دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی دکترای رشته عمومی پزشکی

عنوان : بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ ها و مقاطع تحصیلی مختلف سال تحصیلی 90 – 1389-

دانشگاه علوم پزشکی قم

 

دانشکده پزشکی

 

پایان­ نامه جهت اخذ درجه دکترای عمومی پزشکی

 

عنوان

بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ ها و مقاطع تحصیلی مختلف سال تحصیلی 90 – 1389-

استاد راهنما

دکتر ولی­اله اکبری

استاد مشاور

دکتر اکرم حیدری

تابستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

 عنوان                                                                                                               صفحه                                                                                           

فصل اول: معرفی پژوهش

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………2
 • اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 6
 • فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 6
 • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6
 • واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم:دانستنیهای موجود در پژوهش

بخش اول: چهارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………………………….. 9

بخش دوم: مروری بر مطالعات انجام شده

 • مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. 10
 • مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………… 12

فصل سوم: مواد و روش کار………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل چهارم: نتایج……………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل پنجم: بحث……………………………………………………………………………………………………………………… 66

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. 73

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

 

 

 

 

فهرست جداول :

عنوان                                                                                                                  صفحه                        

 1. جدول 4-1- فراواني سلامت رواني بر حسب جنس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 20
 2. جدول 4-2- فرواني سلامت رواني بر حسب وضعيت تأهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 20
 3. جدول 4-3- فراواني سلامت رواني برحسب بومي وغير بومي بودن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 21
 4. جدول 4-4- فراواني سلامت رواني بر حسب رشته تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 21
 5. جدول 4=5- فراواني سلامت رواني بر حسب مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 23
 6. جدول4-6- فراواني سلامت رواني بر حسب ترم تحصيلي در دانشچويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 24
 7. جدول 4-7 مقایسه ی نتايج آزمون GHQ وSCL…………………………………………………….. 26
 8. جدول 4-8- مقایسه ی نتايج آزمون هاي GHQ و خرده مقياس هاي SCL……………………………………………………………………………………………………………………. 27
 9. جدول 4-9- فراواني علايم جسماني برحسب جنسيت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 27
 10. جدول 4-10- فراواني اضطراب و بي خوابي بر حسب جنسيت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 28
 11. جدول 4-11- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي بر حسب جنسيت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 28
 12. جدول4-12- فراواني افسردگي بر حسب جنسيت در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 28
 13. جدول 4-13- فراواني علايم جسماني بر حسب وضعيت تأهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 29
 14. جدول 4-14- فراواني اضطراب و بي خوابي بر حسب وضعيت تاهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 29
 15. جدول 4-15- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي بر حسب وضعيت تاهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم………………………………………………………………………………………….. 30
 16. جدول 4-16- فراواني افسردگي بر حسب وضعيت تاهل در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 30
 17. جدول 4-17- فراواني علايم جسماني بر حسب بومي وغير بومي بودن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 30
 18. جدول 4-18- فراواني اضطراب وبي خوابي بر حسب بومي وغير بومي بودن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم………………………………………………………………………………………….. 31
 19. جدول 4-19- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي برحسب بومي وغير بومي بودن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم………………………………………………………………………………………….. 31
 20. جدول 4-20- فراواني افسردگي برحسب بومي وغير بومي بودن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 31
 21. جدول 4-21- فراواني علايم جسماني بر حسب رشته تحصيلي در داشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 32
 22. جدول 4-22- فراواني اضطراب و بي خوابي برحسب رشته تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 33
 23. جدول4-23- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي برحسب رشته تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم………………………………………………………………………………………….. 34
 24. جدول4-24- فراواني افسردگي برحسب رشته تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 36
 25. جدول 4-25- فراواني علايم جسماني بر حسب مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 39
 26. جدول 4-26- فراواني اضطراب وبي خوابي بر حسب مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 40
 27. جدول 4-27- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي بر حسب مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم………………………………………………………………………………………….. 40
 28. جدول 4-28- فراواني افسردگي بر حسب مقطع تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 42
 29. جدول 4-29- فراواني علايم جسماني برحسب ترم تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………………… 44
 30. جدول 4-30- فراواني اضطراب وبي خوابي بر حسب ترم تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 46
 31. جدول 4-31- فراواني اختلال کارکرد اجتماعي برحسب ترم تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم……………………………………………………………………………………………………… 47
 32. جدول 4-32- فراواني افسردگي بر حسب ترم تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم…………………………………………………………………………………………………………………………. 48
 33. جدول 4-33- فراواني خرده مقياس هاي مختلف آزمون SCL-90 دربين 100 نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………………… 50
 34. جدول 4-34- فراواني افسردگي درآزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصيلي در 100 نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 51
 35. جدول 4-35- فراواني اضطراب در آزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصيلي در 100 نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 52
 36. جدول 4-36- فراواني خصومت در آزمون SCL-90 بر حسب مقطع تحصيلي در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 53
 37. جدول 4-37- مقايسه فراواني GHQ-28 وscl-90 در 100نمونه مورد بررسي…………….. 54
 38. جدول 4-38- فراواني سوماتيزاسيون در آزمونSCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 56
 39. جدول4-39- فراواني وسواس در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 57
 40. جدول 4-40- فراواني حساسيت درآزمون SCL-90 بر حسب GHQ -28 در100 نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 58
 41. جدول 4-41- فراواني افسردگي در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در آزمون در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………….. 58
 42. جدول 4-42- فراواني اضطراب در آزمون SCL-90 برحسب 28 GHQ-در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 58
 43. جدول 4-43- فراواني خصومت در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………………………… 59
 44. جدول4-44- فراواني اضطراب فوبيک در آزمون SCL-90 برحسب GHQ-28 در 100 نمونه مورد بررسي………………………………………………………………………………………………….. 59
 45. جدول 4-45- فراواني افکار پارانوئيد در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100 نمونه مورد بررسي………………………………………………………………………………………………….. 59
 46. جدول 4-46- فراواني حالات سايکوتيک در آزمون SCL-90 بر حسب GHQ-28 در 100نمونه مورد بررسي…………………………………………………………………………………………….. 60

 

 

 

فهرست نمودارها :

عنوان                                                                                                                 صفحه

 1. نمودار 4-1 رابطه ي آزمون GHQ با رشته ي تحصيلي…………………………………………………….. 22
 2. نمودار 4-2 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ در رشته های تحصیلی مختلف………….. 23
 3. نمودار 4-3 : رابطه ي آزمون GHQ با ترم تحصيلي…………………………………………………………. 25
 4. نمودار 4-4 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ در ترم های تحصیلی مختلف ……………. 26
 5. نمودار 4-5 رابطه بين اختلال کارکرد اجتماعي با رشته تحصيلي…………………………………………. 35
 6. نمودار 4-6 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس اختلال کارکرد اجتماعی در رشته های تحصیلی مختلف…………………………………………………………………………………………………………… 36
 7. نمودار 4-7 : رابطه بين افسردگي با رشته تحصيلي……………………………………………………………. 38
 8. نمودار 4-8 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در رشته های تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 39
 9. نمودار 4-9 : رابطه بين اختلال کارکرد اجتماعي با مقطع تحصيلی………………………………………. 41
 10. نمودار 4-10 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس اختلال کارکرد اجتماعی در مقاطع تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 42
 11. نمودار 4-11 رابطه بين افسردگي با مقطع تحصيلي…………………………………………………………… 43
 12. نمودار 4-12 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در مقاطع تحصیلی مختلف….. 44
 13. نمودار 4-13 : رابطه ی بین علایم جسمانی با ترم تحصیلی……………………………………………….. 45
 14. نمودار 4-14 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس علایم جسمانی در ترم های تحصیلی مختلف………………………………………………………………………………………………………………………… 46
 15. نمودار 4-15 : رابطه ی بین افسردگی با ترم تحصیلی………………………………………………………… 49
 16. نمودار 4-16 : مقایسه ی میانگین نمرات خرده مقیاس افسردگی در ترم های تحصیلی مختلف…50
 17. نمودار 4-17 : رابطه افسردگي در آزمون SCL-90 با مقطع تحصيلي……………………………….. 52
 18. نمودار 4-18 رابطه اضطراب در آزمون SCL-90 با مقطع تحصيلي……………………………………. 53
 19. نمودار4-19 : رابطه خصومت درآزمون SCL-90 با مقطع تحصيلي………………………………….. 54
 20. نمودار 4-20 : رابطه نمرات GHQ-28 با SCL-90……………………………………………………….. 55
 21. نمودار 4-21 : مقایسه ی میانگین نمرات آزمون GHQ-28 با SCL-90…………………………… 56

 

 

فهرست پیوست ها :

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 1. پرسشنامه طرح تحقیقاتی بررسی سلامت روانی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در رشته­ها و مقاطع تحصیلی مختلف (سال تحصیلی90-1389)……………. 75
 2. پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ -28)…………………………………………………………………… 76
 3. آزمون SCL- 90…………………………………………………………………………………………………… 80

 

 

    

فصل اول

معرفي پژوهش

 

 

 

 • مقدمه (بيان مسئله):

يکي از محورهاي سلامتي جوامع مختلف بهداشت رواني آن جامعه است. سلامت رواني نقش مهمي در تضمين پويايي هر جامعه ايفا مي کند(1) .

سازمان بهداشت جهاني سلامت را عبارت از رفاه کامل جسمي، رواني واجتماعي مي داند. هنگامي انسان در وضعيت سلامت کامل است که بهداشت در هر سه بعد وجودي آدمي تامين شده باشد(2) .

مفهوم سلامت رواني در واقع جنبه اي از مفهوم کلي سلامتي است کارشناسان سازمان بهداشت جهاني سلامت فکر وروان را اين طور تعريف مي کنند: (سلامت فکر عبارت است از قابليت ارتباط موزون وهماهنگ با ديگران،تغيير واصلاح محيط فردي واجتماعي وحل تضاد ها و تمايلات شخصي به طور منطقي ، عادلانه ومناسب) با وجود اينکه سلامت روان مفهومي است که خيلي وسيع از آن استفاده مي شود، اما هنوز يک تعريف کلي که مورد قبول همه باشد از آن بدست نيامده است. هر فرد يا گروه  يک تصور خاص از سلامت رواني دارد.در صورتي که در مورد سلامت فيزيکي وجسمي چنين وضعي وجود ندارد(3) . برای مثال کامئو معتقد است هر فرد داراي سلامت رواني فردي است که از هرگونه اضطراب وعلائم ناتواني مبراست و هنگامي سلامت عاطفي، اجتماعي وجسمي فرد کامل مي شود که توانايي برقراري ارتباط با ديگران وهمچنين ظرفيت مقابله با مشکلات زندگي را داشته باشد واز اين رو، وي سلامت رواني را به جنبه هاي زير تقسيم کرده است:

(بهبودي فردي)، (فقدان اضطراب)، ( فقدان علائم ناتواني)، ( توانايي برقراري ارتباط با ديگران)، ( ظرفيت مقابله با مشکلات وفشار هاي زندگي) و طبق نظر کارل منينجر سلامت رواني عبارت است از سازش فردي با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوري که باعث شادي و برداشت مفيد و مؤثر به طور کامل شود(4).

و اما معيار سلامت روان در دين مبين اسلام تحت عنوان رشد به کار رفته و به عنوان قائم به خود بودن، هدايت، نجات، اصلاح و کمال مي باشد. دستيابي به حداکثر رشد که مترادف با تکامل است در حقيقت فلسفه زندگي  از ديدگاه اسلام نتيجه ايمان به خدا مي باشد. در متون اسلامي تظاهرات اختلال رواني به عنوان بيماري تلقي گرديده و هنگامي که علائم قطع ارتباط با واقعيت در فرد وجود دارد کلمه مجنون مطرح شده است که فرد را از انجام تکاليف مذهبي معاف وحتي دخالت در دارائي خويش را از وي سلب مي نمايد(5).

بيماري رواني از بدو پيدايش بشر وجود داشته و هيچ فردي در مقابل آن مصونيت ندارد و اين خطري است که بشر را مدام تهديد مي کند. بيماري هاي رواني خاص يک قشر يا طبقه نبوده و تمام طبقات اجتماعي را شامل مي شود(6).

مطالعات انجام شده بر روي اختلالات رواني نشان دهنده ي آن است که آمار اختلالات رواني در اکثر جوامع در حال افزايش مي باشد به طوري که سازمان بهداشت جهاني پيش بيني نموده است که تا سال 2020 اختلالات خلقي دومين بيماري شايع در جهان خواهد بود(7).

از آن جا که در فرآيند رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوامع، نيروي انساني نقش اساسي و تعيين کننده اي دارد، امروزه صاحب نظران براين باورند که يکي از دلايل مهم توسعه ي کشور هاي پيشرفته توجه و اهتمام دولتهاي آن ها در تربيت نيرو هاي انساني خلاق ومؤثر مي باشد. دانشجويان، نيروي انساني برگزيده از نظر استعداد، خلاقيت و پشتکار ومنابع معنوي هر جامعه وسازندگان فرداي کشور خويش هستند.از این رو انتظار مي رود اين گروه در سايه سرمايه گذاري هاي کلاني که ازآموزش و پرورش تا دانشگاه صرف آنان مي شود، بتوانند افرادي توانا، مفيد و مؤثر براي کشور باشند. اما واقعيت انکار ناپذير اين است که اين سرمايه گذاري ها بدون توجه به بهداشت رواني جامعه به ويژه دانشجويان نمي توانند تأمين کننده آن انتظارات باشند. توجه به اين نکته از اين نظر اهميت دارد که ورود به دانشگاه تغيير عمده اي در زندگي اجتماعي، خانوادگي و فردي به وجود مي آورد و مقطعي بسيار حساس بشمار مي رود. در اين دوره فرد با تغيييرات زيادي در روابط اجتماعي و انساني روبرو مي شود. در کنار اين تغييرات بايد به انتظارات ونقش هاي جديدي اشاره نمود که همزمان با ورود به دانشگاه شکل مي گيرد. قرار گرفتن در چنين شرايطي غالباّ با فشار ونگراني توام بوده، عملکرد و بازدهي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد. لذا توجه به سلامت رواني اين قشر از اهميت ويژه اي در يادگيري و افزايش آگاهي علمي آنان برخوردار است (8و9).

مروري بر پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که شيوع و شدت مشکلات رواني در دانشجويان نسبت به جمعيت غير دانشجو افزايش پيدا کرده است. بررسي هاي اخير حاکي از آن است 46% دانشجويان مرد و 64% دانشجويان زن از اضطراب و 12% از دانشجويان مرد و 15% از دانشجويان زن از افسردگي رنج مي برند. مشاورين دانشگاه افزايش مراجعه دانشجويان از سال 1995 تا 2000 را از 4/2 در 100000 به 7/9 در 100000 گزارش کرده اند(10).

Ashton Kamali در پژوهش هاي خود به این نتيجه رسيد که دانشجويان سال دوم از سطح بالايي از اضطراب وافسردگي و سوء مصرف مواد رنج مي برند(11).

از آنجا که دانشجويان از حساس ترين اقشار جامعه هستند و نظر به اهميت سلامت رواني اين گروه مطالعه اي با هدف تعيين وضعيت سلامت رواني دانشجويان در سال تحصيلي 90-1389 و مقايسه سطح سلامت رواني آنان در رشته ها و مقاطع تحصيلي مختلف در دانشگاه علوم پزشکي قم صورت گرفت تا ضمن شناسايي گروه هاي آسيب پذير با استفاده از نتايج حاصله بتوان ضمن تشويق مسئولين به ارائه خدمات بهداشت روان همچون مشاوره، روان درماني و درمان دارويي موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجويان را فراهم نموده و از عوارض و پيامدهاي افت تحصيلي و هدر رفتن نيرو توانايي قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسيب اقتصادي کشور مي گردد پيشگيري به عمل آيد.

در اين مطالعه ابتدا علي رغم مشکلات دسترسي به تمامي دانشجويان بدليل پراکندگي دانشکده ها و بيمارستان هاي آموزشي درماني در سطح شهر از پرسشنامه سلامت رواني 28 سؤالي (GHQ28) در بين کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم(790 دانشجو)استفاد شد سپس از بين افراد داوطلب از 50 دانشجو که با آزمون GHQ28 مستعد اخلالات رواني گزارش شده اند و به همان تعداد افراد سالم خواسته شد که در مرحله دوم به سؤالات پرسشنامه ديگري به نام Scl90 پاسخ دهند. همچنين در اين مطالعه ارتباط بين جنسيت، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل، بومي و غير بومي بودن و بعد مسافت از محل سکونت دائم با ميزان سلامت افراد سنجيده شد.

 

 

 • اهداف پژوهش :

     الف) هدف اصلي طرح :

تعيين سلامت رواني و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در مقاطع و رشته هاي مختلف در سال تحصيلي 90-1389

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : پزشکی