دانلود متن کامل پایان نامه دکتراي تخصصی در رشته داخلی

عنوان : اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير

وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني اراك

دانشکده پزشکي

 

پايان نامه جهت دريافت درجه دکتراي تخصصی در رشته داخلی

 عنوان :

اثرات پروبیوتیک بر روی سندرم روده تحريك‌پذير

استاد راهنما:

دكتر رامين قهرماني(فوق تخصص بيماريهاي دستگاه گوارش، استاديار دانشگاه)

 سال 94-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بيان مسئله. 1

1-2- اهداف… 10

1-2-1- هدف اصلي.. 10

1-2-2- اهداف ويژه 10

1-2-3- اهداف كاربردي.. 12

1-3- سئوالات و فرضيات… 13

1-4- تعريف واژه‌ها 14

فصل دوم : بررسي متون

2-1- مروري بر مطالعات انجام شده 16

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- نوع مطالعه. 20

3-2- روش نمونه گيري.. 20

3-3- جامعه آماري.. 20

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات… 20

3-5- نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات… 21

3-6- نحوه محاسبه حجم نمونه و تعداد. 22

3-7- روش اجرا 22

3-8-خطاهاي تصادفي و سيستماتيک و روش حل آنها 28

3-9- ملاحظات اخلاقي.. 29

3-10- جدول متغيرها 30

 

فصل چهارم : يافته‌ها

4-1- نتايج …………………………………………………………………………………….. 32

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث و نتيجه‌گيري.. 33

5-2- تحليل نتايج فرضيات اصلي.. 33

5-3-  نتيجه گيري کلي.. 38

5-4-  پيشنهادها 38

5-5-  منابع. 40

5-6-  پيوست ها 43

 

 

فصل اول

 

مقدمه

بيان مسئله:

سندرم روده تحريك پذير از شايع‌ترين بيماريهاي گوارشي است (شيوع 20-5%). پاتوفيزيولوژي بيماري سالهاست كه در هاله ابهام است و تشخيص بر اساس معيارهاي Rome III و علائم بيماري مانند تغييرات شكل و قوام مدفوع و الگوي دفع تكيه دارد). ﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ زﯾﺮا ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺗﯿﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﮐﺘﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎﺷﺪ (1) .

اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮدي رودهﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻨﻮز ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس و ﻫﯿﺠﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز IBS ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺘﺮس ﺳﺒﺐ  تشدید IBS ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ IBS اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﺮﮐﺎت روده ﺑﺰرگ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮﻟﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰي در ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ IBS ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺳﺘﺮس و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎﯾﯽ ﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺷﯿﮕﻼ و ﮐﺎﻣﭙﻠﯿﻮﺑﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ . ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﻧﺘﺮوﮐﺮﻣﺎﻓﯿﻨﯽ ﺣﺎوي ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در ﮐﻮﻟﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ IBS ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺳﻬﺎل زﯾﺎدﺗﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ. ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﻤﺎﺋﯽ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻻﺳﺖ [2،] . در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ IBS ﺗﻐﯿﯿﺮ در درك ﺣﺲ اﺣﺸﺎﺋﯽ اﺳﺖ [2،3]. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ IBS ﺣﺪود 25 -50% از ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮔﻮارش را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ [2-5-1] . اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻ و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻮدن IBS و ﻧﯿﺰ دﺷﻮاري درﻣﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ [7 -4-1 ] .. ﭘﺮ وﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي زﻧﺪهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﻔﯿﺪ  . [ 8-6 ] ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﻤﻞﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد . ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ و ﺣﺘﯽ اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﻗﺮص، ﮐﭙﺴﻮل و ﭘﻮدر در دﺳﺘﺮس  . [ 8 -6 ] ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ در درﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻠﯽ ﻋﻼﺋﻢ IBS ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ [،9] . در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز، اﺳﻬﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان، اﺳﻬﺎل ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎي ﮔﺮوه B ﻧﯿﺰ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮ ﺪﻧ  . [10] ولی در عین حال مطالعات مختلف نتایج مشابه نشان نداده اند و  دارای نتایج ضد و نقیضی می باشند با توجه به این که این نتایج مختلف می باشد جهت بررسی این موضوع تصمیم به این مطالعه گرفته شد

فلور ميكروبي روده:

فلور ميكروبي طبيعی روده، يك جزء متابوليكي فعال ولي مطالعه نشده دفاع ميزبان است . فلور طبيعی ، غني ترين چالش آنتي ژني را به همراه يك اثر تحريكي قوي بر اي بلوغ بافت لنفوئيد وابسته به روده براي ميزبان فراهم مي كند . تعدادي از گونه هاي باكتريايي موجود در فلور روده، بطور بالقوه مضر محسوب مي شوند كه علت اين مسئله، توانايي بالقوه آنها در توليد سموم، توانايي تهاجم مخاطي يا فعال سازي كارسينوژنها و ايجاد پاسخ هاي التهابي است. ۱۰– ۲۰ جنس باكتريايي در فلور روده بصورت غالب موجود هستند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:

Peptococcus, Eubacterium, Clostridium,Lactobacillus, Bacterioides, Bifidobacterium, Fusobacterium, Veillonella, Escherchia, Peptostreptococcus

باكتريهايي که داراي ويژگيهاي بهبود دهنده سلامت هستند عبارتند از:

بيفيدوباكتريا و لاكتوباسيلوس .عملكرد اصلي فلور ميكروبي روده فعاليت متابوليك است كه منجر به حفظ انرژي و مواد غذايي قابل جذب مي شود . همچنين می توان به آثار مهم تروفيك روي سلولهاي اپي تليال روده و عملكرد ايمني و حفاظت ميزبان در برابر هجوم ميكروبهاي بيگانه نيز اشاره کرد . در بيماريهاي عفوني و شرايط التهابي ، تعادل ميكرواكولوژي روده به گونه اي تغيير مي كند كه تعداد باكتريهاي داراي پتانسيل بيماري زايي افزا يش يافته و واكنش سلامت بين ميزبان و باكتري مختل مي شود و در نتيجه يك پاسخ ايمني توسط اين دسته از باكتريهاي ساكن روده مي تواند القا شود . از جمله اين بيماريها، مي توان به آرتريت روماتوئيد و بيماريهاي آلرژيك اشاره کرد اسهال، عفونتهاي دستگاه ادراري يا واژينيت زماني رخ مي دهند كه فلور نرمال ميكروبي به دليل استفاده از آنتي بيوتيكها، دارو درماني يا ساير پروسه هاي درماني دچار اختلال شود . از جمله توانايي هاي فلور طبيعی براي محافظت ميزبان در برابر جايگزيني نامطلوب و ناخواسته پاتوژنها، مقاومت در برابر كولونيزه شدن پاتوژنها است كه مي تواند با مصرف آنتي بيوتيكها يا تعدادي از پروسه هاي درماني ديگر مختل شود . يك هدف مهم درمان با تركيبات بايوتراپيوتيك، متوقف كردن تكثير پاتوژن ها است تا بدين ترتيب فلور طبيعی دوباره مستقر شود .توانايي تامين زمان مورد نياز براي استقرار مجدد مقاومت در برابركولونيزه شدن، مكانيسم محتمل درمان موفق با تركيبات بايوتراپيوتيك است .

 نقش پروبيوتيك ها در تغيير تركيب و متابوليسم فلورميكروبي روده :

فلورميكروبي روده در يك فرد غالبا ثابت است هر چند كه اين فلور در افراد مختلف ممكن است متفاوت باشد. با اين حال تجويز پروبيوتيك ها هم در  نوزادان تازه متولد شده و هم در بزرگسالان منجر به تغيير در پروفايل ميكروبي و فعاليتهاي متابوليكي مدفوع مي شود .

هر چند اين تغييرات اندك است، با اين حال درصورت تجويز در شرايط پاتولوژيك اكثرا براي اصلاح روند بيماري كافي است . در اغلب شرايط، تجويز پروبيوتيك ها منجر به افزايش تعداد بيفيدوباكتريا و لاكتوباسيلوس ها، كاهش PH  مدفوع، كاهش در فعاليت آنزيمهاي باكتريايي مي شود.

در نوزادان تازه متولد شده، فلور ميكروبي روده با افزودن پروبيوتيك ها به فرمولهاي تغذيه اي اصلاح مي شود . بدليل وجود فلور بيفيدوباكتري زيادي در روده نوزاداني كه از شير مادر تغذيه مي كنند و مقاومت بيشتر اين نوزادان در برابر بيماريهاي عفوني مختلف در مقايسه با نوزادان مصرف كننده شير خشك، توجه به اين مسئله جلب شد كه فلوربيفيدوباكتريا را بعنوان فلور عمده روده نوزادان مصرف كننده شير خشك ايجاد کنن د. در يك مطالعه ۷ روزه، مدفوع نوزادان تغذيه شده با يك با مدفوع نوزداني B.bifidum فرمولاسيون صناعي حاوي كه فرمولاسيون صناعي مشابه ولي فاقد بيفيدوباكتريا دريافت كرده بودند و نيز با مدفوع نوزادان مصرف كننده شير مادر مقايسه شد. نوزادان تغذيه شده با فرمولاسيون حاوي پروبيوتيك و نوزادان تغذيه شده با شير مادر، بيفيدوباكتريا در مدفوع خود داشتند در حاليكه نوزادان گروه سوم اين باكتري در مدفوعشان ديده نشد. PH مدفوع نوزادان دريافت كننده شير مادر و نوزادان دريافت  كننده شير حاوي پروبيوتيك،6/83  بود. در يك  مطالعه دوماهه ديگر با استفاده از يك فرمولاسيون صناعي حاوي B. bifidum ، PH  مدفوع در اين نوزادان و نوزادان تغذيه شده با شير مادر يكسان بود در حاليكه اين در نوزادان گروه كنترل كه با فرمولاسيون فاقد بيفيدوباكتريا تغذيه شده بودند ، بطور معني داري بالاتر بود.

سناريوي مشابهي در بزرگسالان مشاهده مي شود . در داوطلبان با ميانگين سني 5/31 سال، تجويز يك فراورده پروبيوتيكي از B.longum  منجر به افزايش شمارشي بيفيدوباكتريا و كاهش شمارش كلوستريديوم، كاهش PH  مدفوع و كاهش غلظت آمونياک مدفوع گرديد . دريك مطالعه ديگر بر روي ۶۴ زن، تجويز Lactobacillus GG منجر به بازيافت LGG در مدفوع و كاهش فعاليت  و Nitroreductase ، -glucuronidase و Glycoholic acid hydrolyse مدفوع شد. دفع ادراري   -cresol فرآورده اي ناشي از bacteroids fragilis روده اي نيز كاهش پيدا كرد . فعاليت آنزيم هاي ذكر شده در مدفوع در تمام طول مدت تجويز پروبيوتيك پايين باقي مي ماند) ۴ هفته(و زماني كه مصرف پروبيوتيك ها  قطع شد، اين ميزان به غلظتهاي اوليه بازمی گردد.

كاهش فعاليت آنزيم هاي βglucuronidase, Azoreductase  روده اي پس از تجويز L.acidophilus نيز نشان داده شده است.

وقتي داوطلبان سالم لاكتوباسيلوس هايي را كه توانايي جايگير شدن در مخاط را دارا هستند دريافت مي كنند، غلظت لاكتوباسيلوسها در مخاط روده افزايش يافته و غلظت بي هوازي هاي گرم منفي، انتروباكترياسه و كلوستريديومها كاهش دهنده سولفيت كاهش مي يابد. در بررسي ديگر گزارش شد مصرف  299V L.Plantarum  در يك نوشيدني ميوه اي حاوي جو تخمير شده، غلظت اسيدهاي كربوكسليك بويژه اسيد استيك و اسيد پروپيونيك را در مدفوع افراد داوطلب سالم افزايش داد. اين اسيدهاي چرب با زنجيره كوتاه، يك منبع انرژي براي سلولهاي مخاطي كولون محسوب مي شوند . بعنوان مثال يك غلظت افزايش يافته از اسيدهاي چرب با زنجيره كوتاه در لومن روده مي تواند براي وضعيت مخاط مفيد باشد . علت اين افزايش غلظت در مطالعه فوق ، احتمالا بدليل تغييري است كه در تركيب فلور ميكروبي روده حادث شده است . به اين صورت كه L.plantarum  احتمالا از افزايش تعداد باكتريهاي توليد كننده اسيد استيك و اسيد پروپيونيك و يا از مهار باكتري هايي كه اين تركيبات را كاتابوليزه مي كنند، حمايت مي كند . بعنوان يك توضيح مكمل در اين زمينه مي توان گفت كه L. Plantarum مقدار موسين را در كولون افزايش مي دهد ، چراکه اين باكتري توليد موسين مخاطي را بصورت In vitro تحريك مي كند. افزايش مقدار موسين ممكن است منجر به افزايش ميزان مواد قابل تخمير در كولون شود، موادي كه قابليت تبديل به اسيدهاي چرب با زنج يره كوتاه را دارا هستند.

مكانيسم اثر:

مكانيسم هاي پيشنهادي زيادي براي توجيه توانايي  پروبيوتيك ها در محافظت ميزبان در برابر اختلالات گوارشي وجود دارد . مجموع كليه فرآيندهايي كه باكتريها از طريق آن كونوليزه شدن) استقرار (ساير گونه هاي باكتريايي را در بدن مهار مي كنند مقاومت در برابر كولونيزه شدن ناميده مي شود. گونه هاي مختلف بيفيدوباكتريا بعنوان عوامل مقاومت در برابر كولونيزه شدن باكتريهاي پاتوژن در روده بزرگ شناخته شده اند .

يك باكتري پروبيوتيكي ممكن است پاتوژن هاي مختلف را با مكانيسم هاي متفاوتي مهار كند . تعريفي از مكانيسمهای اثر پروبيوتيك ها براي حفاظت ميزبان در برابر بيماريهاي گوارشي در زير آمده است:

۱توليد تركيبات مهار كننده:

پروبيوتيك ها مواد مختلفي را توليد م ی كنند كه هم بر روي باكتريهاي گرو مثبت و هم بر روی گرم منفی ها اثر مهار كننده دارند . اين تركيبا ت مهار كننده شامل :

اسيدهاي آلي نظير استات، پروپيونات و بوتيرات، H2O2 و تركيبات باكتريوسن است. اين مواد نه تنها تعداد سلولهاي زنده پاتوژن ها را كم مي كنند، بلكه ممكن است متابوليسم باكتريها يا توليد سموم توسط آنها را نيز تحت تاثير قرار دهند .توليد باكتريوسن ها يا تركيبات پروتئيني توسط باكتريهاي توليد كننده اسيد لاكتيك، با فعاليت مهار كننده ويژه بر عليه گونه هاي باكتريايي بيش از همه مورد بررسي قرار گرفته است .

۲رقابت براي جايگاه هاي اتصال

مهار رقابتي جايگاه هاي اتصال باكتريايي بر روي سطوح اپي تليال روده، يك مكاني سم ديگر اثربخشي پروبيوتيكها است.  امروزه اين مسئله پذيرفته شده است كه بسياري از پاتوژنهاي روده اي براي استقرار در روده و ايجاد بيماري بايد بتوانند به ديواره روده متصل شوند . با توجه به اين مسئله، تعدادي از گونه هاي پروب يوتيك ی بدليل توانايي اتصالشان به سلولهاي اپي تليال انتخاب شده اند . در يك مطالعه پيشنهاد شده است كه پروبيوتيكها احتمالا با افزايش موسين هاي روده اي از اتصال E.coli داراي پتانسيل بيماريزايي به جدار روده جلوگيري مي كنند .

۳رقابت براي مواد غذايي:

رقابت براي مواد غذايي بعنوان يكي از مكانيسم هاي اثر پروبيوتيك ها پيشنهاد شده است . پروبيوتيك ها احتمالا از مواد غذايي كه مورد مصرف باكتريهاي بيماريزا قرار مي گيرد ، استفاده مي كنند . مطالعات آزمايشگاهي نشان می دهد كه ميكروارگانيسمهاي روده اي، در مقايسه با Clostridium difficile براي جذب گلوكز مونومريك N-acetyl-glucosamineو Sialic acid ، موجود در كولون، كارآمدتر هستند.

۴از بين بردن گيرنده های سموم

مكانيسم فرضي  S. boulardii جانوران را بر عليه كه  بيماري روده اي ناشي  C.difficile محافظت مي كند، از بين بر دن گيرنده هاي سموم در مخاط روده است .

۵تقويت سيستم ايمني

پروبيوتيك ها در سطوح متعددي بر روي سيستم ايمني تاثير مي گذارند كه از جمله مي توان افزايش سطح سيتوكاين ها و ايمونوگلوبولين ها، افزايش تكثير سلولهاي مونونوكلئاز، فعال كردن ماكروفاژها، افزايش فعاليت سلولهاي Natural killer  تعديل خود ايمني و تحريك ، ايمني در برابر باكتريهاي بيماريزا و پروتوزوآها را نام برد. نشان داده شده است كه تمامي سلولهاي باكتريايي، تكثير سلولهاي ايمني را افزايش مي دهند  و توليد سيتوكاينهاي پيش التهابي مانند TNF-α و اينترلوكين ۶ را القا مي كنند . برعكس، پروبيوتيكها سركوب تكثير لنفوسيت ها و توليد سيتوكاين ها توسط سلول های T را تحت تاثير قرار مي دهند . مهمتر از همه اينكه پروبيوتيك ها اين اثرات مثبت را بر روي سيستم ايمني بدون ايجاد يك پاسخ التهابي مضر اعمال مي كنند. پاسخ ايمني، ممكن است زماني كه چند پروبيوتيك با هم مصرف شوند و بصورت سينرژيك عمل كنند، افزايش يابد . همچنان كه عموما اين اثر زماني كه تلفيقي از لاكتوباسيلوس ها و بيفيدوباكتريا مصرف شود، ديده مي شود .

شرکت زیست تخمیر متعهد شده است که در ازای مبلغی که دریافت می کند دارو و پلاسبو را به صورت یک شکل دارویی که کپسول می باشد برای این جانب تهیه کند.

نوع پروبیوتیکی که ما استفاده می کنیم کپسول فیمی لاکت یک فرآورده پروبیوتیک ساخت شرکت دانش بنیان زیست تخمیر است.فمی لاکت حاوی مقادیر بالایی از 7 گونه پروبیوتیک مفید تهیه شده از کلکسیون های معتبر اروپایی می باشد.پروبیوتیک ها با کمک بازسازی فلور طبیعی دستگاه گوارش اثرات محافظتی متعددی در بدن اعمال می کنند.این فرآورده همچنین دارای مقادیری پری بیوتیک است که زمینه رشد پروبیوتیک ها را فراهم می سازد. این محصول در برطرف کردن اختلالات شایع گوارشی مانند اسهال عفونی،اسهال مسافرتی،اسهال ناشی از آنتی بیوتیک،اسهال کودکان،اسهال مزمن،درد های شکمی،یبوست و کاهش کلسترول نقش موثری دارد.

Amount per serving :2 capsules

Lactobacillus casei                                    7Î109cfu

Lactobacillus acidophilus                        2Î109cfu

Lactobacillus  rhamnasus                        1/5Î109cfu

Lactobacillus  bulgaricus                          2Î108cfu

Bifidabacterium breve                             2Î1010cfu

Bifidabacterium  longum                          7Î109cfu

Streptococcus thermophiles                   1/5Î109cfu

Ingredients:fos(fructooligosassharide),B group vitamins,maltodextrin,lactose,Mg stearate,talc.

 

1-2:اهداف

 

1-هدف اصلی طرح :

اثرپروبیوتیک در درمان علائم IBS تعيين مي‌شود.

2- اهداف ویژه طرح :

تعيين اثر پروبیوتیک در كاهش علائم در بيماران مبتلا به IBS

تعيين اثر پلاسبو در كاهش علائم در بيماران مبتلا به IBS

مقايسه ميزان كاهش علائم IBS در گروهي كه پروبیوتیک مصرف كرده‌اند با گروهي که پلاسبو مصرف كرده‌اند.

3- اهداف کاربردی طرح :

 • 1 پروبیوتیک به عنوان يكي از درمانهاي بيماري IBS معرفي مي‌گردد.
 1. فرضيات11 يا سؤالات پژوهش (باتوجه به اهداف طرح) :
 • ميزان كاهش علائم IBS در گروهي كه پروبیوتیک مصرف كرده‌اند چقدر است؟
 • – ميزان كاهش علائم IBS در گروهي كه پلاسبو مصرف كرده‌اند چقدر است؟
 • – فرضيه H0 : در اين مطالعه بدين قرار است : بين مصرف پروبیوتیک و پلاسبو در كاهش علائم IBS تفاوتي وجود ندارد.

 

1-4: تعاريف واژه‌ها :

 • نفخ : احساس اتساع شكم
 • اسهال : دفع مدفوع شل
 • يبوست : دفع مدفوع سفت
 • دل درد : احساس ناراحتي مبهم در شكم
 • دفع بلغم : دفع ماده لزج و سفيد رنگ در هنگام اجابت مزاج
 • احساس عدم تخليه كافي : نياز به اجابت مزاج مجدد پس از دفع
 • زور زدن هنگام دفع : نياز به فشار زياد جهت انجام عمل دفع

 

تعداد صفحه :59

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 • 1
دسته بندی : پزشکی