و سمان (CEJ – ABC) بین 2 و 3 میلیمتر است.  و تحلیل استخوان قطعی(DBL) وقتی فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان(CEJ – ABC)  بیش از 3 میلیمتر‌ باشد. مولر های شیری دوم بیشترین دندان مورد تاثیر بود که 75% ضایعات آن درناحیه دیستال بود.این ضایعات 50%ضایعات تحلیل استخوان قطعی( (DBL را تشکیل می‌دادند (40).

در مطالعه Paschol  وهمکاران در سال 2006،دندان های دارای روکش استنلس استیل به صورت مشخصی افزایش عمق پاکت را در مقایسه با دندان سمت کنترل نشان می‌داد. نتایج معاینات کلینیکی ارزیابی شده نشان دهنده تاثیر بیشتر  حضور روکش استنلس استیل بر عمق پاکت و اندکس لثه بود در حالی که اندکس پلاک تفاوتی را نشان نمی داد(41).

براساس مطالعه  Torkzaban وهمکاران درسال 2010،دردندان های شیری به دلیل افزایش فاصله بین لبه کرست استخوان آلوئل ومحل اتصال مینا و سمان ،تشخیص تحلیل استخوان آلوئل مشکل است.شاخص تحلیل کرست استخوان الوئل  ، فاصله بین لبه کرست استخوان آلوئل ومحل اتصال مینا و سمان می‌باشد که بیش از 2میلیمتر است(42).

در مطالعه Carmo Machado وهمکاران درسال 2010،  شیوع تحلیل استخوان توسط اندازه گیری فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان انجام گرفت. تقسیم بندی داده ها مشابه مطالعه Darby(62) بود. برخی از متخصصین فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان  بیشتر از 2  میلیمترو برخی بیش از 3 میلیمتررا تحلیل استخوان تلقی می‌کنند. شیوع بالای تحلیل استخوان آلوئل دردندان های شیری ممکن است مربوط به بهداشت دهانی پایین باشد(43).

هدف مطالعه Al Jamal  و همکاران در سال2011، بررسی فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان در کودکان 9-6 سال بود. محدوده فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان در حدود 0تا 49/4میلیمتر بود.تفاوتی بین گروههای سنی و جنسی نبود.سطح مزیال مولر اول دائمی کمترین حد فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان را داشت. این فاصله در ماگزیلا بیشتر از مندیبول بود.پوسیدگی ها،ترمیم های مشکل دار، دندان شیری افتاده و نیمه رویش کرده در مجاورت سطح اندازه گیری شده، اثرات قال توجهی بر فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان داشت.میانگین این فاصله کمتراز 1 میلیمتر بود. حدود این فاصله در کودکان 9-6سال برای مولر اول دائمی 1 میلیمترو برای مولر های شیری5/1میلیمتر بود(44).

در مطالعه Shariatmadar Ahmadi  و همکاران درسال2011، میانگین سطح فاصله  لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان در همه مولرهای شیری 1/1 میلیمتر بود. در 7/7% کل همه سطوح مورد معاینه قرار گرفته شده فاصله بیش از 2 میلیمتر را نشان می‌داد، که نشانه شیوع تحلیل لثه بود.میانگین فاصله اندازه گیری شده در فک بالا بیشتر ازمندیبول بود که معنی دار بود(45).

تعداد صفحه : 75

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***