دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته كودكان

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اراك

دانشكده پزشكي

 

پايان نامه :

پايان نامه جهت دريافت درجه دكتراي تخصصي در رشته كودكان

 

عنوان :

مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما :

دکتر منیژه کهبازی

فوق تخصص بيماريهاي عفوني كودكان، دانشيار دانشگاه

دکتر عزيز اقبالي

متخصص كودكان، استاديار دانشگاه

 

 

اساتيد مشاور :

دکتر پارسا یوسفی

فوق تخصص بيماريهاي کلیه و مجاری ادراری كودكان، دانشيار دانشگاه

دكتر محمد رفیعی

دكتراي آمار حياتي، دانشیار دانشگاه

 

دستيارتخصصي بيماريهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي اراك

سال تحصیلی 91-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده فارسي

عنوان : مقایسه اثر سفکسیم و آزیترومایسین بر دیسانتری اطفال

اساتید راهنما : دکتر منیژه کهبازی، فوق تخصص بيماريهاي عفوني كودكان، دانشيار دانشگاه

دکتر عزيز اقبالي، متخصص كودكان، استاديار دانشگاه

اساتيد مشاور : دکتر پارسا یوسفی، فوق تخصص بيماريهاي کلیه كودكان، دانشيار دانشگاه

دكتر محمد رفیعی، دكتراي آمار حياتي، دانشیار دانشگاه

نگارش و پژوهش : دكتر شهرام فاضليان، دستيارتخصصي بيماريهاي كودكان

 

مقدمه : اسهال بصورت دفع مدفوع آبکی بیشتر یا مساوی 3 بار در طول 24 ساعت تعریف مي‌شود. اسهال عفونی بصورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی است كه شیگلا مهمترین عامل مسبب آن شناخته شده است. شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد. بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.

روش كار : در این مطالعه مداخله­ای دوسوکور 116 كودك 6 ماهه تا  12ساله مراجعه كننده به درمانگاه اطفال بیمارستان امیرکبیر كه تشخيص ديسانتري توسط متخصص كودكان برايشان مطرح شده است وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول بمدت پنج روز آزیترومایسین که میزان آن در روز اول mg/kg 12 و در چهار روز دیگر mg/kg 6 بود دريافت كردند. گروه دوم نيز داروی سفکسیم را به میزان mg/kg 8 روزانه دریافت نمودند. بيماران در طول 14 روز از نظر بهبود علائم مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده برای هر بیمار بصورت جداگانه در فرم اطلاعاتی وارد شده و توسط نرم افزار SPSS 17 آنالیز شد.

يافته‌ها : نتايج حاصل از مطالعه ما نشان داد كه با توجه به  P value اختلا آماري معني داري بين دو گروه از نظر سن و جنس و چندمين فرزند خانواده بودن مشاهده نشد ولي در مقايسه طول مدت تب، استفراغ اسهال، درد شكم اختلاف آماري معني‌داري بين دو گروه وجود داشت و در مقايسه طول مدت وجود خون در مدفوع اختلاف آماري معني‌داري بين دو گروه مشاهده نشد.

بحث و نتيجه گيري : بطور كلي نتايج حاصل از مطالعه ما نشان داد كه تأثير سفكسيم در درمان كودكان مبتلا به ديسانتري بيشتر و بهتر از آزيترومايسين بوده است و با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی كه با درمان نادرست به بيمار تحمیل می‌شود و نیز از مقاومت‌های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می‌آیند كاسته مي‌شود.

واژگان كليدي : سفكسيم، آزيترومايسين، ديسانتري، كودكان

.

 

فهرست مطالب

عنوان ……………………………………………………………………………………………….  صفحه

 

فصل اول : مقدمه

1-1- بيان مسئله. 2

1-2- كليات… 4

1-2-1- دیسانتری.. 4

1-2-1-1- تاریخچه. 4

1-2-1-2- ابعاد میکروبیولوژی و کلینیکی.. 4

1-2-1-3- اپیدمیولوژی.. 5

1-2-3- شيگلا.. 7

1-2-3-1- اتيولوژي.. 8

1-2-3-2- اپيدميولوژي.. 8

1-2-3-3- پاتوژنز. 9

1-2-3-4- ايمني.. 11

1-2-3-5- تظاهرات كلينيكي و عوارض…. 12

1-2-3-6- تشخيص افتراقي.. 15

1-2-3-6- تشخيص…. 15

1-2-3-6- كشت شیگلا.. 16

1-2-3-8- درمان. 17

1-2-3-9- پيشگيري.. 19

1-2-4- سفكسيم. 20

1-2-5- آزيترومايسين.. 20

1-3- اهداف… 21

1-3-1- هدف اصلي.. 21

1-3-2- اهداف ويژه 21

1-3-3- اهدف كاربردي.. 22

1-4- سؤالات و فرضيات… 22

1-4-1- سوالات… 22

1-4-2- فرضیات… 23

1-5- تعريف واژه‌ها 23

 

فصل دوم : بررسي متون

2-1- مروري بر مطالعات انجام شده 25

3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون. 28

3-2- روش نمونه گیري و حجم نمونه. 28

3-3- روش اجرا 29

3-3-1- معیارهای ورود. 30

3-3-2- معیارهای خروج.. 30

3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات و مشخصات آن ها 31

3-5- خطاهاي تصادفي و سيستماتيك و روش حل آن ها 31

3-6- نحوه تجزيه و تحليل اطلاعات… 31

3-7- جدول متغیرها 32

3-8- ملاحظات اخلاقي.. 33

3-9- محدوديت هاي اجرايي وروش كاهش آنها 33

 

فصل چهارم : يافته‌ها

4-1- نتايج.. 35

 

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

5-1- بحث… 55

5-2- نتيجه گيري.. 58

5-3- پيشنهادات… 58

فهرست جداول

عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

جدول 4-1 : ميانگين و انحراف معيار سن در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 38

جدول 4-2 : ميانگين و انحراف معيار طول مدت تب در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 39

جدول 4-3 : ميانگين و انحراف معيار طول مدت استفراغ در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه  40

جدول 4-4 : ميانگين و انحراف معيار طول مدت اسهال در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه  41

جدول 4-5 : ميانگين و انحراف معيار طول مدت درد شكم در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه  42

جدول 4-6 : ميانگين و انحراف معيار طول مدت وجود خون در مدفوع در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه  43

جدول 4-7 : توزيع فرواني سن در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 44

جدول 4-8 : توزيع فرواني جنس در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 45

جدول 4-9 : توزيع فرواني چندمين فرزند خانواده بودن كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 46

جدول 4-11 : توزيع فرواني طول مدت استفراغ در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 48

جدول 4-12 : توزيع فرواني طول مدت اسهال در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 49

جدول 4-13 : توزيع فرواني طول مدت درد شكم در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه. 51

جدول 4-14 : توزيع فرواني طول مدت وجود خون در مدفوع در كودكان مورد مطالعه به تفكيك گروه  53

– بيان مسئله

سازمان بهداشت جهانی اسهال را به صورت دفع مدفوع آبکی (که شکل ظرف را به خود بگیرد) بیشتر یا مساوی سه بار در طول 24 ساعت تعریف می­نماید(1).

اسهال عفونی به صورت اسهال ناشی از یک میکروارگانیسم عفونی تعریف می­شود. اسهال عفونی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته دیده می­شود(2). ميزان حمله آن در کشورهای در حال توسعه 6 تا 12 اپیزود به ازای هر کودک در سال است(3).

بسیاری از میکروارگانیسم­های عفونی موجب اسهال می­گردند. از پاتوژن های باکتریال مهم ایجاد کننده اسهال می­توان اشریشیاکلی، سالمونلا، شیگلا، یرسینیا و ویبریوکلرا را نام برد(4).

دیسانتری به سادگی به صورت اسهال حاوی خون تعریف می گردد. اگرچه ارگانیسم‌ای زیادی می توانند باعث دیسانتری گردند، شیگلا مهم ترین عامل مسبب آن شناخته شده است. از میان چهار سروگروپ شیگلا، شیگلا دیسانتری تایپ 1 بیشترین ویرولانس را داشته و تنها عاملی است که موجب دیسانتری اپیدمیک می شود(5).

کلیه کودکان تا سن سه سالگی حداقل یک نوبت اسهال شدید حاد را تجربه می‌مایند(6). شیگلوز در کودکان ممکن است با میرایی بالا و حتی مرگ همراه باشد (7). مقاومت شیگلا به تری متوپریم سولفا متوکسازول و آمپی سیلین که درمان های معمول مورد استفاده در شیگلوز می باشند در حال افزایش جهانی می باشد (8). مقاومت به نالیدیکسیک اسید نیز گزارش شده است (9).

بنابراین این امر بسیار مهم واساسی است که جامعه درمانی به دنبال دارویی جایگزین باشد که در درمان بیماران کودکان مبتلا به شیگلوز شدید موثر و کارا باشد.  سفکسیم اولین سفالوسپورین نسل سوم می باشد که مجوز تجویز خوراکی را دریافت کرده است(10).

این دارو چندین سال است که مورد استفاده قرار می گیرد و ایمنی خوبی نیز دارد‌(11). برای پاتوژنهای روده ای (مثل شیگلا، اشریشیا کولی و سالمونلا) سفکسیم عملکرد خوبی را در بررسی های آزمایشگاهی در آمریکا، اروپا و ژاپن داشته است(12-15).

با توجه به این نکته که دیسانتری در تمام فصول سال در اراک شیوع بالا داشته، جهت پیشگیری واکسیناسیون ندارد و استفاده از آنتی بیوتیک ها در درمان آن نیز خالی از عوارض نبوده و باعث ایجاد مقاومت دارویی در افراد و سویه های مقاوم به درمان می شود و نیز از آن جا که مطالعات صورت گرفته در این زمینه متعلق به کشورهای دیگر بوده و فاکتورهای متعددی از جمله نژاد، محدوده جغرافیایی و غیره می­تواند بر نتایج این مطالعات موثر باشد. با توجه به اینکه الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه هنوز در ایران و به ویژه در استان مرکزی با وجود شیوع بالای دیسانتری، پاسخ درمانی دیسانتری به آنتی بیوتیکهای مختلف مورد بررسی قرار نگرفته است و با وجود اینکه در منابع، هر دو داروی آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال مطرح شده اند، بر آن شدیم تا با انجام مطالعه ای بر روی دیسانتری اطفال در شهر اراک به مقایسه تاثیر آزیترومایسین و سفکسیم در درمان دیسانتری اطفال بپردازیم تا با درمان صحیح در بیماران از هزینه اضافی و هزینه دارویی که با درمان نادرست به مریض تحمیل می شود و نیز از مقاومت های آنتی بیوتیکی که متعاقب درمانهای نادرست بوجود می آیند بکاهد.

تعداد صفحه : 78

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی