دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکترای دندانپزشکي

عنوان : بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با تکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي با Base هاي متفاوت

دانشگاه فردوسی

دانشکده دندانپزشکي

مرکز تحقيقات دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي دندانپزشکي

 

عنوان:

بررسي مقايسه اي مقاومت به شکست دندان هاي ترميم شده با تکنيک هاي مختلف و کامپوزيت هاي با Base هاي متفاوت

 

اساتيدراهنما:

سرکار خانم دکتر حميده عامري

سرکار خانم دکتر مرجانه قوام نصيري

 

 

                                                        سال تحصيلي: 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

خلاصه فارسي………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مروري بر متون و مقالات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………3

کليات…………………………………………………………………………………………………………………………..5

معرفي کامپوزيت رزين…………………………………………………………………………………………………….5

اجزاي تشکيل دهنده کامپوزيت ها……………………………………………………………………………………..6

طبقه بندي کامپوزيت ها………………………………………………………………………………………………….11

خواص کامپوزيت ها……………………………………………………………………………………………………..13

انقباض پليمريزاسيون………………………………………………………………………………………………………13

خواص مکانيکي……………………………………………………………………………………………………………15

ويژگي هاي حرارتي………………………………………………………………………………………………………16

جذب آب……………………………………………………………………………………………………………………16

سايش………………………………………………………………………………………………………………………….16

معرفي کامپوزيت هاي سايلوران……………………………………………………………………………………….17

مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………………18

اندازه گيري مقاومت شکست…………………………………………………………………………………………..20

نيرو ها و استرس جويدن…………………………………………………………………………………………………21

مروري بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….23

کامپوزيت و استحکام شکست دندان…………………………………………………………………………………23

سايلوران ها…………………………………………………………………………………………………………………..31

بيان مسئله و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………….42

اهداف و فرضيات………………………………………………………………………………………………………….43

فصل دوم:روش کار و مواد

مواد…………………………………………………………………………………………………………………………….45

روش مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………47

جمع آوري و مانت نمونه ها…………………………………………………………………………………………….47

تهيه حفرات………………………………………………………………………………………………………………….48

مراحل ترميم نمونه ها……………………………………………………………………………………………………..49

تست مقاومت شکست……………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم:يافته ها

يافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

فصل چهارم:بحث

بحث…………………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………….67

پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………67

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه انگليسي

 

فهرست جداول

جدول……………………………………………………عنوان………………………………………………….صفحه

جدول1-3……………اطلاعات توصيفي مربوط به هر يک از گروه هاي مورد مطالعه…………………..56

جدول2-3…آناليز واريانس يک عاملي جهت مقايسه ميانگين شکست در گروه هاي مورد مطالعه…57

جدول3-3………… نتايج آزمون توکي جهت مقايسه دو به دوي گروه هاي مورد مطالعه……………..58

جدول4-3…………………………………..توزيع نحوه ي شکست ها…………………………………………….59

فهرست تصاوير

تصوير……………………………………………….عنوان تصوير…………………………………………….صفحه

تصوير 1-2……………………………………مواد مصرفي مورد مطالعه……………………………………………47

تصوير 2-2……………………….حفره ي کلاس دو تهيه شده بر سطح نمونه………………………………..48

تصوير3-2………………………………………..ابعاد حفره ي مورد نظر…………………………………………..49

تصوير 4-2……………………………ماتريکس و ماتريکس هولدر دور نمونه………………………………..52

تصوير 5-2……………………………………استفاده از دنتين باندينگ……………………………………………52

تصوير 6-2…………………………………قرار دادن کامپوزيت در حفره………………………………………..53

تصوير 7-2……………………………..دستگاهInstronZwick Z250……………………………………….54

تصوير8-2………………….نمونه ي مانت شده در دستگاه آزمون مقاومت شکست……………………….55


خلاصه

مقدمه

حذف مقادير زيادي از بافت دنداني سبب تضعيف دندان ترميم شده مي شود. نوع روش ترميم و کامپوزيت مي تواند از فاکتور هاي اثر گذار بر مقاومت شکست دندان تحت نيروهاي اکلوزالي باشد.

هدف

هدف اين مطالعه بررسي تاثير کاربرد کامپازيت هاي جديد کم انقباض بر استحکام شکست پرمولرهاي داراي حفرات MOD بود.

روش کار و مواد

تعداد 60 عدد دندان پرمولر ماگزيلاري سالم انساني که به مقاصد ارتودنسي کشيده شده بودند انتخاب شده و حفرات کلاس دو استاندارد MOD در 50 دندان تراشيده شد. نمونه ها به 4 گروه 10 تايي براساس روش ترميم و نوع کامپوزيت بکار رفته، تقسيم شدند: گروه اول : کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60)؛ گروه دوم : 5/0 ميلي متر لايه ي حدواسط گلاس آينومر (Fuji LC) + کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60)؛ گروه سوم : 5/0 ميلي متر لايه ي حدواسط کامپوزيت Flowable (FiltekTM Supreme XT) + کامپوزيت خلفي (FiltekTM P60) وگروه چهارم : کامپوزيت خلفي Low shrink (FiltekTM P90). 10 عدد دندان تراش خورده و بدون ترميم به عنوان گروه کنترل منفي (گروه پنجم) و10 عدد دندان تراش نخورده به عنوان گروه کنترل مثبت (گروه ششم) باقي ماند. نمونه ها تحت هزار سيکل حرارتي قرار گرفته و سپس تست مقاومت شکست با دستگاه اينسترون (با سرعت mm/min 1) انجام گرفت. همچنين در پايان،الگوي شکستگي نمونه ها براساس درگيري ساختمان دندان و ترميم  ثبت شد. داده ها با آزمون آناليز واريانس يک عاملي و توکي و فيشر بررسي شدند.

يافته ها

گروهي که در آن دندان ها بدون تراش بودند و گروهي که در آن دندانهاي تراش خورده بدون ترميم بودند، به ترتيب بيشترين و کمترين مقاومت شکست را داشتند(P-Value < 0.05). همچنين گروههاي دوم و سوم که با هم اختلاف معناداري نداشتند بيشترين مقاومت شکست را پس از نمونه هاي تراش نخورده نشان دادند (P-Value < 0.05). نوع شکست به چهار گروهي که با انواع روش هاي ترميمي پر شده بودند مرتبط نبود (P-Value  > 0.05).

نتيجه گيري

اين مطالعه نشان داد که تکنيک هاي مختلف ترميمي بر مقاومت شکست دندان هاي پرمولر داراي حفرات وسيع MOD موثر بود. همچنين سيستم ترميمي سايلوران در مقايسه با انواع متاکريلات نتوانست در تقويت مقاومت شکست دندان ها موثر واقع شود.

واژگان كليدي: كامپوزيت رزين، سايلوران، استحكام شكست

 

 

مقدمه

امروزه ترميم هاي کامپوزيت رزين به شکل گسترده اي در دندان پزشکي مورد استفاده قرار مي گيرند. تاکنون اصلاحات متعددي بر روي ترکيب کامپوزيت ها و در جهت بهبود عملکرد کلينيکي آن ها صورت گرفته است. با اين وجود، کامپوزيت رزين ها همچنان به دليل کاستي هايي، دور از حالت ايده آل هستند.

يکي از مهمترين مشکلات چالش برانگيز کامپوزيت رزين ها، انقباض چشمگير آن ها به هنگام پليمريزاسيون مي باشد. استرس بوجود آمده از انقباض پليمريزاسيون،مي تواند مهمترين عامل در شکست ادهزيو، تطابق ناکافي مارجينال و در نهايت ايجاد پوسيدگي هاي ثانويه باشد.

بر اساس مطالعات گسترده ي صورت گرفته بر انقباض پليمريزاسيون و استرس هاي ناشي از کامپوزيت هاي دنداني، راهکارهاي متعددي جهت کاهش اين انقباض و اثرات ناشي از آن پيشنهاد شده است. برخي از اين روش ها عبارتند از: تکنيک جايگذاري لايه اي (Incremental)، پليمريزاسيون با شروع از شدت کم، استفاده از لايه هاي حد واسط با ضريب الاستيک پايين بعنوان stress breaker و استفاده از کامپوزيت هاي با بيس رزيني اصلاح شده.(1)

يکي از جديدترين اين روش ها، بهره گيري از پليمريزاسيون حلقه هاي باز مولکول هاي سايلوران به جاي پليمريزاسيون راديکال هاي آزاد مونومرهاي داي متاکريلات است.(2)

سايلوران، يک ماده ي ترميمي با حداقل انقباض و همرنگ دندان بوده که اخيرا وارد بازار دندان پزشکي شده است. نام سايلوران بيانگر ترکيبي از دو نام Siloxan و Oxirane مي باشد.  Siloxan مسئول طبيعت فوق العاده آب دوست سايلوران ها است و گروه هاي حلقوي چربي دار (Cycloalipatic) فانکشنال Oxirane نيز مسئول انقباض کمتر در مقايسه با کامپوزيت هاي با بيس متاکريلات است.  Oxiraneها که اترهاي حلقوي هستند، با مکانسيم باز شدن حلقه هاي کاتيونيک پليمريزه مي شوند در حالي که پليمريزاسيون متاکريلات ها بوسيله ي مکانيسم راديکال هاي آزاد است.(1)

 

 

کليات

معرفي کامپوزيت رزين:

کامپوزيت عبارت است از مخلوط فيزيکي مواد مختلف با هدف حصول ميانگيني از خواص مطلوب اين مواد. اصطلاح کامپوزيت دنداني به شکل مرسوم بيانگر مخلوطي از شيشه ي سيليکات با مونومر آکريلي است که پليمريزاسيون آنها هنگام اختلاط آغاز ميشود. ذرات سيليکات موجب تقويت مکانيکي (پرکننده هاي تقويت کننده) مخلوط ميشود و امکان عبور و پخش نور را فراهم مي آورد که شفافيتي شبيه به مينا به مخلوط مي دهد.(3)

در طي ساليان اخير، تغييرات زيادي در ويژگي هاي کلينيکي کامپوزيت ها به وجود آمده است. اين تغييرات شامل افزايش محتواي فيلر، تغيير انواع فيلر و فرمولاسيون رزين و توليد کامپوزيت هيبريد جديد،Ion-released, packable ormocer, (سراميک هاي مديفيه ارگانيک) مي باشد.(4)

هر چند که مزاياي قابل توجهي همچون زيبايي، هدايت کم حرارتي، کاربرد کلينيکي آسان و مقاومت به سايش در مورد اين مواد ذکر شده است، اما انقباض پليمريزاسيون اين مواد با بيس رزيني همچنان بزرگترين عيب آن ها محسوب مي شود. استرس انقباضي مرتبط با شرينکيج، مي تواند منجر به دبانده شدن کامپوزيت از سطح دندان شده و باعث حساسيت بعد از کار، ترک هاي مينايي، عود پوسيدگي، رنگ پذيري حاشيه ي ترميم (مارجينال) و در نهايت شکست ترميم شود.(5 و6)

 

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1