ng …………………………………………………………………………………………………………………………… 49

1-3 ویژگی‌های محل اجرای آزمایش ………………………………………………………………………………………………………. 49

2-3 مشخصات سالن پرورش …………………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-3 آماده‌سازی سالن و وسایل مورد نیاز ………………………………………………………………………………………………….. 49

4-3 گروه‌ها و پرندگان آزمایشی ………………………………………………………………………………………………………………… 50

5-3 مدیریت پرورش ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

1-5-3 دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-5-3 روشنایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

3-5-3 رطوبت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-5-3 دانخوری و آبخوری ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

6-3 برنامه واکسیناسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………. 51

ج

7-3 مشخصات جیره ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

8-3 خصوصیات استخوان درشت‌نی ………………………………………………………………………………………………………….. 55

9-3 فراسنجه‌های خونی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

10-3 ترکیب لاشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

11-3 فلور میکروبی روده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 56 12-3 مدل آماری و تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم: نتایج و بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………. 61

1-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر خصوصیات استخوان درشت نی …………………………………………..61

2-4 مقایسه اثر سطوح مختلف نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی …. 64

1-2-4 کلسیم و فسفر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-3-4 آنزیم‌های کبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 68

‌3-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر ترکیب لاشه و اجزای داخلی آن …………………………………….. 70

1-3-4 تأثیر زئولیت طبیعی و نانوزئولیت بر ترکیب لاشه …………………………………………………………………………. 70

2-3-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر وزن اندام‌های داخلی بدن …………………………………………… 74

5-4 مقایسه اثر نانوزئولیت و زئولیت طبیعی بر فلور میکروبی روده …………………………………………………………… 75

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 83

1-5 نتیجه‌گیری کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل ششم: منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-2 ساختمان چهار وجهی زئولیت …………………………………………………………………………………………………..  20

 

فهرست جداول

جدول 1-2 فرمول و خواص فیزیکی برخی از زئولیت‌های مهم معدنی  ……………………………………………………… 21

جدول 1-3 برنامه واکسیناسیون طیور مورد استفاده در آزمایش  ………………………………………………………………  51

جدول 2-3 ترکیب شیمیایی زئولیت استفاده شده در این آزمایش  …………………………………………………………… 52

جدول 3-3 ترکیب جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین (برحسب درصد هوای خشک)  …………………………… 53

جدول 4-3 ترکیب جیره آزمایشی در دوره رشد (برحسب درصد هوای خشک)   ……………………………………  54

جدول 1-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات استخوان درشت نی در سن 42 روزگی 61

جدول 2-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه‌های خونی در سن 42 روزگی  ……………..  65

جدول 3 -4 مقایسه میانگین اثیر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات لاشه در سن 42 روزگی (برحسب درصد‌ وزن زنده)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   71

جدول 4-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر اندام‌های داخلی در سن 42 روزگی (بر حسب درصد وزن زنده)   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     75

جدول 5-4 مقایسه میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت فلور میکروبی بخش ایلئوم روده کوچک در سن 42 روزگی (Log cfu/gr)   …………………………………………………………………………………………………………………..   77

 

فصل اول

مقدمه

 فصل اول

مقدمه

1-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

تأمین امنیت غذایی بشر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی جهان در قرن آینده است. رشد روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی از یک‌سو و نابودی بخش مهمی از منابع زیست‌محیطی کره زمین به دلیل استفاده بی‌رویه از سوی دیگر، لزوم تغییر نگرش جدی نسبت به مدیریت بخش کشاورزی در سطح جهانی را نمایان می‌سازد (بی‌نام، 1391)، بنابراین تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع غذایی و افزایش عملکرد تولید، به ‌منظور بالا بردن میزان تولید و کاهش هزینه‌ها از اهمیت به ‌سزایی برخوردار است. از جمله راه‌های افزایش بازدهی غذا، استفاده از فناوری‌های جدید و افزودن برخی از ترکیبات مختلف به جیره‌های غذایی مورد استفاده جهت تغذیه دام و طیور می‌باشد (بلندی و اصغری، 1383).

3

افزایش تولید و بهره‌وری محصولات کشاورزی از طریق اصلاح ژنتیکی، مدیریت و حفاظت در برابر آفات و بیماری‌ها از زمان‌های بسیار کهن مرسوم بوده است. فناوری‌های موجود قادر به گذشتن از برخی موانع و تنگناهای پیش‌روی بخش کشاورزی نیستند امید است با به کار بردن فناوری نانو به‌توان مشکلات و کاستی‌های بخش کشاورزی را مرتفع کرد (نادری و عابدی،1391). نانو‌تکنولوژی به‌‌عنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته‌ترین علوم در عصر حاضر در تمام زوایای حیات جانوری، گیاهی، زیست‌محیطی و صنعتی نفوذ نموده و افق جدیدی در علوم طبیعی باز کرده است (زرگران‌اصفهانی و همکاران، 1389). اندازه نانوذرات به‌طور متوسط در محدوده 1 تا 100 نانومتر است (اکرادی وهمکاران[1]، 2012). با تغییر اندازه ذرات از میکرومتر به نانومتر که برابر 9-10 متر یا یک میلیاردیم متر، به‌ خاطر افزایش نسبت سطح به حجم تمام خواص فیزیکی و شیمیایی تغییر نموده و واکنش‌پذیری ذره به‌ شدت افزایش می‌یابد (زرگران‌اصفهانی و همکاران، 1389).  وقتی اندازه مولکول‌های زئولیت را به حد میلیاردیم متر برسد، در حقیقت نانوزئولیت تولید شده است. با این کار سطح ویژه‌ آن را به‌طور قابل‌توجهی زیاد می‌شود. مهم‌ترین خصوصیت زئولیت وجود حفره‌های زیاد در شبکه آن است، وقتی این زئولیت‌ها به مقیاس نانو می‌رسند، حفره‌های موجود در شبکه نانوزئولیت هزاران بار بیشتر می‌شود (مرادیان و برومند، 1391). نانو‌زئولیت ترکیبی حاوی 5/1 درصد وزنی نانو‌نقره و 5/98 درصد زئولیت طبیعی می‌باشد (شبانی و همکاران، 1390).

4

زئولیت‌ها گروهی از آلومینوسیلیکات‌های معدنی هیدراته با خلل و فرج ریز هستند که حاوی کاتیون‌های قابل تبدیلی از گروه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی می‌باشند که به‌صورت برگشت‌پذیر آب را به خود جذب و مجدداً آزاد می‌کنند و بعضی از کاتیون‌های ساختمانی خود را مبادله می‌نمایند. دو قابلیت عمده زئولیت یعنی تبادلات یونی و جذب سطحی، امکان استفاده از این مواد را در جهت کنترل میزان رطوبت و آمونیاک در کودهای دام و طیور، کاهش بیماری‌های عفونی مربوط به دستگاه گوارش را برآورده ساخته است (مامپتون و فیشمن[2]،1977). بسیاری از محققین تأثیر زئولیت‌ها را در پرورش دام و طیور مورد بررسی قرار دادند. نتایج برخی از این بررسی‌ها نشان داد که گنجاندن زئولیت در رژیم غذایی سبب افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در خوک، گوساله، گوسفند و جوجه‌های گوشتی می‌شود (مامپتون و فیشمن، 1977، پتکووآ و همکاران[3]، 1981، نستروف و همکاران[4]، 1984 و پاپایونووآ و همکاران[5]، 2005). به‌جز اثرات مثبت در عملکرد، زئولیت‌ها در بهبود و پیشگیری بیماری‌ها در حیوانات، کاهش سمیت آمونیاک در بدن دام و طیور، از بین بردن آفلاتوکسین‌ها و دیگر سموم در جیره غذایی دام و طیور نیز کاربرد دارد (پاپایونووآ و همکاران، 2005 و اسمیکال[6]، 2011).

اگرچه زئولیت‌ها اثرات زیاد بر بهبود پرورش دام دارند اما عواملی مانند خلوص، تعداد تخلخل، خواص فیزیکی و سطحی آن، اندازه ذرات، اندازه دانه، درجه تجمع و شدت تبادل یونی نیز در میزان و نوع اثرات بسیار تاثیر دارد (پاپایونووآ و همکاران، 2005).

نقره فلزی است که از گذشته‌های دور خواص ضد‌میکروبی آن شناخته شده است