دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته  دندانپزشکی

عنوان : مقايسه مفهوم حرفه اي گری در دندانپزشكي  از نظر دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي 92-91

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكده دندانپزشکی

مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکی

عنوان:

      مقايسه مفهوم حرفه اي گری در دندانپزشكي  از نظر دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال تحصيلي 92-91

 

استاد راهنما:

دکتر جواد سرابادانی

دکتر نازیلا زرقی

 

اساتیدمشاور:

دکتر سلیمان احمدی

سال تحصیلی: 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

مقدمه: حرفه ای گری به عنوان هسته مرکزی حرفه دندانپزشکی توجه ویژه‏ای را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. با این حال تا کنون هیچ مطالعه ای در ایران در جهت ارزیابی وضعیت کنونی حرفه‏ای‏گری در دندانپزشکی و تلاش برای ارتقای آن انجام نگردیده است.  هدف از این مطالعه بررسی درک دانشجویان سالهای مختلف دندانپزشکی از مفهوم حرفه‏ای‏گری است.

روش: سیصد دانشجوی دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مطالعه شرکت کردند. ابزار ADEA جهت رسیدن به اهداف این مطالعه اصلاح گردید. روایی صوری و روایی محتوای این پرسشنامه بررسی گردید، همچنین پایایی آن با شاخص آلفای کرونباخ 83/0مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه ها توسط دانشجویان تکمیل گشته و اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین حرفه ای‏گری دانشجویان سال اول با سال ششم(P= 0/002, F= 3/27) و سال سوم (P= 0/001, F= 4/53) وجود دارد. همچنین بین اجزای حرفه‏ای‏گری (صلاحیت، عدالت، صداقت، مسئولیت پذیری، احترام و تمایل به خدمت) در سال‏های مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد(P<0/05). دانشجویان سال پنجم و ششم بیشترین نمره را در مهارت کسب کردند در حالی که دانشجویان سالهای اول، دوم، سوم و چهارم بیشترین نمره را در زمینه احترام کسب نمودند. کمترین نمره در کل دانشجویان مربوط به عدالت بود. همچنین نتایج ارتباطی بین مشخصات فردی دانشجویان از جمله جنسیت و بومی بودن با نمره کل حرفه‏ای‏گری نشان نداد(P>0/05).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده که میزان نمره حرفه‏ای‏گری دانشجویان سال اول به صورت معنی داری بیشتر از سال سوم وششم است به نظر میرسد استراتژی های آموزشی جهت تقویت حرفه‏ای‏گری نیازمند برنامه ریزی دقیق‏تری می‏باشد.

 

كلمات كليدي: حرفه‏ای‏گری، دانشجوی دندانپزشکی، درک

 

فهرست

(1) فصل اول: 6

(1-1) پیشگفتار. 7

(1-2) کلیات… 9

(1-2-1) مفاهیم مرتبط با حرفه‏ای‏گری.. 9

(1-2-2) دیدگاه های مختلف در مورد حرفه‏ای‏گری.. 13

(1-2-3) تهديدهاي متوجه حرفه اي گري در دندانپزشکی.. 17

(1-2-4) نقش دانشگاه هاي علوم پزشكي در حفظ و ارتقاء حرفه‏اي‏گري.. 21

(1-2-5) ارزشيابي حرفه‏اي‏گري.. 26

(1-3) مروری بر متون و مقالات… 34

(1-4) بیان مساله. 46

(1-5) اهداف و فرضيات… 49

(1-6) سوالات و فرضیات پژوهش: 50

(2) فصل دوم: 51

(2-1) نوع مطالعه: 52

(2-2) حجم نمونه: 52

(2-3) زمان و مکان اجرای تحقیق: 52

(2-4) روش نمونه‌گیري: 52

(2-5) معیار های ورود و خروج مطالعه: 52

(2-6) روش جمع آوري داده‌ها: 53

(2-7) جمعيت مورد مطالعه: 53

(2-8) روش پژوهش: 53

(2-9) جدول متغيرها : 55

(2-10) روش تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسی آماري: 56

(2-11) ملاحظات اخلاقی: 56

(2-12) ضمائم: 56

(3) فصل سوم: 57

(3-1) اطلاعات دموگرافیک و کلی.. 59

(3-1-1) توزیع سنی.. 59

(3-1-2) فراوانی جنسیت… 60

(3-1-3) توزیع فراوانی بومی یا غیر بومی بودن. 61

(3-1-4) توزیع فراوانی دانشجویان در سال‏های تحصیلی مختلف…. 62

(3-2) بررسی پاسخ دانشجویان به پرسشنامه مطالعه‏ی حاضر. 63

(3-2-1) مقایسه نمرات حاصل از پاسخ به پرسشنامه به تفکیک سال تحصیلی.. 63

(3-2-2) مقایسه نمرات اجزای حرفه‏ای‏گری.. 64

(3-3) بررسی ارتباط نتایج حاصله با متغیرهای وابسته. 70

(4) فصل چهارم: 72

(5) مـنـابـع.. 87

(6) ضمائم. 94

(6-1) پیوست یک : پرشنامه استاندارد شده 95

(6-2) پیوست دو: پرسشنامه ADEA… 99

 

فهرست جداول

 

جدول (1-3): توزیع فراوانی نسبی و مطلق سن……………………………………………………………………….. 59

جدول(2-3): توزیع فراوانی نسبی و مطلق جنسیت…………………………...…………………… 60

جدول( 3-3): توزیع فراوانی نسبی و مطلق بومی بودن ……………………………………………………………. 61

جدول (4-3): توزیع فراوانی نسبی و مطلق دانشجویان سالهای مختلف…………………………………. 62

جدول (5-3) : مقایسه نمرات حرفه‏ای‏گری دانشجویان سالهای مختلف……………….……………………… 63

جدول (6-3): مقایسه نمره “صلاحیت” دانشجویان سال‏های مختلف………………………………………. 64

جدول (7-3): مقایسه نمره “عدالت” دانشجویان سال‏های مختلف………….. ………………………………65

جدول (8-3): مقایسه نمره “صداقت” دانشجویان سال‏های مختلف…………………………………..66

جدول (9-3): مقایسه نمره “مسئولیت‏پذیری” دانشجویان سال‏های مختلف………………………….67

جدول (10-3): مقایسه نمره “احترام” دانشجویان سال‏های مختلف……………………………………68

جدول (11-3): مقایسه نمره “تمایل به خدمت” دانشجویان سال‏های مختلف……………………………69

جدول(12-3): مقایسه نمره اجزای حرفه‏ای‏گری بر حسب جنسیت……………………………………………70

جدول(13-3): مقایسه نمره اجزای حرفه‏ای‏گری بر حسب بومی بودن…………………………….….…….71

(1-1) پیشگفتار

در زبان فارسی واژه “حرفه” معادل پیشه و کسب و کار است. با این همه بعضی از پیشه ها ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر حرفه ها متمایز می سازد. در زبان لاتین به این گروه از مشاغل “پروفشن[1]” میگویند. پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و روحانیت از مهمترین پروفشن ها محسوب

میشود. “پروفشنالیسم[2]” یا “حرفه‏ای‏گری” یک مفهوم چند بعدی و ارزشی است که دلالت بر پايبندي به تعهد خود در قبال جامعه از طريق رهبري قوي، قضاوت اخلاقي درست، و عملكرد اخلاقي در طبابت دارد(1).

اقدامات یک دندانپزشک به عنوان یک فرد حرفه ای منحصر به دانش و مهارت های وی در درمان بیماری ها، تسکین درد و پیشگیری از بیماری نیست. بلكه براي هر كدام از اين فعاليتها دندانپزشك بايد از ويژگيهايي در راستاي حرفه خود برخوردار باشد كه مجموع اين ويژگيها تشكيل دهنده حرفه اي گري در يك دندانپزشك است(2).

حرفه اي گري يا پروفشناليسم در دندانپزشكي به منظور جلب اعتماد جامعه به حرفه ی دندانپزشكي امري ضروري است. در واقع حرفه اي گري گوهر و ماهيت ارتباط بين بيمار ودندانپزشك است. عدم رعایت اصول حرفه گری آنگونه که ویل[3] پيش بيني كرده است منجر به پسرفت دندانپزشکی به سمت نوعی “دادوستد” -آنچنانکه آرايشگرهاي جراح در گذشته بر عهده داشتند- میگردد(3).

شواهد موجود حاكي از آن است كه حرفه اي گري رو به كمرنگ شدن ميرود ودندانپزشكان امروزي با موارد و مشكلات تهديد كننده ارزشها مواجه هستند. افزايش فرهنگ مصرف گرايي و اخیرا توجه افراطی به استتيك[4] صرف در کنار انگیزه ی مالی قوی در برخی از دندانپزشکان شرایط را جهت حفظ حرفه‏ای‏گری پیچیده تر کرده است.

با در نظر گرفتن تهديدهاي موجود بر سر راه حرفه اي گري در دندانپزشكي، و لزوم مقابله با اين تهديدها براي حفظ استانداردهاي حرفه اي گري، دانشگاههاي علوم پزشكي مسئوليت بزرگتري در قبال جامعه به عهده خواهند داشت  تا اطمينان حاصل كنند نسل آينده دندانپزشكان از توان كافي براي مقابله با اين تهديدات برخوردار هستند.

[1] Profession

[2] Professionalism

[3] Welie

[4] Esthetic

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی