عنوان : بررسي تشخيص عوامل اصلي باکتريايي اندومتريت پس از زايش به روش multiplex PCR در گاوهاي شيري

دانشگاه شیراز

دانشکده­ ی دامپزشکی

 

رساله‌ي دكتري تخصصی در رشته ­ی

مامایی و بیماری­های تولید مثل دام

 

 

 

بررسي تشخيص عوامل اصلي باکتريايي اندومتريت پس از زايش به روش multiplex PCR در گاوهاي شيري

استادان راهنما

دکتر محمد رحيم احمدي

دکتر مسعود حق­خواه

آذر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دوره پس از زايمان به دليل اثرات آن بر کارايي توليد­مثلي و آبستني مجدد، مرحله­اي مهم در زندگي توليد مثلي گاو ماده محسوب مي­شود. Escherichia coli، Trueperella pyogenes (Arcanobacterium pyogenes)، Fusobacterium necrophorum و Prevotella melaninogenicus به عنوان
مهم­ترين باکتري­هاي بيماري­زاي مرتبط با آسيب­هاي اندومتريوم رحم شناخته شده­اند. هدف اين مطالعه تشخيص اين باکتري­هاي بيماري­زا با استفاده از واکنش زنجيره­اي پليمراز (PCR) به عنوان يک روش حساس و بي­نياز از کشت باکتري بود. تعداد 172 راس گاو 25 تا 35 روز پس از زايش و 128 راس دو هفته پس از آن (39 تا 49 روز پس از زايش) معاينه شدند. ترشحات رحمي با پيپت پلاستيکي پوشش­دار جمع آوري شدند. شيوع اندومتريت در اولين معاينه از دومين معاينه بالاتر بود (%5/35 در مقابل %16). E. coli در 8 نمونه،
T. pyogenes در 13 نمونه و F. necrophorum در 11 نمونه يافت شد. هيچ نمونه مثبتي از
P. melaninogenicus شناسايي نگرديد. آلودگي رحمي با باکتري­هاي T. pyogenes و
F. necrophorum در اولين معاينه بالاتر از دومين معاينه بود. باکتري T. pyogenes بر گرايش به ابتلاي به اندومتريت باليني اثر گذاشته بود. گاوهاي شکم اول در مقايسه با گاوهاي شکم دوم 02/4 برابر خطر بيشتر براي ابتلا به اندومتريت باليني نشان دادند. يک پروتکل multiplex PCR به عنوان يک روش ساده­تر،
ارزان­تر و سريع­تر براي شناسايي سه باکتري E. coli، T. pyogenes و F. necrophorum تنظيم و معرفي گرديد.

کلید واژه: اندومتریت، عوامل باکتریایی، PCR

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1- فیزیولوژی پس از زایش………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-1- مکانیسم بازسازی رحمی………………………………………………………………………………….. 8

2-1-2- آلودگی و پاک شدن باکتری­ها از رحم پس از زایش…………………………………….. 9

2-1-3- عفونت باکتری­های بیماری­زا در رحم……………………………………………………………… 9

2-1-4- فعالیت تخمدانی پس از زایش در گاوهای شیری………………………………………… 10

2-2- تعریف بیماری­های رحمی…………………………………………………………………………………………. 11

2-2-1- متریت……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2- پیومتر……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-3- اندومتریت…………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3-1- اندومتریت بالینی…………………………………………………………………………………… 12

2-2-3-2- اندومتریت تحت بالینی…………………………………………………………………………. 12

2-3- شیوع عفونت رحمی………………………………………………………………………………………………….. 13

2-4- روش­های تشخیص اندومتریت بالینی و تحت بالینی………………………………………………. 14

2-4-1- ملامسه رحم…………………………………………………………………………………………………….. 14

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-4-2- ارزیابی ترشحات مهبل و گردن رحم……………………………………………………………… 14

2-4-3- اولتراسونوگرافی……………………………………………………………………………………………….. 15

2-4-4- سلول شناسی اندومتریوم………………………………………………………………………………… 16

2-4-5- بیوپسی رحمی و باکتری شناسی…………………………………………………………………… 17

2-5- درمان اندومتریت در گاوهای شیری…………………………………………………………………………. 18

2-5-1- استفاده از پروستاگلاندین­ها……………………………………………………………………………. 18

2-5-2- درمان آنتی بیوتیکی داخل رحمی…………………………………………………………………. 19

2-6- واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR)…………………………………………………………………………….. 21

 

فصل سوم:  روش کار

3-1- انتخاب حیوانات………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-2- معاينات باليني……………………………………………………………………………………………………………. 25

3-3- تهیه نمونه­های سلول شناسی…………………………………………………………………………………… 26

3-4- جمع­آوری نمونه­های ترشحات رحمی……………………………………………………………………… 26

3-5- استخراج DNA از مایعات رحمی…………………………………………………………………………….. 27

3-6- تشخیص حضور E. coli، T. pyogenes،  F. necrophorum

و P. melaninogenicus با PCR………………………………………………………………………………………….. 27

3-7- واکنش زنجیره­ای پلیمراز چندتایی (multiplex PCR) برای

باکتری­های E. coli، T. pyogenes و  F. necrophorum………………………………………………… 29

3-8- بررسی شاخص­های تولیدمثلی………………………………………………………………………………….. 30

3-9- آزمون­ها و تحلیل­های آماری……………………………………………………………………………………… 30

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل چهارم:  نتایج

4-1- معاینه اول…………………………………………………………………………………………………………………… 33

4-1-1- ابتلای به اندومتریت بالینی …………………………………………………………………………… 33

4-1-2- باکتری شناسی………………………………………………………………………………………………… 34

4-1-3- شاخص­ها و عوامل تولیدمثلی…………………………………………………………………………. 35

4-2- معاینه دوم…………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-2-1- ابتلای به اندومتریت بالینی…………………………………………………………………………….. 36

4-2-2- باکتری شناسی………………………………………………………………………………………………… 37

4-2-3- شاخص­ها و عوامل تولید مثلی……………………………………………………………………….. 38

4-3- مقایسه نخستین و دومین معاینه……………………………………………………………………………… 39

 

فصل پنجم: بحث

5-1- واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR)…………………………………………………………………………….. 49

5-2- باکتری شناسی…………………………………………………………………………………………………………… 51

5-3- اندومتریت بالینی و دیگر شاخص­های تولید مثلی…………………………………………………… 54

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 1. پرایمرهای استفاده شده در شناسایی ژن­های هدف……………………………………………….. 28

جدول 2. تعداد موارد سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی در معاینه اول و دوم…………………….. 42

جدول 3. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم

در ابتلا به اندومتریت بالینی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE)…………………………………….. 42

جدول 4. موارد مثبت PCR در گاوهای سالم و مبتلا به اندومتریت بالینی

در معاینه اول و دوم……………………………………………………………………………………………………………………. 42

جدول 5. ضریب همبستگی آلودگی باکتریایی با یکدیگر در معاینه اول……………………………….. 43

جدول 6. ضریب همبستگی آلودگی باکتریایی با یکدیگر در معاینه دوم………………………………. 43

جدول 7. ضریب همبستگی آلودگی به باکتری­ها و ساختار تخمدان

در معاینه اول با شاخص­های تولیدمثلی …………………………………………………………………………………… 43

جدول 8. ضریب همبستگی آلودگی به باکتری­ها و ساختار تخمدان

در معاینه دوم با شاخص­های تولیدمثلی ………………………………………………………………………………….. 43

جدول 9. مقایسه روزهای باز در آلودگی باکتریایی نمونه­های رحمی

در معاینه اول و دوم (Mean±SE)…………………………………………………………………………………………….. 44

جدول 10. مقایسه درصد نوتروفیل ترشحات گردن رحم در آلودگی باکتریایی

نمونه­های رحمی در معاینه اول و دوم (Mean±SE)………………………………………………………………. 44

جدول 11. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم

در قطرهای متفاوت گردن رحم (سانتی­متر) در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE)…………… 44

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 12. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم

در دو شاخ رحم متقارن و نامتقارن در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE)………………………….. 45

جدول 13. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز و درصد نوتروفیل گردن رحم

در رحم­های واجد و فاقد لومن در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE)………………………………. 45

جدول 14. مقایسه وضعیت بدنی، روزهای باز، درصد نوتروفیل و تعداد تلقیح

در ساختارهای غالب متفاوت تخمدانی در طی معاینه اول و دوم (Mean±SE)……………………. 46

جدول 15. ضریب همبستگی شاخص­های تولیدمثلی با یکدیگر……………………………………………. 46

جدول 16. عوامل خطر همراه با احتمال وقوع اندومتریت بالینی تشخیص داده شده

در معاینه اول و دوم……………………………………………………………………………………………………………………. 47

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

تصویر 1. محصولات PCR استاندارد DNA ژنومی ترشحات رحمی……………………………………… 40

تصویر 2. محصولات واکنش زنجیره­ای استاندارد و چندتایی DNA ژنومی

ترشحات رحمی برای باکتری­های E. coli، T. pyogenes، F. necrophorum

و P. melaninogenicus……………………………………………………………………………………………………………… 41

مقدمه

 

 

دوره پس از زايمان به دليل اثراتی که بر کارايي توليد­مثلي و آبستني مجدد دارد، به عنوان يک مرحله مهم در زندگي توليد مثلي گاو ماده محسوب مي­شود. آلودگي رحم به باکتري­ها، به طور معمول در طي دو هفته ابتدايي پس از زايش رخ مي­دهد (Noakes et al. 2009; Sheldon and Dobson 2004). 80 تا 100 درصد گاوها آلودگی باکتریایی رحم را در دو هفته اول پس از زایش دارند (Földi et al. 2006). در اين مدت دامنه وسيعي از فلور ميکروبي در رحم تکثير مي­کنند. هر چند رحم بيشتر گاوها در فرايندهاي بازسازي رحم و بازگشت آن به اندازه طبيعي، در طي پنج هفته اول پس از زايش، از اين آلودگي­هاي باکتريايي پاک مي­شوند اما در تعدادي از گاوها اين آلودگي­ها توسعه پيدا کرده و عفونت­هاي رحمي قابل تشخیص با معاینه بالینی را ايجاد مي­کنند (Noakes et al. 2009; Sheldon et al. 2006a).

اندومتریت پس از زایش به صورت التهاب محدود به اندومتریوم (لایه داخلی رحم) که 21 روز یا بیشتر پس از زایش و بدون نشانه­های بیماری عمومی رخ می­دهد، تعریف شده است (Sheldon et al. 2006a). تشخیص اندومتریت بالینی با قطر گردن رحم بیش از 5/7 سانتی­متر در ملامسه راست روده­ای بعد از روز 20 پس از زایش یا از حضور ترشحات مهبلی موکوسی-چرکی یا چرکی بعد از روز 26 پس از زایش تعریف شده است (LeBlanc et al. 2002a).

ميزان شيوع اندومتريت در کشورهاي مختلف بسيار متفاوت بوده است. اين ميزان از 5/4-6/2 در اسپانیا (Lopez-Gatius 2003)، 10 درصد در بريتانيا (Noakes et al. 2009)، 25 درصد در ژاپن (Gautam et al. 2009)، تا 53 درصد در ايالات متحده (Gilbert et al. 2005) متغير بوده است که اين تفاوت مي­تواند به دليل عدم توصیف روش­های تشخیصی، معيارهاي متفاوت درجه بندی عفونت­های رحمی، دوره پس از زایشی که هنگام تشخیص عفونت گاو در آن قرار داشته، تعداد زایش گاو و مدیریت متفاوت گله­ها باشد (Lewis 1997; Noakes et al. 2009). در مطالعات قبلي در گاوداري­هاي ايران ميزان وقوع اندومتريت باليني درجه 1 تا 3 بيش از 50 درصد بود (احمدي و همكاران، اطلاعات منتشر نشده).

اندومتريت تاثيرات نامناسب بر توليد­مثل و باروري گاو گذاشته و خسارات اقتصادي فراواني را وارد مي­آورد. حضور باکتري در رحم، التهاب و آسيب­هاي بافتي اندومتريوم را در پي دارد و سبب تأخير در بازسازي رحم و همچنين به خطر افتادن حيات رويان مي­شود (Azawi 2008; Sheldon et al. 2006a). همچنين عفونت باکتريايي رحم و يا مواد توليد شده از اين باکتري­ها سبب سرکوب ترشح LH هيپوفيز و نقص در عملکرد و رشد فوليکول­هاي تخمداني پس از زايمان و در نتيجه اختلال در تخمک­گذاري مي­شود (Opsomer et al. 2000; Sheldon et al. 2002b). بنابراين اندومتريت سبب کاهش احتمال باروري شده و افزايش فاصله زايش تا اولين تلقيح و افزايش نسبت تلقيح به ازاي آبستني (از 2 به 42/2) و افزايش فاصله زايش­ها (10 تا 31 روز) را در پي دارد (Azawi 2008; LeBlanc et al. 2002a; Noakes et al. 2009). گاوهای مبتلا به ترشحات مهبلی چرکی برای آبستن شدن به میانگین 30 روز زمان بیشتر نسبت به گاوهای غیر مبتلا نیاز دارند که حداقل ضرر اقتصادی طولانی شدن روزهای باز را دارد که حدود 3 دلار در روز می­باشد (Dubuc 2011). پس اندومتريت مي­تواند سبب کاهش میزان باروری و افزايش نرخ حذف به دلايل ناباروري شود. نتيجه اينکه اندومتريت مي­تواند اثر فراواني در کاهش سودآوري گله­هاي گاو شيري داشته باشد. اين خسارات به دليل افزايش فاصله زايمان تا آبستني مجدد، افزايش ميزان حذف، کاهش توليد شير و تحميل هزينه­هاي درمان مي­باشد (Drillich 2006; LeBlanc et al. 2002a) به گونه­اي که خسارات آن را براي هر گاو مبتلا 166 پوند (Noakes et al. 2009) محاسبه کرده­اند.

عوامل بیماری­زای اندومتریت بسیار پیچیده هستند. بسیاری از مطالعات پیشنهاد کرده­اند که باکتری­های بیماری­زا نقش مهمی در بروز و وخیم شدن اندومتریت دارند (Sun et al. 2011).  معمول­ترين شروع کننده­هاي عفونت اندومتريت باکتري­هاي بيماري­زاي فرصت طلب غير اختصاصي هستند که در اطراف زمان زايمان و پس از آن رحم را آلوده مي­کنند (Sheldon et al. 2006a). به نظر می­رسد عفونت رحم به Escherichia coli در اوایل دوره پس از زایش، راه را برای عفونی شدن توسط سایر باکتری­ها هموار می­کند (Westermann et al. 2010; Williams et al. 2005). متعاقب آن رشد زياد باکتري­هاي بيماري­زايي چون pyogenes  Trueperella (Arcanobacterium pyogenes) (که معمولا باکتري­هايي چونFusobacterium necrophorum  و Prevotella melaninogenicus همراه با آن هستند) به لايه­هاي اندومتریوم نفوذ مي­کنند (Drillich 2006; Noakes et al. 2009; Sheldon et al. 2006a). ميزان عفونت ايجاد شده و نتيجه آلودگي را گونه باکتري بيماري­زا، ميزان باکتري وارد شده و توانايي گاو براي بروز پاسخ ايمني مناسب تعيين مي­کنند که مي­تواند از عفونت رحمي شديد همراه با به خطر افتادن زندگي تا عفونت خفيف لايه داخلي رحم متغير باشد (Noakes et al. 2009; Sheldon and Dobson 2004). گرچه در پايدار شدن و باقي ماندن عفونت در رحم عواملي چون مساعد بودن محيط رحم، فاکتورهاي ژنتيکي و ايمني ذاتي و اکتسابي حيوان دخالت دارند اما شدت اندومتريت و آسيب­هاي وارده به رحم ارتباط مستقيمي با جنس و گونه باکتري­هاي آن دارد. Trueperella pyogenes معمول­ترين باکتري مرتبط با بيماري­هاي رحمي و اندومتريت است (Bicalho et al. 2010; Sheldon et al. 2004; Yavari et al. 2007). در کنار آن باکتري­هايي چون Fusobacterium necrophorum و  melaninogenicus Prevotella و Escherichia coli  از ديگر باکتري­هاي بسيار مطرح در آسيب­هاي رحمي و در رده اول بيماري­زايي براي رحم هستند (Sheldon and Dobson 2004; Williams et al. 2005). در ضمن اين باکتري­ها به رشد همديگر کمک کرده و اثرات هم را تشديد مي­کنند (Sheldon and Dobson 2004; Westermann et al. 2010). به گونه­اي که T. pyogenes کمک به ايجاد محيط بي­هوازي براي رشدF. necrophorum  وmelaninogenicus  P. مي­کند. F. necrophorum اندوتوکسين کشنده سلول­هاي دفاعي را توليد مي­کند که توانايي سيستم دفاعي ميزبان براي پاکسازي رحم از T. pyogenes را محدود مي­کند. در همين حال  melaninogenicus  P. مواد تداخل کننده در فاگوسيتوز را توليد مي­کند (Sheldon and Dobson 2004). در نتيجه اين سه باکتري معمولا در کنار هم و در ارتباط با هم جداسازي شده­اند.

با توجه به اينکه اندومتريت اثري بر سلامت ظاهري گاو مبتلا ندارد از روش­هاي گوناگوني براي تشخيص آن در گاو استفاده کرده­اند (Youngquist and Threlfall 2007) که شامل: ملامسه رحم از راه راست­روده (Drillich 2006; Lewis 1997)، بررسي حضور ترشحات چرکي در واژن و دهانه خارجي گردن رحم (LeBlanc et al. 2002a; Williams et al. 2005)، اولتراسونوگرافي (Barlund et al. 2008; Oral et al. 2009)، بيوپسي رحم و مطالعات آسيب­شناسي (Bonnett et al. 1991)، مطالعات سلول شناسي (Ahmadi et al. 2005; Oral et al. 2009; Yavari et al. 2009) و مطالعات ميکروب­شناسي (Földi et al. 2006; Yavari et al. 2007) می­باشد اما این روش­ها بیشتر برای تایید اندومتریت استفاده می­شوند و کمتر برای تشخیص عامل بیماری­زا قابل استفاده هستند یا اینکه وقت­گیر، با حساسیت پایین و پیچیده هستند.

بايد توجه داشت که تشخيص قطعي اندومتريت بر اساس معاينه بافت­شناسي و آسيب­شناسي از نمونه­هاي بيوپسي اندومتر و يا با بررسي باکتري­شناسي نمونه­هاي جمع­آوري شده از مجراي رحم قابل اطمينان است. با توجه به اينکه بيوپسي بر بافت رحم و گردن رحم اثرات نامطلوب گذاشته و ناباروري ايجاد مي­کند، استفاده از آن روشي قابل توصيه و مناسب نمي­باشد (Youngquist and Threlfall 2007). اما در کشت باکتري­ها نيز محدوديت­هايي وجود دارد که استفاده از آنها را دچار ابهام مي­کند. به عنوان مثال، براي کشت برخي باکتري­ها مثلF. necrophorum  بايد شرايط خاص (اجبار در استفاده از محيط کشت اختصاصي، ايجاد شرايط خاص بي­هوازي و همچنين مدت زمان طولاني مورد احتياج براي کشت) فراهم شود که اين روش را تبديل به فرايندي زمان­بر، هزينه­بر و با زحمت زياد کرده است. نکته مهم ديگر اينکه در مطالعات باكتري شناسي جدا شدن باكتري به عنوان دليلي قاطع مبني بر وجود عفونت در رحم تلقي مي‌شود، چنانچه از آن به عنوان یک شاخص برای تعیین موارد مثبت کاذب روش واژینوسکوپی استفاده شده است (Westermann et al. 2010) ولي در صورتي كه چرك مشاهده و باكتري جدا نشود نمي‌توان نتيجه گرفت که وجود چرك، ناشي از التهاب غير عفوني است به خصوص در مورد باکتری­های سخت رشد و بی­هوازی چونF. necrophorum  وmelaninogenicus  .P. در بسیاری مطالعات تعداد زیادی نمونه رحمی بدون رشد هیچ گونه باکتری گزارش شده است (Ahmadi et al. 2007; Westermann et al. 2010). از جمله در مطالعه یاوری و همکاران از كشت رحم 89 راس گاو مبتلا به اندومتريت باليني تهيه شده از گاوداري­هاي 5 استان، فقط از 35 مورد (3/39 درصد) باكتري جدا شد و تنها در 19 گاو دو باکتری بیماری­زای اصلی (T. pyogenes و E. coli) مشاهده شد (Yavari et al. 2007). در صورت مشاهده چرك و جدا نشدن باكتري (7/60 درصد) نمي‌توان نتيجه گرفت که وجود چرك، ناشي از التهاب غير­عفوني است. بنابراين معرفي و استفاده از روش­هايي که کاستي­ها و مشکلات مطالعات باکتري شناسي بر مبناي کشت را از ميان بردارد، داراي اهميت بسيار است و احتیاج است که تعیین شود آیا روش­های پیچیده­تر مثل PCR دقت تشخیص را افزایش خواهند داد (Westermann et al. 2010).

در حال حاضر PCR به عنوان یک فن­آوری قدرتمند برای تشخیص و توصیف میکروارگانیسم­ها بدون احتیاج به کشت تایید شده است (Guo et al. 2012). برخی تلاش­ها برای شناسایی باکتری­ها از ترشحات رحمی توسط PCR صورت گرفته است (Bicalho et al. 2012; Guo et al. 2012; Liu et al. 2009). به کار گرفتن روش multiplex PCR سبب سهولت و افزایش سرعت انجام کار و هزینه کمتر نسبت به روش استاندارد می­شود (Tramuta et al. 2011) اما پروتکل­های اندکی برای تشخیص عوامل عفونی ترشحات اندومتریت به روش multiplex PCR پیشنهاد شده­اند (Sun et al. 2011).

بنابراین اهداف این مطالعه در ابتدا جستجوي باکتري­هاي بيماري­زاي اصلي رحم
(T. pyogenes، F. necrophorum، melaninogenicus P. و E. coli) در گاوهاي مبتلا به اندومتريت به روش PCR بود. در روش PCR بررسي­ها مستقيم بر روي ژنوم نمونه صورت
مي­گيرد و در صورت حضور باکتري قطعه­هاي خاص از DNA آن را تکثير کرده و حضور آن را با حساسيت بسيار معين مي­کند. اين روش شناسايي باکتري­هايي را که در محيط­هاي کشت سخت­رشد و دير رشد هستند مثل F. necrophorum وmelaninogenicus  P. امکان­پذير مي‌سازد. چنانچه در مطالعه‌اي وسيع كشت باكتريايي از رحم گاوهاي مبتلا به اندومتريت باليني انجام داده شد اما دو باكتري نامبرده فوق جدا نشدند (Yavari et al. 2007). همچنین تلاش شد تا یک پروتکل multiplex PCR برای این باکتری­های بیماری­زا طراحی شود. بررسي ركورد شاخص­هاي توليد­مثلي در راستاي شناسايي اثرات ابتلا با باکتري­هاي اصلي بيماري­زاي رحم گاوهاي شيري نیز از دیگر اهداف مطالعه بود.

تعداد صفحه : 85

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی