………………………………………… 14  

2-1-4. روش­های تشخیصی در بیماران ترومای سر…………………………………………………………………….. 16  

2-1-5. محرومیت حسی  در ICU و نقش تحریکات حسی…………………………………………………………. 19  

2-1-6. نقش و نیاز خانواده بیماران ICU……………………………………………………………………………………. 20

2-2. بررسی متون ………………………………………………………………………………………………………………………. 23

فصل سوم:

مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

3-1. اهداف، پیش فرض­ها و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………….. 30

3-1-1. هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-2. اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………… 30 

3-1-3. پیش فرض­ها…………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-1-4.فرضيات تحقيق با توجه به اهداف طرح……………………………………………………………………………. 31

3-2-1.تعریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2-2. تعريف عملي واژه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 32

3-4.متدولوژی وروش اجرا………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-1. معیارهای پذیرش نمونه…………………………………………………………………………………………………. 33

3-5-2.معیارهای خروج نمونه……………………………………………………………………………………………………. 33

 3-7.نحوه‌ي تجزیه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………. 37 

3-8. محدودیات­ها و مشکلات طرح……………………………………………………………………………………………. 37

3-9. نكات اخلاقي………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل چهارم:

نتایج و یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغییرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد مطالعه…………………….. 40

4-2. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای پاسخ به تفکیک گروه مورد مطالعه…………………………… 47

4-3. مدل بندی تاثیر گروه­ها بر متغیرهای پاسخ با استفاده تحلیل از اندازه های تکراری.………….. 60

4-3-1. تاثیر گروه های درمانی بر سطح هوشیاری بیماران…………………………………………………………. 60

4-3-2. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون سیستولیک بیماران………………………………….. 62

4-3-3. تاثیر گروه های درمانی بر میزان فشار خون دیا سیستولیک بیماران…………………………….. 64

4-3-4. تاثیر گروه های درمانی بر میزان دمای بدن بیماران……………………………………………………….. 66

4-3-5. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد تنفس بیماران……………………………………………………………… 68

4-3-6. تاثیر گروه های درمانی بر تعداد نبض بیماران…………………………………………………………………. 70

4-3-7. تاثیر گروه های درمانی بر نمره GHQ افراد خانواده………………………………………………………. 72

 

فصل پنجم:

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 75

5-1. تاثیر مداخله بر سطح هوشیاری بیماران…………………………………………………………………………….. 77

5-2.تاثیر مداخله بر علائم حیاتی بیماران…………………………………………………………………………………… 80

5-3. تاثیر مداخله بر طول مدت بستری بیماران در ICU…………………………………………………………… 81

5-4. تاثیر مداخله بر سلامت عمومی خانواده بیماران…………………………………………………………………. 82

5-5. کاربرد نتایج تحقیق در پرستاری……………………………………………………………………………………….. 83

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………… 84

فهرست منابع  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 85

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

ضمیمه الف (پرسش­نامه GHQ)………………………………………………………………………………………………….. 94

ضمیمه ب (جدول کمای گلاسکو)…………………………………………………………………………………………………. 96

ضمیمه ج (جدول تحریکات حسی دیانگ)…………………………………………………………………………………… 97

ضمیمه د (فرم جمع آوری اطلاعات خانواده)……………………………………………………………………………….. 98

ضمیمه و (فرم جمع آوری اطلاعات بیمار)……………………………………………………………………………………. 99

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………. 100

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

                      

جدول4-1. مقایسه گروه ها ازنظر سن وسطح هوشیاری اولیه  و طول مدت بستری در بخش ………. 41

جدول4-2. مقایسه گروه ها ازنظر جنس………………………………………………………………………………………. 42

جدول 4-3. مقایسه گروه ها از نظر تشخیص بستری…………………………………………………………………… 42

جدول 4-4. مقایسه گروه ها از نظر بخش بستری………………………………………………………………………… 43

جدول 4-5. مقایسه گروه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………………………………. 44

جدول 4-6. مقایسه گروه ها از نظر شغل……………………………………………………………………………………… 44

جدول 4-7. مقایسه گروه ها از نظر محل سکونت………………………………………………………………………… 45

جدول 4-8. مقایسه گروه ها از نظر علت تروما…………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-9. مقایسه گروه ها از نظر سابقه بیماری های قبلی……………………………………………………….. 46

جدول 4-10. مقایسه گروه های آزمون و کنترل خانواده از نظر نسبت با بیمار……………………………… 46

جدول 4-11. مقایسه سه گروه از نظر میانگین GCS و تفاضل قبل و بعد از مداخله………………….. ..48

جدول 4-12. مقایسه سه گروه از نظر میانگین SBP و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………………. 50

جدول 4-13. مقایسه سه گروه از نظر میانگین DBP و تفاضل قبل و بعد از مداخله…………………… 52

جدول 4-14. مقایسه سه گروه از نظر میانگین دمای بدن و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………… 54

جدول 4-15. مقایسه سه گروه از نظر میانگین تعداد تنفس و تفاضل قبل و بعد از مداخله………….. 56

جدول 4-16. مقایسه سه گروه از نظر میانگین تعداد نبض و تفاضل قبل و بعد از مداخله……………. 58

جدول 4-17. مقایسه دو گروه خانواده ازنظر نمره GHQ وتفاضل قبل وبعداز مداخله…………………. 59

جدول 4-18. تحلیل واریانس درون موردی میانگین سطح هوشیاری بیماران……………………………… 60

جدول 4-19. تحلیل واریانس بین  موردی میانگین سطح هوشیاری بیماران………………………………. 62

جدول 4-20. تحلیل واریانس درون موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….………………. 62

جدول 4-21. تحلیل واریانس بین موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….…………………. 63

جدول 4-22. تحلیل واریانس درون موردی میانگین فشارخون دیا سیستولیک بیماران….………… 64

جدول 4-23. تحلیل واریانس بین موردی میانگین فشارخون سیستولیک بیماران….………………… 65

جدول 4-24. تحلیل واریانس درون موردی میانگین دمای بدن بیماران….………………………………….. 66

جدول 4-25. تحلیل واریانس بین موردی میانگین دمای بدن بیماران….……………………………………. 67

جدول 4-26. تحلیل واریانس درون موردی میانگین تعداد تنفس بیماران….………………………………. 68

جدول 4-27. تحلیل واریانس بین موردی میانگین تعداد تنفس بیماران….…………………………………. 69

جدول 4-28. تحلیل واریانس درون موردی میانگین تعداد نبض بیماران….…………………………………. 70

جدول 4-29. تحلیل واریانس بین موردی میانگین تعداد نبض بیماران….……………………………………. 71

جدول 4-30. تحلیل واریانس درون موردی میانگین نمرهGHQ افراد خانواده….………………………… 72

جدول 4-31. تحلیل واریانس بین موردی میانگین نمرهGHQ افراد خانواده….…………………………… 73

 

 

 

فهرست نمودارها

                      

نمودار 4-1. میانگین افزایش سطح هوشیاری بیماران به تفکیک گروه مداخله…………………………… 61

نمودار 4-2. تفاوت میانگین فشار خون سیستولیک بیماران به تفکیک گروه مداخله……………….. 63

نمودار 4-3. تفاوت میانگین فشار خون دیاسیستولیک بیماران به تفکیک گروه مداخله………….. 65

نمودار 4-4. تفاوت میانگین دمای بدن بیماران به تفکیک گروه مداخله……………………………………. 67

نمودار 4-5. تفاوت میانگین تعداد تنفس بیماران به تفکیک گروه مداخله…………………………………. 69

نمودار 4-6. تفاوت میانگین تعداد نبض بیماران به تفکیک گروه مداخله……………………………………. 71

نمودار 4-7. میانگین کاهش نمره GHQ افراد خانواده به تفکیک گروه مداخله………………………… 73

 

 

فصل اول

 

بیان مساله

 

1-1.بیان مساله:

در كشورهاي مختلف اتیولوژی ضربه مغزی متفاوت است، اما مهمترين عامل، حوادث مربوط به وسايل نقليه مي­باشد. 50% قربانيان سرنشينان وسايل نقليه هستند. موتور سواران، عابرين پياده ، دوچرخه سواران و … در مراحل بعدي قرار دارند. ساليانه 150000 مورد مرگ به­ علت ضربه­هاي سر در ايالات متحده اتفاق مي­افتد. سومين علت مرگ ( پس از بيماري­هاي قلبي و سرطان­ها) در این کشور و نیز اولين علت مرگ در افراد كمتر از 45 سال و عامل 78% مرگ و مير در گروه سني 24-15 سالگي ترومای مغزی  مي­باشد .در ايالات متحده، 500000 بيمار ضربه سر در سال به بيمارستا ن­ها مراجعه می­کنند که50000 از آن­ها قبل از رسيدن به بيمارستان فوت مي­كنند و450000 بيمار در سال بستري مي­شوند که10% ازآن­ها به ضربه سر متوسط و10% ضربه سر شديد مبتلا می­گردند. از بيماران بستري شده 20-15 هزار نفر فوت مي­كنند و 50000 نفر عوارض دائمي ناتوان كننده دارند. آمار آسيب‌هاي مغزي در دنيا بالاست، اما در ايران به دليل آمار بالاي تصادفات جاده‌اي، اين آسيب‌ها فراواني بيشتري دارد، به طوري كه در سال 1386 بيش از 22918 نفر در كشور در تصادفات جاده‌اي جان باخته­اند[1]. اين در حالي است كه در كشور سوئد مرگ و مير ناشي از تصادفات سالانه 200-150 مورد است[2]. از سوي ديگر پيشرفت‌هاي اخير علم پزشكي و بهبود خدمات مراقبتي باعث افزايش آمار بقا يافتگان از اين صدمات شده، اما اين پيشرفت‌ها، برگشت به سطح سلامت قبل از آسيب را در آن­ها تضمين نكرده است[3]. در حال حاضر بيش از 3/7 ميليون آمريكايي با ناتواني‌هاي ناشي از صدمات مغزي زندگي مي‌كنند[4]. يافته‌هاي حاصل از مطالعه لیپرت گرونر[1] و همكاران (2003) در مورد 24 بيمار كمايي شديد بستری در  [2]ICU، حاكي از آن است كه 6 بيمار جان باختند، 3 بيمار در وضعيت نباتي باقي ماندند، 6 بيمار به ناتواني‌هاي شديد و 6 بيمار به ناتواني‌هاي متوسط مبتلا شدند و تنها 3 بيمار پس از يك‌سال به وضعيت بهبودي خوب رسيدند[5]. بيماران كمايي تغييرات متنوعي از جمله تغييرات شناختي و ناتواني‌هاي فيزيكي، مشكلات رفتاري و فقدان حس و شناخت را تجربه مي‌نمايند، كه اين تغييرات تأثيرات بارزي بر زندگي بيمار و خانواده­ی وي دارد[6].

اکثر بیماران ضربه مغزی در بخش مراقبت­های ویژه بستری می­شوند و این بیماران براساس علت صدمه در محیطی با محرومیت حسی، استرس و اضطراب قراردارند. يكي از خطراتی كه در بخش ICU بيمار را تهديد مي‌نمايد، محروميت حسي است كه به واسطه كاهش دریافت تحریکات حسی يا تحريكات حسي تنظيم نشده و بي‌معني بروز مي‌نمايد، این امر مي‌تواند روند بهبودي ضايعه عصبي را مختل كند علاوه بر این شایع‌ترین شکایت بیماران ضربه مغزی، فراموشی و آسیب به حافظه کوتاه‌مدت است[7].

عملکرد ذهنی و شناختی اساس تعامل افراد با محیط را تشکیل می­دهد و در واقع بخش ذهنی و روانی عملکرد مغز است. اولین عملکرد ذهنی یعنی بیداری و واکنش نشان دادن به محیط را هوشیاری می­گویند. یکی از عوارض محرومیت حسی ایجاد عملکرد ذهنی غیر طبیعی می­باشد. عملکرد ذهنی غیر طبیعی یکی از شناخته­ شده ترین علائم بیماری­های خطرناک محسوب می­شود. در بیش از 80 درصد بیماران ICU اختلال روانی ایجاد می­شود و این اختلالات مرگ و میر بیماران را 3 برابر افزایش می­دهد و نیز مدت اقامت در ICU و وابستگی به ونتیلاتور را نیز بیشتر می­کند[8].

درآمریکا در 66 درصد از بیمارانی که حداقل 10 روز در ICU بستری بوده­اند عوارض ناشی از محرومیت حسی در حین بستر ی و پس از ترخیص مشاهده شده است[9].  یکی از این عوارض روان پریشی[3] می­باشد،30 تا80 درصد موارد روان پریشی به بیماری­های زمینه­ای همراه، تجویز داروهای مختلف و محرومیت­های حسی بستگی دارد. تحقیقی در دانمارک نشان داد، که 39% بیماران بستری در ICU دچار روان پریشی می­شوند. عوارض محرومیت حسی می­تواند برسطح هوشیاری[4] تاثیر گذار باشد [10].

در ایران آمار دقیقی درخصوص محرومیت­های حسی بیماران ICUوجود ندارد، اما آقازاده و همکاران نشان دادند، که بیماران ICU در بیش از80% موارد به هیچ وجه، خیلی کم و یا فقط در بعضی از موارد دریافت حسی  ناخوشایندی را تجربه می­کنند (فاقد گرانباری حسی). اما بررسی واکنش های عاطفی نشان داد، که 8/39% درد، 5/18% اضطراب،12% ترس، 4/7% خشونت و عصبانیت و 9% نفرت را تجربه می­کنند، که به نظر می­رسد به دلیل محرومیت حسی ناشی ازکمبود ملاقات با خانواده باشد. بنابراین ایشان افزایش ملاقات بیماران بخش­های ویژه را پیشنهاد دادند[11].

نخستين بار در دهه 1950، مؤسسه دستاوردهاي بالقوه بشري در پنسيلوانيا[5] اين ايده را حمايت كرد كه به‌كارگيري برنامه‌هاي تحريك كمايي با فراهم نمودن درون‌داده­هاي محيطي براي هر پنج حس در يك تناوب، شدت و طول مدت، مي‌تواند ميزان و درجه بهبودي از كما و احتمالاً عصب‌دهي سيناپتيك را بهبود دهد. نتایج تحقیقات کارتر و دی یانگ[6] (1989) نیز ایده فوق را حمایت می­کند[14- 12].

در کل می­توان نتیجه گرفت که، یکی از نیازهای اصلی و تعیین کننده در روند بهبودی بیماران ICU و جلوگیری­کننده از محرومیت­های حسی و عوارض آن مانند دلریوم و اختلال در هوشیاری، انجام تحریکات حسی متناسب و متعادل برای بیماران است و راهکارهای پرستاری جهت کاهش اثرات محرومیت حسی مانند هذیان و اختلال در هوشیاری، شامل آگاه سازی مجدد، تعدیل تحریکات، فراهم کردن فعالیت­های شناختی مناسب، فراهم کردن چرخه خواب و بیداری طبیعی، درمان درد و حضور اقوام کنار بیمار، می­باشد[15].

تحریک بینایی با استفاده از چراغ قوه و در زمانی انجام می‌شود، که چشم‌های بیمار خود به ‌خود باز می‌شود و یا رفلکس مژه‌زدن وجود دارد و یا حرکت دادن اشیاء در محدوده دید بیمار باشد. تحریک شنوایی حتی در محیطی با سروصدای کم نیز امکان‌پذیر است و با توضیح فعالیت‌ها و صداکردن بیمار با نام خودش و دادن اطلاعات زمانی یا مکانی انجام می­گیرد. لمس یکی از قوی‌ترین و ابتدایی‌ترین حواس است. همچنین به طور موثرتری به عنوان شکلی از ارتباط، بیان‌کننده احساساتی مانند آرامش و امنیت است. پرستاران و افراد خانواده می‌توانند لمس را در تمام جنبه‌های مراقبت از بیمار به بکار برند و پاسخ بیمار را مشاهده نمایند[16]. تحریک حرکتی به منظور پیشرفت درک یا آگاهی فرد با فضای اطرافش انجام می‌شود. تغیر وضعیت بیمار از وضعیتی به وضعیت دیگر و دامنه حرکتی مفاصل، به عنوان بخشی از برنامه تحریکات، سبب پیشگیری از عوارض بی‌حرکتی می‌شود. تحریک بویایی سبب فعال شدن سیستم عصبی و سیستم لیمبیک می‌شود. بیمار در پاسخ به بوهای مختلف ممکن است لب‌ها یا بینی‌اش را حرکت دهد و یا حالت بوییدن به خود بگیرد[17].

1- Lippert-Grüner          2- Intensivve Care Unit

 

1-delirium                 2-Level of consciousness

1- Pennsylvania Institute

2-karter & Dyang

 

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1
دسته بندی : پزشکی