دانلود متن کامل پایان نامه مقطع

دکتراي عمومي دامپزشکي

رشته دامپزشکي

عنوان : بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

دانشگاه شيراز

دانشکده دامپزشکي

نيمسال اول سال تحصيل 92 -93

 

پايان نامه براي دريافت درجه دکتراي عمومي دامپزشکي از دانشگاه شيراز

 

 

موضوع:

بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

بررسي فنوتيپي و ژنوتيپي هموليزين­هاي استافيلوکوکوس­هاي جداشده از منابع انساني و گاوي

استافيلوکوکوس­ها ميکروارگانيسم­هايي هستند که در شرايط خاصي مي­توانند عامل ايجاد کننده بسياري از عفونت­هاي انسان و حيوان باشند. برخي از سويه­هاي استافيلوکوکوس ترکيباتي توليد مي­کنند که با قدرت بيماري­زايي آن­ها در ارتباط است. يکي از مهم­ترين آن­ها هموليزين است. استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا، بتا، گاما و دلتا توليد مي­کند. مطالعات مختلفي در مورد هموليزين­هاي استافيلوکوکوس اورئوس انجام شده است، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين در بيماري زايي در دست نيست. لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين در گونه­هاي مختلف استافيلوکوکوس جدا شده از منابع انساني و حيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است. در اين مطالعه 9 سويه مرجع از سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران تهيه شد و40 جدايه استافيلوکوکوس که 20 مورد منشا گاوي و 20 مورد ديگر منشا انساني داشتند، جمع آوري شدند. پس از تاييد جنس باکتري­هاي مورد مطالعه بر اساس تست­هاي بيوشيميايي، نوع هموليزين بر اساس ناحيه ايجاد شده توسط هر يک از جدايه­هاي مختلف روي آگار حاوي خون گوسفند، خرگوش و اسب مشخص گرديد و ژن­هاي کد کننده هموليزين­هاي مختلف با استفاده از روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 31جدايه داراي فعاليت هموليتيک بودند. با بررسي ژنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که ژن hla و hld در همه جدايه­ها وجود دارد. ژن hlg در هيچ جدايه­اي يافت نشد و 11 جدايه­ داراي ژن hlb بودند. با بررسي فنوتيپي هموليزين­ها مشخص شد که بيشتر جدايه­هاي گاوي هموليز دلتا و بيشتر جدايه­هاي انساني هموليز آلفا داشتند. نتايج بررسي­ها نشان داد که هموليزين­هاي جدايه­هاي مختلف استافيلوکوکوس تفاوت­هايي از نظر فنوتيپي و ژنوتيپي دارند همچنين تظاهر فنوتيپي هموليزين روي محيط کشت تنها با وجود ژن کد کننده آن امکان پذير است در صورتي که عکس آن صادق نيست و امکان عدم بيان ژن هموليزين وجود دارد

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل دوم: کلیات

1 – 2 ریخت شناسی و رنگ آمیزی……………………………………………………………………………………………………………..3

2 – 2 ساختار و ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………………………4

3 – 2 ویژگی­های رشد………………………………………………………………………………………………………………………………….4

4 – 2 جداسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

5 – 2 شناسایی و ویژگی­های کلونی…………………………………………………………………………………………………………….6

1 – 5 – 2 تولید رنگدانه……………………………………………………………………………………………………………….6

2 – 5 – 2 همولیز…………………………………………………………………………………………………………………………7

6 – 2 تست­های تشخیص بیماری­زایی جدایه­های استافیلوکوکوس…………………………………………………………….9

1 – 6 – 2 تست کوآگولاز…………………………………………………………………………………………………………….9

2 – 6 – 2 تست DNase…………………………………………………………………………………………………………..11

3 – 6 – 2 تست تایید وجود پروتئین آ……………………………………………………………………………………..11

7 – 2 جایگاه طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………….12

8 – 2 گونه­های استافیلوکوکوس………………………………………………………………………………………………………………..12

1 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………..12

2 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس…………………………………………………………………………………..13

3 – 8 – 2 استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس………………………………………………………………………………14

4 – 8 – 2 استافیلوکوکوس همولیتیکوس…………………………………………………………………………………14

5 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیمولنس………………………………………………………………………………………15

6 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لوجاننسیس……………………………………………………………………………………15

7 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کپیتیس…………………………………………………………………………………………15

8 – 8 – 2 استافیلوکوکوس زایلوسوس………………………………………………………………………………………16

9 – 8 – 2 استافیلوکوکوس اینترمدیوس…………………………………………………………………………………..16

10 – 8 – 2 استافیلوکوکوس هایکوس………………………………………………………………………………………16

11 – 8 – 2 استافیلوکوکوس سیوری………………………………………………………………………………………..17

12 – 8 – 2 استافیلوکوکوس کروموژنز……………………………………………………………………………………..17

13 – 8 – 2 استافیلوکوکوس لنتوس…………………………………………………………………………………………17

9 – 2 بیماری­زایی…………………………………………………………………………………………………………………………….18

10 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های انسان………………………………………………………………………18

11 – 2 نقش استافیلوکوکوس در بیماری­های حیوان……………………………………………………………………..18

12 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس…………………………………………………………………………………19

13 – 2 فاکتورهای حدت در استافیلوکوکوس­های کوآگولاز منفی…………………………………………………19

14 – 2 پاسخ به درمان………………………………………………………………………………………………………………………………20

15 – 2 آزمون­های تشخیص آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………….21

1 – 15 – 2 نمونه­ها………………………………………………………………………………………………………………..21

2 – 15 – 2 تهیه گسترش………………………………………………………………………………………………………21

3 – 15 – 2 کشت……………………………………………………………………………………………………………………21

4 – 15 – 2 تست کاتالاز………………………………………………………………………………………………………….22

5 – 15 – 2 تست کوآگولاز……………………………………………………………………………………………………………….22

6 – 15 – 2 تست حساسیت آنتی بیوتیکی……………………………………………………………………………..22

7 – 15 – 2 تست­های سرمی و تعیین تیپ…………………………………………………………………………….23

فصل سوم: مواد و روش­ها

1 – 3 مواد و وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………….24

2 – 3 روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………27

1 – 2 – 3 جمع آوری نمونه­ها………………………………………………………………………………………………….27

2 – 2 – 3 جداسازی استافیلوکوکوس با استفاده از روش کشت………………………………………………27

فصل چهارم: نتایج

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………46

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………50

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

 

جدول 1 – 3 چهار جفت پرایمر ژن­های مولد همولیزین در استافیلوکوکوس…………………………………..32

جدول 1 – 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي نمونه­هاي کنترل…………………………………………..37

جدول 2 – 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي جدايه­هاي گاوي……………………………………………38

جدول 3- 4 نتايج تست­هاي بيوشيميايي و مولکولي جدايه­هاي انساني…………………………………………39

فهرست نمودار­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

 

نمودار 1 – 4 میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس ژنوتيپ……………………………………………………..43

نمودار 2 – 4 میزان درصد فراواني انواع همولیز بر اساس فنوتيپ…………………………………………………….43

نمودار 3 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس ژنوتیپ……………………..44

نمودار 4 – 4 مقایسه درصد فراوانی همولیزین های انسانی و گاوی بر اساس فنوتیپ……………………..44

نمودار 5 – 4 میزان درصد فراوانی فعالیت همولیتیک و غیر همولیتیک…………………………………………..45

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                        صفحه

 

تصوير 1 – 3 هموليز کامل در استافيلوکوکوس………………………………………………………………………………….30

تصوير 1 – 4 کوکسي گرم مثبت خوشه انگوري استافيلوکوکوس در زير ميکروسکوپ……………………40

تصوير 2 – 4 تست اکسيداز منفي استافيلوکوکوس……………………………………………………………………………40

تصوير 3 – 4 تست کاتالاز مثبت در استافيلوکوکوس………………………………………………………………………..40

تصوير 4 – 4 تست کوآگولاز در لوله…………………………………………………………………………………………………40

تصوير 5 – 4 رشد روي مانيتول سالت آگار………………………………………………………………………………………..40

تصوير 6 – 4 هموليز بتا، هموليز دوتايي و بدون هموليز……………………………………………………………………41

تصوير 7 – 4 هموليز دلتا…………………………………………………………………………………………………………………….41

تصوير 8 – 4 هموليز دوتايي و آلفا……………………………………………………………………………………………………41

تصوير 9 – 4 تشديد هموليز در محل برخورد هموليز بتا و دلتا………………………………………………………..42

تصوير 10 – 4 مقايسه هموليز ايجادي روي محيط کشت حاوي خون گوسفند و اسب…………………..42

تصوير 11 – 4 عکس UV از محصولات واکنش زنجیره­ای پلیمراز……………………………………………………42

مقدمه و هدف

اعضاي جنس استافيلوكوكوس ميكروارگانيسم­هايي هستند كه گونه­هاي مختلفي را شامل مي­شوند. هريك از اين گونه­ها مي­توانند عامل ايجاد كننده بسياري از عفونت­هاي شناخته شده باشند. استافيلوكوكوس­ها مي­توانند از طريق محيط روي پوست، غشاهاي مخاطي و ديگر اعضاي بدن انسان و حيوان ساكن شوند (گان، 1989). اين ميكروارگانيسم­ها را مي­توان به 2 دسته کواگولاز مثبت و کواگولاز منفي تقسيم كرد. کواگولاز منفي­ها ميكروارگانيسم­هاي فرصت طلبي هستند كه در شرايط خاصي در بدن انسان و حيوان عفونت­هاي شديدي را ايجاد مي­کنند و اغلب عامل اوليه بيماري در انسان و دام­ها محسوب مي­شوند و بيماري­هايي از قبيل عفونت­هاي مجاري ادراري، روده­اي، گوش، ورم پستان، استئوميليت، اندوكارديت، منن‍‍‍ژيت، ذات الريه، ضايعات سطحي مانند فورونكولوز و بسياري بيماري­هاي ديگر را ايجاد مي­کنند (گان، 1989 و ترکيالماز، 2005).

استافيلوکوکوس اورئوس[1]يكي از عوامل مهم عفونت پستان در گاو بوده و به عنوان پاتوژن مهم انساني نيز شناخته مي­شود (ايسمون و ادلام، 1983 و آرستراپ، 1995). استافيلوکوکوس اورئوس تركيبات مختلفي را توليد مي­كند که با قدرت بيماري­زايي آن در ارتباط هستند، که يكي از مهم­ترين آن­ها هموليزين است. هموليزين استافيلوكوكوس­ها به عنوان يكي از مهمترين عوامل حدت باكتري شناخته شده است كه در تهاجم باكتري و فرار باكتري از دسترسي سيستم دفاعي بدن شركت مي­كند (اندرسون، 1976 و ايندولو، 1989).

استافيلوکوکوس اورئوس چهار نوع هموليزين آلفا (α)، بتا (β)، گاما (γ) و دلتا (δ) را توليد مي­كند كه بررسي نقش اين هموليزين­ها به عنوان عوامل حدت در مطالعات مختلفي نشان داده شده است (ويسمان، 1975 و آربوثنوت، 1981).

توكسين آلفا به دليل اثرات هموليتيك، درمونكروتيك و نوروتوكسيك به عنوان فاكتور اصلي بيماري­زايي استافيلوكوكوس شناخته مي­شود. توكسين بتا (هموليزين بتا) حاوي اسفنگوميليناز بوده كه عليه گلبول­هاي قرمز گوسفند و گاو فعال است، اما برخلاف توكسين آلفا نقش توكسين بتا در قدرت بيماري­زايي اين ميكروارگانيسم كمتر به اثبات رسيده است (داسيلوا و همکاران، 2005).

با توجه به اينكه مطالعات مختلفي نشان داده است كه هموليزين­هاي استافيلوکوکوس اورئوس ارتباط خاصي با ايجاد تورم پستان دارند، اما در ارتباط با ساير جدايه­هاي دامي و انساني اطلاعات دقيقي در مورد نقش هموليزين دربيماري­زايي در دست نيست، لذا هدف از اين مطالعه بررسي انواع هموليزين درگونه­هاي مختلف استافيلوكوكوس جدا شده از منابع انساني وحيواني بر اساس خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي است.

کليات

استافيلوکوکوس يک باکتري کروي شکل گرم مثبت است که در زير ميکروسکوپ به­صورت خوشه­هاي نامنظم شکل مي­گيرد. اين ميکروارگانيسم در قسمت فوقاني دستگاه تنفس و سطوح پوششي بيني، نوک پستان، واژن حيوانات خونگرم وجود دارد. تاکنون 50 گونه و زيرگونه استافيلوکوکوس شناسايي شده است. استافيلوکوکوس­ها بر اساس توانايي­شان در لخته کردن پلاسما به دو دسته کوآگولاز مثبت و کوآگولاز منفي تقسيم مي شوند (پيورالا و تاپونن، 2009).

استافيلوکوکوس عامل ايجادکننده بسياري از عفونت­هاي فرصت طلب در انسان و حيوان شناخته شده است و در آزمايشگاه ميکروب شناسي باليني مهم ترين پاتوژن جدا شده از عفونت­ها محسوب مي­شود (يوگروس و همکاران، 2000).

تعداد صفحه : 74

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1
دسته بندی : پزشکی