دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی 

گرایش : دامپزشکی 

عنوان : بررسي فراواني آلودگي با آيمرياهاي بز و مطالعه ضايعات پاتولوژيك

دانشکده دامپزشکي  

گروه پاتوبيولوژي

 پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي دامپزشكي 

 

 

بررسي فراواني آلودگي با آيمرياهاي بز و مطالعه ضايعات پاتولوژيك آن در شهرستان كرمان

استاد راهنما:

دكتر سعيد رضا نورالهي فرد

دكتر رضا خيرانديش

 استاد مشاور:

دکتر محمد حسين رادفر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

كوكسيديوز يك بيماري اقتصادي مهم در نشخواركنندگان كوچك مي باشد. كوكسيديوز توسط يك انگل تك ياخته از جنس آيمريا بروز مي كند كه به طور معمول به عنوان عامل كوكسيديايي شناخته مي‌شود. كوكسيديا (جنس آيمريا) در بزهاي ايران معمول مي باشد. اما تعداد كمي از گونه هاي آيمريا كه باعث شيوع و آلودگي مي شوند، شناخته شده است. اين مطالعه بر روي شيوع آلودگي به آيمريا در بز در بخش هاي مختلف استان كرمان در جنوب شرق ايران انجام شده است. جهت انجام اين تحقيق نمونه مدفوعي(5-3 گرم وزن) از ركتوم 208 بز در طول سه فصل از 1390-1389 گرفته شد. نمونه هاي بافتي مناسبي از دئودنوم، ژژنوم، سکوم و قولون و عقده هاي لنفاوي مزانتريک تهيه و در فرمالين بافر 10% فيکس شد. پس از تهيه قالب هاي پارافيني مقاطع 5 ميکروني برش داده شد و با روش هماتوکسيلين- ائوزين رنگ آميزي شد و با ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. بزها به سه گروه سني تقسيم شدند كه شامل كمتر از 2 سال، 3-2 سال و بيشتر از 3 سال مي باشند. در اين مطالعه گونه هايي از آيمريا در بزها شناسايي شد. سن و جنس بزها بر شيوع آلودگي اثر معنا داري نداشت(05/0<p ). همچنين در طول فصول مختلف، تفاوت معنا داري درOPG وجود نداشت. بر اساس خصوصيات مورفولوژي، 9 گونه آيمريا شامل: آيمريا آرلوئينگي(26/68%)، آيمريا كريستسن سني(50%)، آيمريا نيناكهلي كيموه(38/40%)، آيمريا كاپرينا(21/32%)، آيمريا آليجوي(32/29%)، آيمريا جولچي جوي(92/26%)، آيمريا آسفرونيكا(59/22%)، آيمريا هيرسي(22/19%)، آيمريا پاليدا(32/4%) جدا شد. ضايعات ماکروسکوپي بيشتر در ژژنوم، ايلئوم و گاهي در سکوم مشاهده شد. از نظر هيستوپاتولوژيک، در مناطق درگير هيپرپلازي پردي شکل با آماس خفيف عمدتأ شامل لنفوسيت ها و مراحل تکاملي آيمريا مشاهده شد. اين تحقيق نشان مي دهد كه آلودگي به آيمريا در بزها در جنوب شرق ايران شايع است.

 كلمات كليدي: كوكسيديوز، آيمريا، بز، كرمان، هيستوپاتولوژي

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول- مقدمه و هدف

مقدمه و هدف……………………………………………………………………………………………… 2

                                    فصل دوم- کليات و بررسي منابع موجود

1-2- طبقه بندي…………………………………………………………………………………………… 5

2-2- چرخه زندگي……………………………………………………………………………………… 5

3-2- عوامل موثر بر بيماري زايي کوکسيديا………………………………………………………… 6

4-2- کوکسيديوزيس در اسب………………………………………………………………………… 6

5-2- کوکسيديوزيس در گاو………………………………………………………………………….. 6

6-2- کوکسيديوزيس در سگ و گربه………………………………………………………………. 7

7-2- کوکسيديوزيس در گوسفند…………………………………………………………………….. 7

8-2- کوکسيديوزيس در طيور………………………………………………………………………… 8

9-2- انواع گونه هاي آيمريا در بز……………………………………………………………………. 8

1-9-2- آيمريا آسفرونيکا……………………………………………………………………………… 8

1-1-9-2- محل زندگي………………………………………………………………………………… 8

2-1-9-2- بيماري زايي…………………………………………………………………………………. 9

2-9-2- آيمريا آرلوئينگي……………………………………………………………………………… 9

1-2-9-2- محل زندگي………………………………………………………………………………… 9

2-2-9-2- چرخه زندگي………………………………………………………………………………. 9

3-2-9-2- بيماري زايي…………………………………………………………………………………. 9

3-9-2- آيمريا آليجوي………………………………………………………………………………… 10

1-3-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 10

2-3-9-2- چرخه زندگي……………………………………………………………………………… 10

3-3-9-2- بيماري زايي………………………………………………………………………………… 10

4-9-2- آيمريا گيلروتي……………………………………………………………………………….. 10

1-4-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 10

2-4-9-2- چرخه زندگي……………………………………………………………………………… 10

5-9-2- آيمريا پونکتاتا………………………………………………………………………………… 11

1-5-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 11

6-9-2- آيمريا کوچاري………………………………………………………………………………. 11

1-6-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 11

7-9-2- آيمريا نينا کهلي کيموه……………………………………………………………………… 11

1-7-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 11

2-7-9-2- چرخه زندگي……………………………………………………………………………… 12

3-7-9-2- بيماري زايي………………………………………………………………………………… 12

8-9-2- آيمريا کاپرينا…………………………………………………………………………………. 12

1-8-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………….. 12

2-8-9-2- پراکندگي جغرافيايي…………………………………………………………………….. 12

9-9-2- آيمريا کاپرووينا………………………………………………………………………………. 12

1-9-9-2- ميزبان……………………………………………………………………………………….. 12

10-9-2- آيمريا کريستن سني……………………………………………………………………….. 13

1-10-9-2- محل زندگي……………………………………………………………………………… 13

2-10-9-2- پراکندگي جغرافيايي…………………………………………………………………… 13

3-10-9-2- چرخه زندگي……………………………………………………………………………. 13

4-10-9-2- بيماري زايي………………………………………………………………………………. 13

11-9-2- آيمريا هيرسي……………………………………………………………………………….. 14

1-11-9-2- ميزبان……………………………………………………………………………………… 14

12-9-2- آيمريا جولچي جوي………………………………………………………………………. 14

1-12-9-2- ميزبان……………………………………………………………………………………… 14

13-9-2- آيمريا پاليدا………………………………………………………………………………….. 14

1-13-9-2- ميزبان……………………………………………………………………………………… 14

2-13-9-2- بيماري زايي………………………………………………………………………………. 14

10-2- کوکسيديوزيس در بز…………………………………………………………………………. 15

1-10-2- اپيدميولوژي………………………………………………………………………………….. 15

2-10-2- علائم باليني………………………………………………………………………………….. 15

3-10-2- جراحات بيماري……………………………………………………………………………. 16

4-10-2- تشخيص بيماري…………………………………………………………………………….. 17

5-10-2- پيشگيري بيماري……………………………………………………………………………. 18

6-10-2- درمان بيماري………………………………………………………………………………… 19

 

فصل سوم- مواد و روش کار

1-3- روش کار …………………………………………………………………………………………. 22

1-1-3- روش مک ماستر …………………………………………………………………………….. 22

2-3- اندازه گيري ابعاد ااوسيست ها…………………………………………………………………. 22

1-2-3- لام ميکرومتري مدرج چشمي………………………………………………………………. 22

2-2-3- لام ميکرومتري صفحه……………………………………………………………………….. 23

3-2-3- روش اندازه گيري……………………………………………………………………………. 23

4-2-3- روش تعيين ضريب ها……………………………………………………………………….. 24

5-2-3- ضريب تبديل………………………………………………………………………………….. 24

3-3- اسپروله کردن ااوسيست ها……………………………………………………………………… 25

4-3- هيستوپاتولوژي……………………………………………………………………………………. 25

5-3- روش محاسبات آماري………………………………………………………………………….. 28

 فصل چهارم- نتايج

1-4- يافته هاي کالبدگشايي…………………………………………………………………………… 33

2-4- يافته هاي هيستوپاتولوژيک…………………………………………………………………….. 35

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

بحث………………………………………………………………………………………………………… 40

منابع………………………………………………………………………………………………………… 46

چکیده

كوكسيديوز يكي از مشكلات بهداشتي دامپروري هاست كه از نظر اقتصادي بسيار با اهميت است. كوكسيديوز از نظر بهداشت دام در اكثر سيستم هاي پرورشي جهان وايران مطرح است و اغلب دامهاي اهلي در طول حيات اقتصادي مبتلا مي شوند(46).به نظر ميرسد در شرايط دامداري هاي متراكم رطوبت زياد، عدم زهشكي محل پرورش فراواني آلودگي را بالا ببرد. بيماري كوكسيديوز توسط تك ياخته آيمريا ايجاد مي شود. آيمريا اولين بار در سال 1674 توسط آنتوني وان ليون هوك از صفراي خرگوش جدا شد(7). كوكسيديوز در بز به ويژه بزغاله ها يك بيماري واگير در سراسر دنيا مي باشد. بيماري به وسيله يكي از دوازده گونه مختلف تك ياخته آيمريا ايجاد مي شود كه با آلوده نمودن و تخريب سلول هاي روده در بز انجام مي شود. از بين اين دوازده گونه، دو گونه خطر ناك  به نام، آيمريا آرلوئينگي[1] و آيمريا نينا كهلي كيموه[2] براي بز بيماري زا مي باشند. هر بز آلوده روزانه در مدفوع خود هزاران ااوسيست دفع مي كند. در زمان دفع ااوسيست ها براي بزهاي ديگر آلوده كننده نيستند. با اين وجود تحت شرايط مناسب از نظر درجه حرارت و رطوبت بيماري زا مي شوند. اگر بزغاله هاي جوان ااوسيست اسپور دار موجود در محيط را بلع كنند، اسپوروزوئيت ها در روده آزادشده و به سلول هاي روده هجوم مي برند. حيوانات، معمولأ آلودگي را با خوردن آب و غذاي آلوده كسب مي كنند بزغاله ها ممكن است از طريق پستان آلوده يا وسايل آلوده، آلوده شوند(20). بزغاله هاي جوان ممكن است در اثر كوكسيديوز حاد به سرعت بميرند. دركوكسيديوز مزمن بزغاله ها هضم غذا را به خوبي انجام نمي دهند زيرا روده به شدت آسيب ديده است. اسهال از مهمترين علائم بيماري است. اغلب بزهاي بالغ زماني كه تحت استرس قرار مي گيرند يا با گونه جديدي آلوده مي شوند معمولأ اسهال موقتي در آنها ايجاد ميشود، اين اتفاق زماني ديده مي شود كه حيوان به دامداري ديگري منتقل مي شود. ممكن است در مدفوع بزهاي بالغ و سالم هم تعداد زيادي ااوسيست ديده شود. شدت و حدت بيماري به تعداد ااوسيست هاي بلع شده، سن دام
(بزغاله هاي جوان بسيار حساسند) و تغذيه بستگي دارد.كوكسيديوز را در تعدادي از بزهاي سالم نيز مي توان يافت به همين جهت در دامپزشكي كمتر به اين بيماري بعنوان يك عارضه خطرناك توجه مي نمايند ولي هم اكنون گزارشاتي در مجلات ارائه شده كه نشانگر اين مسأله است كه در بعضي موارد خطرات زيادي در دام بوجود آورده و در اين رابطه خسارت زيادي متوجه صنعت دامداري نموده است(4). تشخيص بر پايه علائم درمانگاهي، آزمايش ميكروسكوپي مدفوع، تاريخچه مديريت و علائم كالبد گشايي مي باشد. پيشگيري در گله هاي بسيار بزرگ مهم است. درمان بيماران، جداسازي حيوانات بالغ از بزغاله ها، نظافت و خشك كردن بستر، شستن پستان ها قبل از شير دادن، مديريت خوب در پيشگيري از بيماري بسيار مهم مي باشد(4). تحقيقات بسياري در زمينه آلوگي بز به آيمريا در ايران انجام شده است، همچنين گونه هاي بيماري زاي آيمريا درنمونه مدفوع آنها در ايران يافت شده است. هدف ما در اين تحقيق بررسي فراواني و شيوع آلودگي با آيمرياهاي بز و تعيين گونه هاي آيمريا در بزهاي کشتار شده در شهرستان كرمان مي‌باشد.

1-2- طبقه بندي

شاخه اپي کمپلکسا يک گروه منحصر به  فرد هستند زيرا تمام اعضاي آن انگل مي باشند. همه اعضاي آن، انگل داخلي سلولي و چرخه زندگي پيچيده اي دارند. آنها در يک يا مراحل بيشتري از چرخه زندگيشان داراي ساختمان پيچيده اي به نام ساختمان رأسي هستند که مهمترين عمل آن، نفوذ به داخل سلول ميزبان است. ساختمان رأسي در مرحله اسپوروزوئيت تمام جنس هاي پلاسموديوم، پيروپلاسما و کوکسيديا ديده مي شود.

در شاخه اپي کمپلکسا، رده­ اسپوروزوآ وجود دارد که توانايي توليد اسپور دارند. توليد مثل آنها در بدن ميزبان نهايي به دو طريق جنسي و غيرجنسي صورت مي گيرد. تکثير غيرجنسي شامل تقسيم دوتايي يا شيزوگوني و تکثير جنسي از طريق لقاح بين گامت نر و ماده و ايجاد زيگوت انجام مي شود که نهايتاً زيگوت اسپروله شده و به فرم مقاوم اسپور تبديل مي شود.

اين رده، به دو زير رده کوکسيديا و زير رده پيروپلاسما تقسيم مي شود. تک ياخته هاي زير رده کوکسيديا داراي دو نوع توليد مثل جنسي و غيرجنسي مي باشند. زير رده کوکسيديا، در راسته کوکسيدياهاي حقيقي يا يوکوکسيديا قرار دارند، که در اين راسته، دو زير راسته آيمرينا و هموسپورينا وجود دارد. معمولاً در کوکسيدياها اختصاصي بودن انگل به ميزبان مشخص و ناحيه آلوده، شناخته شده است. اين وضع به خوبي در اعضا جنس ايمريا صدق مي کند. بعضي گونه ها به طور استثناء در انواع نزديک بهم گاهي ديده مي شوند.

در زير راسته آيمرينا 3 خانواده: آيمريده، کريپتوسپوريده و سارکوسيستيده قرار دارند که آيمريا و ايزوسپورا دو جنس مهم خانواده آيمريده هستند که ايجاد بيماري کوکسيديوزيس مي کنند(1،4 ).

2-2- چرخه زندگي:

ااوسيست بدون هاگ که حاوي يک سلول به نام اسپرونت است، توسط مدفوع از بدن ميزبان به محيط خارج راه پيدا مي کند و تحت  شرايط مناسب وجود اکسيژن، رطوبت بالا، حرارت حدود C˙ 27 هسته آن يکسري تقسيمات انجام داده و ااوسيست هاگدار را تشکيل مي دهد. زمان لازم براي اين تقسيمات، بسته به درجه حرارت، متفاوت است ولي در شرايط مناسب معمولاً 4-2 روز طول مي کشد. هر ااوسيست داراي 4 اسپوروسيست و هر اسپوروسيست داراي 2 اسپوروزوئيت مي باشد. اين ااوسيست هاگدار و آلوده کننده مي باشد(1).

وقتي اين ااوسيست توسط ميزبان خورده مي شود، اسپوروزوئيت ها خارج شده و به سلول هاي روده اي نفوذ کرده، مدور شده و تروفوزوئيت ناميده مي شوند که پس از تغذيه و رشد شروع به تقسيم غيرجنسي مي نمايند. نتيجه اين تقسيم توليد مروزوئيت هاست که پس از پاره کردن سلول هاي آلوده، به سلول هاي سالم ديگر هجوم مي آورند که نسل بعدي شيزونت را به وجود مي آورند. تعداد نسل هاي شيزوگوني بستگي به گونه انگل دارد. تعدادي از مروزوئيت ها وارد مرحله تکثير جنسي شده و ميکروگامت و ماکروگامت را بوجود مي آورند. با لقاح گامت هاي نر و ماده، زيگوت (ااوسيست) در سلول ميزبان بوجود مي آيد. سپس ااوسيست ها از سلول هاي ميزبان خارج شده و به داخل روده مي آيند و توسط مدفوع دفع مي شوند. دفع ااوسيست ها تا چند روز ادامه مي يابد(4).

3-2- عوامل موثر بر بيماريزايي کوکسيديا:

بيماريزايي به درجه آلودگي و تخريب سلول هاي روده اي، وضعيت ميزبان، گونه انگل و محل آلودگي بستگي دارد. همچنين به تعداد ااوسيست هاي بلع شده و عمقي که کوکسيديا به درون مخاط روده اي راه يافته، مرتبط مي باشد(2،45).

4-2- کوکسيديوزيس در اسب:

کوکسيديوز تک سمي ها نادر است و اهميت زيادي از نظر بيماريزايي ندارد. آيمريا لوکارتي[3]، مترادف آن گلوبيديوم لوکارتي[4] در روده کوچک اسب ها و الاغ ها عامل ايجاد اسهال متناوب است. دوره پيش آشکاري 15 روز بوده و ااوسيست ها تخم مرغي شکل با پوسته ضخيم و به رنگ سياه مايل به قهوه اي، داراي دريچه مشخص و يک ميکروپيل مي باشند. اندازه ااوسيست 88-75×59-50 ميکرون است. در بيماريزايي اسب با آيمريا لوکارتي ترديد وجود دارد. با اين وجود در کره اسب ها و اسب هاي جوان اسهال و خونريزي شديد روده اي و مرگ گزارش شده است. اين انگل در شمال غرب ايران گزارش شده است(1،7).

5-2- کوکسيديوزيس در گاو:

کوکسيديوز گاوسانان در سراسر جهان وجود دارد و در همه نژادها ديده مي شود. براي اولين بار زورن[5] در مقطع روده يک گوساله که از اسهال تلف شده مراحل درون سلولي کوکسيديوز را مشاهده کرد(7). هم اکنون بيست و يک گونه آيمريا در گاو گزارش شده که فقط دو گونه آيمريا زورنئي[6] و آيمريا بوويس[7] براي گاو ايجاد بيماري مي کنند. آيمريازورنئي، شديداً بيماريزا بوده و به سکوم و کولون هجوم آورده در آلودگي هاي سنگين، اسهال خوني همراه با دل پيچه ايجاد مي کند. آيمريا بوويس نيز سکوم و کولون را آلوده کرده، در آلودگي سنگين، تورم روده اي شديد و اسهال را سبب مي شود. انتقال حيوانات از مراتع به اصطبل هاي کوچک و نگهداري متراکم آنها، موجب افزايش بيماري مي شود. در اکثر اين موارد گونه آيمريا زورنئي مسئول ايجاد بيماري است. دام هاي آلوده ااوسيست ها را با مدفوع دفع کرده و گوساله ها با ليسيدن بستر و ديواره آبشخور ها به انگل آلوده مي شوند. تشخيص مبتني بر تاريخچه بيماري و نشاني هاي باليني و در آلودگي هاي با علائم باليني، بر پايه وجود ااوسيست هاي گونه هاي بيماريزا در مدفوع است(1،4).

6-2- کوکسيديوزيس در سگ و گربه:

بر خلاف بقيه حيوانات کوکسيديوزيس در سگ و گربه توسط ايزوسپورا ايجاد مي شود که بيماري حاصل از اين کوکسيديا ها بسيار خفيف مي باشد. ايزوسپورا کنيس[8] در سگ و ايزوسپورا فليس[9] در گربه ايجاد بيماري مي کنند. اين ايزوسپوراها در سگ و گربه، بويژه در توله سگ ها و بچه گربه ها ايجاد اسهال مي کنند. چرخه زندگي در اين گونه ها با آيمريا فرق مي کند و سيکل زندگي را در يک ميزبان کامل مي کنند. چرخه زندگي اين کوکسيدياها پيچيده بوده و از دو مرحله جنسي و غيرجنسي در سلول هاي اپلي تليال روده تشکيل مي گردد. انتقال آنها از طريق آب و غذاي آلوده به ااوسيست اسپروله انجام مي شود. ااوسيست اسپروله شدۀ ايزوسپورا حاوي دو اسپوروسيست است که هر کدام از اين اسپوروسيست ها داراي چهار اسپوروزوئيت مي باشد. سگ ها و گربه ها معمولاً قبل از يک سالگي آلوده مي شوند. آنها ممکن است براي مدت طولاني به ناقلين بدون علامت تبديل شوند. تراکم بالا، وضعيت نامناسب بهداشتي، ضعف سيستم ايمني، آلودگي با بيش از يک گونه انگل و ساير موارد استرس زا باعث بروز کوکسيديوزيس با علائم باليني مي شود علائم درمانگاهي شامل: اسهال متناوب به مدت چند روز و وجود خون در مدفوع مي باشد. اسهال خوني معمولاً ديده نمي شود. آسيب هاي بافتي اغلب در نتيجه تهاجم اسپوروزوئيت ها به سلول هاي اپي تليال روده حاصل مي شود(8).

7-2- کوکسيديوزيس در گوسفند:

گونه هاي مهم ايجاد کننده کوکسيديوزيس در گوسفند عبارتند از: آيمريا اوينوايداليس[10]، آيمريا آهساتا[11]،آيمريااووينا[12]،آيمرياپاروا[13]. البته اين گونه ها در نشخوارکنندگان وحشي هم ديده مي شوند. در فصل زمستان همه گيري هاي کوکسيديوزيس در بره هاي 6-3 هفته ديده مي شود که معمولاً در روزهاي اوليه زندگي آلوده شده اند. کوکسيديوزيس درمانگاهي بيشتر در بره هاي  جوان و در حال رشد ديده مي شود. در بره هاي تازه متولد شده که با تعدادي زيادي انگل آلوده شده اند علائم درمانگاهي ديده مي شود و در حيوانات بهبود يافته از بيماري ايمني ايجاد مي شود. کوکسيديوزيس درمانگاهي با اسهال، بندرت وجود خون در مدفوع همراه است. معمولاً درجه حرارت بدن افزايش نمي يابد. بره هاي آلوده بيحال و بي اشتها مي شوند. آلودگي هاي شديد ممکن است به مرگ حيوان منجر شود. بره هاي مبتلا به کوکسيديوزيس معمولاً به پنوموني نيز دچار مي شوند. پرولاپس رکتوم نيز ديده مي شود و ناحيه خلفي بدن آغشته به مدفوع است. معمولاً در عرض دو تا سه هفته پس از آلودگي اسهال متوقف شده و ايمني حاصل مي گردد(4،12،13،49).

8-2- کوکسيديوزيس در طيور:

آيمريا تنلا[14]، آيمريا نکاتريکس[15]، آيمريا آسروولينا[16]، آيمريا برونتي[17]و آيمريا ماگزيما[18] پنج گونه بيماري زا در ماکيان مي باشند. گونه هاي بيماري زاي بوقلمون شامل آيمرياآدنوايدس[19] و آيمريا مله آگريميتيس[20] مي باشند. کوکسيدياها تقريباً به طور عمومي هر جايي که مرغ و خروس پرورش داده مي‌شوند، يافت
مي شوند. بنابراين کوکسيديوزيس در تمام کشورها وجود دارد.

گرماي بالا و همچنين خشکي اثر زيان آوري روي ااوسيست هاي فعال دارد. ولي ااوسيست ها در برابر بيشتر مواد ضد عفوني کننده مقاوم هستند. در جاهايي که پرندگان در مکان هاي کوچک و محدود نگهداري مي شوند، کوکسيديوز واجد اهميت بيشتري است و در تراکم بالا و عدم رعايت بهداشت، بروز بيماري با شدت بيشتري ديده خواهد شد. مرغ ها در تمام سنين و از هر نژادي نسبت به عفونت حساس مي باشند. با توجه به اختصاصي بودن ميزبان کوکسيدياها بيشترين واسطه انتشار دهنده، عوامل مکانيکي مي باشند که بوسيله اشخاصي که در بين مزارع پرورشي، سالن ها و محدوده هاي حيواني حرکت مي کنند صورت مي گيرد. شدت بيماري به گونه آيمريا، تعداد ااوسيست بلع شده و به وضعيت ايمني پرنده بستگي دارد. بلع ااوسيست عفونت زا تنها راه طبيعي انتقال آلودگي مي باشد. علائم باليني به دو فرم باليني و تحت باليني بروز مي کند. عامل ايجاد کننده فرم باليني معمولاً آيمريا تنلا و آيمريا نکاتريکس و به ميزان کمتري ساير گونه ها مي باشند. علائم باليني بصورت مدفوع خوني، ژوليدگي پرها، کم خوني، کاهش اشتها، کاهش رشد بويژه در جوجه هاي گوشتي، افت توليد تخم مرغ در مرغ هاي تخمگذار، اسهال، پژمردگي و بي حالي، ضعف و لاغري بروز مي کند. شکل تحت باليني کوکسيديوز، اغلب در اثر آيمريا آسروولينا و آيمريا مگنا[21] ايجاد مي شود که بدون نشانه است(4).

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دسته بندی : پزشکی