………………………………………………… 65

          روش رنگ آمیزی نیترات نقره   ………………………………………………………… 66

          بررسی ژل های پلی آکریل آمید   …………………………………………………….. 67

پیدا کردن جهش به روش مستقیم تعیین توالی   ……………………………………………………… 68

          الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز   …………………………………………….. 70

            مواد لازم جهت انجام الكتروفورز DNA  برروي ژل آگارز   ………………… 70

روش كار   ……………………………………………………………………………………….. 71

توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر   ………………………………………………….. 72

روش آناليز نتايج حاصل از Sequencing   …………………………………………………… 74

فصل چهارم تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

نتايج حاصل از مطالعات  آناليز پيوستگي    ………………………………………………………………………….. 75

        مارکرهاي داراي فركانس آللي بالاتر   ………………………………………………………………………. 75           

نتايج آنالیز پیوستگی در خانوادهاي ناشنوا با توارث مغلوب   …………………………………….. 77

خانواده L-3082  و ژن  GJB4  ………………………………………………………………………………. 78

خانواده L-1902  و ژن  GJC3  ……………………………………………………………………………… 81

خانواده L-346  و ژن  SLITRK6   …………………………………………………………………………. 84

خانواده L-346  و ژن  NESP4  ……………………………………………………………………………… 86

خانواده L-1731  و ژن  SERPINB6  …………………………………………………………………….. 88

خانواده L-346  و ژن  CABP2  ……………………………………………………………………………… 91

خانواده L-346  و ژن  OTOGL  ……………………………………………………………………………. 94

فصل پنجم­ بحث ونتیجه گیری وپیشنهادات

بحث ونتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………… 97

تحقیقیات اضافه   …………………………………………………………………………………………………………….. 101

پیشنهادات   ……………………………………………………………………………………………………………………. 103

منابع   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

 

فهرست جداول

 

 

جدول 1-1 نام ژن ها و جایگاه ژن هایی که تاکنون به عنوان عامل بیماری ناشنوایی اتوزومی مغلوب در جمعیت ایران شناسایی شده است   …………………………………………………………………………………. 4

جدول 2-1 ناشنوایی بر اساس شدت   …………………………………………………………………………………. 12

جدول 2-2 جایگاه ها و ژن های شناسایی شده در ناشنوایی غیر سندرمی با توارث مغلوب اتوزومی  به همراه خصوصیات خاص فنوتیپی برای هر کدام   ……………………………………………………………….. 14

جدول 2-3 جزِِِییات جهش های ژن های Cx   ………………………………………………………………………. 24

جدول 3-1 متغیره ها   ……………………………………………………………………………………………………….. 34

جدول 3-2 مواد لازم جهت استخراج DNA به روش نمک اشباع   …………………………………………. 36

جدول 3-3 مارکر های ژن GJB4   ………………………………………………………………………………………. 45

جدول 3-4 مارکر های ژن GJC3   ………………………………………………………………………………………. 46

جدول 3-5 مارکر های ژن SLITRK6   …………………………………………………………………………………. 47

جدول 3-6 مارکر های ژن SERPINB6   ……………………………………………………………………………… 48

جدول 3-7 مارکر های ژن NESP4   …………………………………………………………………………………… 49

جدول 3-8 مارکر های ژن CABP2   …………………………………………………………………………………… 50

جدول 3-9 مارکر های ژن OTOGL    …………………………………………………………………………………. 51

جدول 3-10 مواد لازم برای ساخت Master Mix   ………………………………………………………………. 57

جدول 3-11 مواد لازم برای انجام واکنش PCR   …………………………………………………………………. 58

جدول 3-12 لیست پرایمر های مورداستفاده در این تحقیق   ……………………………………………….. 59

جدول 3-13 برنامه PCR  استفاده شده   ……………………………………………………………………………. 60

جدول 3-14 مواد سازنده بافر بارگذاری   …………………………………………………………………………….. 70

جدول 3-15 توالی پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر اگزون های ژن GJB4, GJC3,SLITRK6, NESP4   …………………………………………………………………………………………………………………………. 73

جدول5-1 مقایسه چگونگی توزیع علل ژنتیکی ناشنوایی در آمریکا و ترکیه …………………………. 98

جدول5-2 لیست ژن های جهش یافته در خانواده ها ………………………………………………………….. 101

فهرست تصاویر

 

 

 

شکل 2-1 سه بخش گوش   …………………………………………………………………………………………………. 9

شکل 2-2 گوش داخلی   ……………………………………………………………………………………………………. 11

شکل 2-3 تفاوت بیان ژن OTOGL در دوران نوزادی و بزرگسالی  ……………………………………….. 33

شکل 3-1 موقعیت مارکرهای ژن GJB4   ……………………………………………………………………………. 46

شکل 3-2 موقعیت مارکرهای ژن GJC3   …………………………………………………………………………… 47

شکل 3-3 موقعیت مارکرهای ژن SLITRK6   ……………………………………………………………………… 48

شکل 3-4 موقعیت مارکرهای ژن SERPINB6   ………………………………………………………………….. 49

شکل 3-5 موقعیت مارکرهای ژن NESP4   ………………………………………………………………………… 50

شکل 3-6 موقعیت مارکرهای ژن CABP2    ……………………………………………………………………….. 51

شکل 3-7 موقعیت مارکرهای ژن OTOGL   ……………………………………………………………………….. 52

شکل 4-1 ژل پلی آکریل آمید مربوط به تعیین هتروزیگوسیتی مارکرD1S1570   ……………….. 76

شکل 4-2 شجره خانواده L-3082   ……………………………………………………………………………………. 79

شکل 4-3 مارکرD1S1570  که به این ژن پیوستگی نشان داد   ………………………………………….. 79

شکل 4-4 مارکرD1S496  که به این ژن پیوستگی نشان داد   ……………………………………………. 80

شکل 4-5 مارکرD1S195  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد  …………….. 80

شکل 4-6 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082   ………………………… 81

شکل 4-7 شجره خانواده L-1902   …………………………………………………………………………………… 81

شکل 4-8 مارکرD7S2498  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ………………………………………… 82

شکل 4-9 مارکرD7S477  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   …………………………………………… 82

شکل 4-10 مارکرD7S2480  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ……………………………………….. 83

شکل 4-11 موقعیت مارکرهایی که پیوستگی نشان دادند، خانواده L-3082   ………………………. 83

شکل 4-12 شجره خانواده L-346      ………….………..…………………………………………………    84       شکل 4-13 مارکرD13S251  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ………………………………………. 84

شکل 4-14 مارکرD13S253  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ……….. 85

شکل 4-15 مارکرD13S282  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   ……….. 85

شکل 4-16 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346   …………………………………. 86

شکل 4-17 شجره خانواده L-346   ……………………………………………………………………………………. 86

شکل 4-18 مارکرD19S909  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ………………………………………. 87

شکل 4-19 مارکرD19S876  که به این ژن پیوستگی نشان داد.  ………………………………………… 87

شکل 4-20 مارکرATA57C01  که به این ژن پیوستگی حاوی اطلاعات مفید نشان نداد.   …… 88

شکل 4-21 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-346   …………………………………. 88

شکل 4-22 شجره خانواده L-1731   ………………………………………………………………………………….. 89

شکل 4-23 مارکرD6S1617  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ………………………………………. 89

شکل 4-24 مارکرD6S1713  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   ……………………………………….. 90

شکل 4-25 مارکرD6S344  که به این ژن پیوستگی نشان داد.   …………………………………………. 90

شکل 4-26 موقعیت مارکری که پیوستگی نشان داد، خانواده L-1731   ………………………………. 91

شکل 4-27 شجره خانواده L-3163   …………………………………………………………………………………. 91

شکل 4-28 مارکرD11S1889  که به این