دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته دامپزشکی

عنوان : تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

 

دانشكده پزشكي

پايان نامه:

براي دريافت درجه دكتري حرفه‌اي دامپزشكي (D.V.M)

سال تحصيلي: 90 – 1389                    شماره پايان نامه:

موضوع:

تعیین میزان آفلاتوکسینB1درکنسانتره ی مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

استاد راهنما: دکتر مهدی منصوری

          استادیاربخش قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد مشاور: دکتر ویداپیرزمانی

استادیاربخش صنایع مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار

 

استاد داور: دکتر علی نوری امام زاده

استادیاربخش علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد  گرمسار

 

پاییز89

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چكيده……………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه و هدف………………………………………………………………… 3

1-2- تاريخچه………………………………………………………………………. 4

1-3- مايكوتوكسين‌ها به عنوان متابوليت های ثانويه……………………………… 5

1-4- طبقه‌بندي مايكوتوكسين‌ها……………………………………………………. 6

1-5- خواص عمومي مايكوتوكسين‌ها……………………………………………… 7

1-6- مهمترین  قارچ‌هاي مولد سم…………………………………………………. 11

1-6-1- جنس آسپرژيلوس…………………………………………………………. 11

1-6-2- جنس پني‌سيليوم……………………………………………………………. 11

1-6-3- جنس فوزاريوم…………………………………………………………….. 11

1-6-4- ساير جنس‌هاي قارچي…………………………………………………….. 12

1-7- مکانیسم اثر مايكوتوكسين‌ها…………………………………………………. 12

1-8- وقوع طبيعي مايكوتوكسين‌ها………………………………………………… 12

1-9- آفلاتوكسين‌ها…………………………………………………………………. 14

1-9-1- شرايط توليد……………………………………………………………….. 16

1-9-2- خواص فيزيكي و شيميايي………………………………………………… 21

1-9-3- بيوسنتز……………………………………………………………………. 25

1-10- متابوليسم و تبديل بيولوژيك………………………………………………… 31

1-10-1- اكسيداسيون…………………………………………………………………… 31

1-10-1-1- اپواكسيداسيون……………………………………………………………… 31

1-10-1-2- هيدروكسيداسيون………………………………………………………….. 32

1-10-1-3- دمتيلاسيون………………………………………………………………… 33

1-10-1-4- توليد آفلاتوكسين B2a وآفلاتوكسين G2a…………………………………… 33

1-10-2- احيا……………………………………………………………………………. 33

1-10-3 الحاق…………………………………………………………………………… 34

1-10-3-1- الحاق گلوكورونيدي اپوكسيد………………………………………………. 34

1-10-3-2- الحاق مشتقات هيدروكسيله………………………………………………… 35

1-11- اثرات بيولوژيك ………………………………………………………………… 35

1-11-1- سميت حاد و مزمن…………………………………………………………… 35

1-11-2- سميت سلولي…………………………………………………………………. 36

1-11-3- جهش‌زايي ……………………………………………………………………. 37

1-11-4- ناقص‌الخلقه‌زايي………………………………………………………………. 38

1-11-5- تداخل با فرآيندهاي بيوشيميايي………………………………………………. 38

1-11-6- ميانكش آفلاتوكسين با DNA ……………………………………………….. 39

1-11-7-اثرت حشره کشی……………………………………………………………… 40

1-11-8-سمیت گیاهی………………………………………………………………….. 40

1-12- بيماري‌هاي دامي‌ ناشي از آفلاتوكسين………………………………………….. 40

1-12-1بيماري‌زايي آفلاتوكسين‌ها در گاو شيري………………………………………. 42

1-13-آسیب شناسی آفلاتوکسیکوز……………………………………………………… 44

1-14-زیانهای اقتصادی ناشی ازآفلاتوکسین ها………………………………………… 47

1-15- حد مجاز مايكوتوكسين‌ها و مقررات مربوطه…………………………………… 47

1-16-استراتژي‌هاي خنثي‌سازي و حذف ميزان آفلاتوكسين…………………………… 49

1-16-1- غيرفعال كردن در اثر حرارت……………………………………………….. 50

1-16-2-اشعه دادن……………………………………………………………………… 50

1-16-3-عصاره‌ گيري با استفاده از حلال و جدا سازي مكانيكي………………………. 51

11-16-4-جذب آفلاتوكسين از محلول…………………………………………………. 51

1-16-5-كنترل زيستي و غير فعال كردن آفلاتوكسين با بهره‌گيري از ميكروب‌ها……. 51

1-16-6-مجاورت با آمونياك……………………………………………………………. 51

1-16-7-بي‌سولفيت سديم……………………………………………………………….. 52

1-17- آفلاتوكسين‌ها در محصولات كشاورزي ……………………………………….. 54

1-18- حضور آفلاتوكسين‌ها در فرآورده‌هاي حيواني………………………………….. 56

1-19- اثرات سوء آفلاتوكسين‌ها بر سلامتي انسان…………………………………….. 60

1-20-روش‌هاي آناليز…………………………………………………………………… 63

1-20-1- روش‌هاي بيولوژيك…………………………………………………………… 63

1-20-2- روش‌هاي بيوشيمايي…………………………………………………………. 63

1-20-2-1 روش هاي كروماتوگرافي………………………………………………….. 63

1-20-3-روش‌هاي سنجش ايمونولوژيك……………………………………………….. 64

1-20-3-1- راديوايمونواسي……………………………………………………………. 64

1-20-3-2-الایزا………………………………………………………………………… 65

1-20-3-2-1- روش الايزاي متجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-2- روش الايزا نامتجانس………………………………………………….. 67

1-20-3-2-3- محاسن و معايب الايزاي متجانس و نامتجانس…………………………. 67

1-20-3-2-4- روش الايزاي مستقيم……………………………………………………. 68

1-20-3-2-5- روش الايزاي غير مستقيم………………………………………………. 68

1-20-3-2-6- روش الايزاي رقابتي نامتجانس مستقيم………………………………… 68

1-20-3-2-7- روش الايزاي غير رقابتي غيرمستقيم………………………………….. 69

1-20-3-2-8- روش الايزاي غير رقابتي مستقيم………………………………………. 69

فصل دوم: مواد و روش كار……………………………………………………………. 70

2-1- مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………….. 71

2-2- مواد موجود در كيت آزمايش……………………………………………………… 71

2-3-آماده سازی معرف ها……………………………………………………………… 72

2-4- روش كار………………………………………………………………………….. 73

2-4-1- جمع‌آوري نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-2- آماده‌سازي نمونه‌ها……………………………………………………………… 73

2-4-3- اصول انجام  آزمايش…………………………………………………………… 73

2-4-4- روش انجام آزمایش…………………………………………………………….. 74

2-5- روش آنالیز آماری………………………………………………………………… 75

2-6-  قرائت و تفسير نتايج……………………………………………………………… 75

2-7- حساسیت وویژگی آزمایش………………………………………………………… 76

فصل سوم:نتایج…………………………………………………………………………. 77

3-1-نتایج………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم:بحث وپیشنهادات………………………………………………………….. 80

4-1- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………….. 81

4-2پیشنهادات ………………………………………………………………………….. 84

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….85

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………..86

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………97

                                                          فهرست جداول

جدول                                                                                                   صفحه

(1-1) خواص فيزيكي و شيميايي انواع مختلف آفلاتوكسين………………………………..24

(2- 1) انتخاب روش‌هاي مناسب براي تخريب انواع آفلاتوكسين در محيط‌ها و شرايط مختلف…………………………………………………………………………………………..53

(3-1) ارتباط بين ميزان سمّ موجود در اغذيه حيواني با سطح نهايي آن در فرآورده‌هاي مربوطه…………………………………………………………………………………………59

(4-1) مراحل اساسي در آناليز شيميايي مايكوتوكسين‌ها …………………………………..62

(5-1) آزمون‌هاي بيولوژيك مورد استفاده جهت ارزيابي سميت مايكوتوكسين‌ها…………66

(1-3) پراکندگی آلودگی به آفلاتوکسین B1در کنسانتره مصرفی در گاوداری های شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان ………………………………………………..79

(2-3) مقایسه آفلاتوکسینB1 در کنسانتره مصرفی در گاوداریهای شیری گرمسار در سه فصل زمستان،بهار وتابستان………………………………………………………………79

 

 

                                                           فهرست اشكال

شكل                                                                                          صفحه

 

(1- 1) ساختمان شيميايي مايكوتوكسين‌هاي مهم………………………………… 9

(2-1 ) دما و پتانسيل آب بر روي آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوكسن……. 19

(3-1) مسير بيوسنتز آفلاتوكسینB1 ……………………………………………. 27

(4-1) ژن‌ها و واسطه هاي دخيل در بيوسنتز آفلاتوكسين  B1…………………. 28

(1-2) منحنی استانداردها………………………………………………………… 76

چکیده

 بررسی میزان آفلاتوکسین در کنسانتره های مصرفی گاوهای شیری شهرستان گرمسار

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچ های رشته ای هستند که در مراحل پایانی رشد قارچ های رشته ای تولید می شوند.  آفلاتوکسین ها از مهمترین مایکوتوکسین ها هستند  که شامل 1B,2B,1G,2G می باشند، که توسط گونه های آسپرژیلوس فلاووس ، آسپرژیلوس پارازیتیکوس وآسپرژیلوس نومیوس تولید می شوند.چنانچه شرایط حرارت و رطوبت مناسب باشد این قارچ ها بر روی سوبستراهای مناسب مانند دانه های غلات و خوراک دام رشد کرده و تولید سم می کنند.در این بین آفلاتوکسین 1Bاز همه مهمتر و خطرناکتر می باشد که با مصرف خوراک آلوده به آن توسط دام شیروار در کبد حیوان متابولیزه شده، و به صورت آفلاتوکسین 1M در شیر ترشح می شود که اگر بیش از حد مجاز باشد، سلامت جوامع بشری را به مخاطره می اندازد. در این مطالعه 80 نمونه کنسانتره ی گاو شیری از دامداریهای مختلف شهرستان گرمسار در سه فصل زمستان،بهار و تابستان بصورت تصادفی اخذ شد و به وسیله ی روش الایزا که روشی سریع و حساسی  میباشد، میزان آفلاتوکسین 1Bاندازه گیری شد.از میان 80 نمونه ی مورد بررسی 30 نمونه(37.5%) دارای آلودگی بالاتر از حد مجاز(5میکروگرم بر کیلوگرم) در محدوده ی 15/6-52/18میکروگرم بر کیلوگرم را نشان دادند.میانگین آلودگی در فصل زمستان،ر بهار ورتابستان به ترتیب،99/6،49/4 و 13/3 میکروگرم بر کیلوگرم بود.بالاترین میزان آلودگی مربوط به فصل زمستان با52/18میکروگرم بر کیلوگرم و پایین ترین میزان آلودگی مربوط به فصل تابستان با 51/1 میکروگرم بر کیلوگرم بود.مقایسه بین میزان آفلاتوکسین در فصول زمستان،بهار و تابستان بیانگر اختلاف آماری معنی دار بین این سه فصل می باشد.

کلمات کلیدی:آفلاتوکسین 1B،کنسانتره،الایزا،شهرستان گرمسار

مقدمه و  هدف

مايكوتوكسين‌ها[1] از جمله آلاينده‌هاي محيطي مهم محسوب مي‌شوند كه مي‌توانند بر روي انواع دانه، مغزدانه و ساير اجزاي نباتي توليد شوند. تماس انسان و حيوانات با اين دسته از سموم از طريق خوراكي، استنشاقي و يا تماس مستقيم صورت مي‌گيرد و در اين رابطه، حتي مقادير بسيار ناچيز اين تركيبات مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد. قارچ‌هاي مولد سم مي‌توانند بر روي طيف وسيعي از سوبستراها نظير برگ‌ها و ساقه‌هاي درحال رشد، دانه‌ها، ميوه‌ها و محصولات غذايي گياهي و حيواني رشد كرده و سم توليد كنند. با اين حال، برخي سوبستراها براي توليد حداكثر ميزان سم مناسب‌ترند كه علت آن مي‌تواند نوع تركيب شيميايي آن‌ها باشد. در اين رابطه، ويژگي سوبسترا براي قارچ يكي از مهمترين جنبه‌هاي تحقيقات انجام گرفته بر روي مايكوتوكسين‌ها در زمينه‌ي آلودگي اغذيه حيواني و انساني است. قارچ‌هاي مولد مايكوتوكسين‌ قادرند در مراحل مختلف كاشت، داشت، برداشت و انبارداري باعث آلودگي محصولات كشاورزي گردند.

امروزه اكثر مايكوتوكسين‌ها را مي توان در سطح قابل قبولي از لحاظ نيازهاي قانوني، دامپزشكي و پزشكي مورد شناسايي قرار داد.انتخاب روش‌هاي مناسب استخراج و تجزيه براي شناسايي اين دسته از سموم در اغذيه انساني و حيواني، افزودني‌هاي خوراكي، بافت‌ها و مايعات بيولوژيك نظير خون، ادرار و شير حيوانات حائز اهميت مي‌باشد. و اكثر مطالعات در راستاي افزايش حساسيت، دقت و تكرارپذيري و مهم‌تر از همه كاهش زمان آناليز متمركز شده است (5).

در اين راستا  در تحقيق حاضر از روش الايزا (ELISA)[2] كه هم ساده‌تر از روش‌هاي ديگر، و هم داده‌ها باثبات‌ تر بوده و انحراف معيار نسبتاً پايين‌تري نسبت به روش هاي ديگر دارد استفاده كرديم. با اين روش مي‌توان مقادير در حدود 5 قسمت در بيليون (ppb) از آفلاتوكسين‌ B1 را مستقيماً پس از عصاره‌گيري نمونه (بدون اعمال مرحله‌ي پالايش) مورد شناسايي قرار داد. اين روش در مقايسه با ساير روش‌هاي تعيين كميت به زمان و هزينه كم‌تري نياز دارد(5).

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1