دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش : مراقبت های ویژه

عنوان : تاثیرماساژبربروزعارضه درنوزادنارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده پرستاری ومامایی

عنوان:

تاثیرماساژبربروزعارضه درنوزادنارس بستری دربخش مراقبت ویژه نوزادان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

استاد راهنما:

سرکارخانم سهیلا کربندی

اساتید مشاور تخصصی:

جناب آقای دکتر حسن بسکابادی

جناب آقای دکتر حبیب الله اسماعیلی

مرداد 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول/ معرفي پژوهش

بيان مسأله. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . 2

اهداف پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . .. 8

فرضيه پژوهش. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . 9

تعريف واژه­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . 9

پیش فرض ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

فصل دوم/ دانستنی­هايي پيرامون پژوهش

چارچوب پنداشتي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15

مروري بر مطالعات. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

فصل سوم/ طرح پژوهش

طرح پژوهش. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

جامعه پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .42

نمونه پژوهش.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

مشخصات واحد پژوهش. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

محيط پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

روش نمونه­گيري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

متغيرها و نحوه کنترل آنها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

ابزار گردآوري داده­ها و مشخصات آنها. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

روايي و پايايي ابزار گردآوري داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

روش گردآوري داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 46

روش تجزيه و تحليل داده­ها. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

محدوديت­هاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ملاحظات اخلاقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

فصل چهارم/ يافته­هاي پژوهش

توصیف واحدهاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 52

يافته­هاي  اصلي پژوهش. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

يافته­هاي جانبي. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

فصل پنجم/ بحث و بررسي يافته­هاي پژوهش

بحث و بررسي يافته­هاي پژوهش. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

نتيجه گيري نهايي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

کاربرد نتایج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

 پيشنهادها براي پژوهش­هاي آينده. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 90

 

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 91

 

 

 

پيوست­ها

پيوست 1: فرم انتخاب واحد پژوهش………………………………………………………………….. الف

پيوست 2: فرم ثبت اطلاعات روزانه………………………………………………………………………. ب

پيوست 3: كدهاي اخلاقي…………………………………………………………………………………………….. ت 

پيوست 4: فرم رضايت آگاهانهA…………………………………………………………………………….. ج

پيوست 5: فرم رضايت آگاهانهB……………………………………………………………………………… ح

 

چکيده انگليسي

صفحه عنوان به انگلیسی


فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول 4-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای کمی مشخصات نوزادان  نارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار سن جنینی برحسب هفته در دو گروه مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

جدول 4-3 توزيع فراواني جنسيت نوزاد در دو گروه مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 55

جدول  4-4 توزيع فراواني رتبه تولد نوزاد در دو گروه مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

جدول 4 -5 میانگین و انحراف معیار وزن هنگام تولد در دو گروه مورد مطالعه. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 57

جدول  4-6 میانگین و انحراف معیار قدهنگام تولد در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 57

جدول4-7 میانگین و انحراف معیار اندازه دورسر هنگام تولد در دو گروه مورد مطالعه. . . .. . . . . . . . . . .. 58

جدول 4-8 توزیع فراوانی آپگار دقيقه اول نوزاد در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

جدول 4-9 توزیع فراوانی آپگار دقيقه پنجم نوزاد در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

جدول4-10 توزيع فراواني نوع تغذيه نوزاد در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

جدول 4-11 میانگین و انحراف معیار سن مادر در دو گروه مورد مطالعه.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

جدول 4-12 توزیع فراوانی نوع زايمان در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

جدول 4-13 توزیع فراوانی پارگي قبل از موعد پرده‌هاي جنيني در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . 64

جدول 4-14 توزیع فراوانی سابقه بيماري مادر در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

جدول 4-15 توزیع فراوانی وضعيت اشتغال مادر در دو گروه مورد مطالعه. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

جدول 4-16 توزیع فراوانی نوع شغل پدر در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 69

جدول 4-17 میانگین و انحراف معیار بعد خانوار در دو گروه مورد مطالعه. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

جدول4-18 میانگین و انحراف معیار ميزان درآمد ماهانه خانوار در دو گروه مورد مطالعه. .  . . . . . . . . . . 70

جدول4-19 میانگین و انحراف معیار تعداد روزهاي بستری در دو شيوه زايمان. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 72

جدول 4-20 توزیع فراوانی بروز آپنه در دو شيوه زايمان. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

جدول 4-21 توزیع فراوانی بروز عدم تحمل تغذيه در دو شيوه زايمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

جدول 4-22 میانگین وانحراف معیار ميزان وزن‌گيري در دو شيوه زايمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

جدول 4-23 میانگین وانحراف معیار روزهاي بستری نوزادان نارس در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . 75

جدول 4-24 خلاصه نتایج برازش مدل خطی تعمیم یافته روزهاي بستری. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 76

جدول 4-25 جدول توافقي بروز آپنه در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

جدول 4-26 خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیون لجستیک آپنه . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

جدول 4-27 میانگین و انحراف معیار وزن‌گيري نوزاد نارس دردو گروه مورد مطالعه. . . . . .  . . . . . . . . . 77

جدول 4-28 جدول توافقي بروز عدم تحمل تغذيه در دوگروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

جدول 4-29 خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیون لجستیک عدم تحمل تغذیه . . . . . . . . . . . . . . . .. … . . 78

جدول 4-30 میانگین و انحراف معیار وزن‌گيري روزانه دردو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . ….  ……. . . 79

جدول 4-31 میانگین و انحراف معیارمدت زمان نور درماني در دوگروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . 79

جدول 4-32 جدول توافقي كشت خون در دو گروه مورد مطالعه. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

جدول 4-33 جدول توافقي بروز خونریزی مغزی در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 81

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1 توزيع فراواني سن جنینی برحسب هفته در دو گروه مورد مطالعه. . . . . .  . . . . . . . . . .  . . 54

نمودار 4-2 توزيع سن مادر در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62

نمودار4-3 توزيع ميزان تحصيلات مادر در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67  

نمودار 4-4 توزيع ميزان تحصيلات پدر در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . 68

نمودار 4-5  توزيع ميزان درآمد ماهانه خانوار در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

نمودار 4-6  توزيع تعداد روزهاي بستری در دو گروه مورد مطالعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 75

 

 

فصل اول

معرفي پژوهش

 

بیان مسأله:

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2009 میلادی، تعداد 3438 نوزاد (7/5درصد ) نارس متولد شدند و میانگین روزهای بستری نوزادان نارس (کمتر از 32 هفته حاملگی )  35 روز بوده است(58 ). در امریکا تقریبا 12 درصد نوزادان کم وزن، و 8 درصد نوزادان متولد شده نارس هستند. طول مدت بستری این نوزادان به طور متوسط 3 هفته طول کشیده وبه ازای هر روز بستری 1000 تا 2500 دلار هزینه در بر داشته است(1 ). سن نوزاد يک عامل تعيين کننده مهم براي شانس بقاء و رشد و تکامل طبيعي وي مي باشد (2 ). طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت[1] ، نوزاداني كه زودتر از 37 هفته از آخرين روز قاعدگی به دنيا مي‌آيند، نارس در نظر گرفته مي‌شوند. درصد رو به رشدي از موارد مرگ كودكان زير 5 سال در دوره نوزادي روي مي‌دهد. حدود38درصد از موارد مرگ در اين گروه سني در عرض يك ماه اول زندگي رخ مي‌دهد، و 28 درصد از اين موارد به تولد نوزادان نارس نسبت داده مي‌شود. از دو دهه گذشته تعداد نوزادان با وزن کم هنگام تولد[2]، عمدتا به خاطر افزايش تعداد زايمان‌هاي قبل از موعد افزايش يافته است (3 ) و ميزان مرگ و مير و بيماري زايي دوره نوزادي نيز عمدتاً تحت تأثير سن حاملگي و به ميزان کمتري تحت تأثير وزن هنگام تولد مي باشد (2 ). شیوع جهانی تولد پیش از موعد 6/9درصد و تقریباً 9/12 میلیون نوزاد در سال است که بیشتر این تولدها در آفریقا و آسیا رخ داده است(58 ).

در کشورهاي توسعه يافته تولد نوزادان کم وزن نسبت به کشورهای جهان سوم کمتر است اما بيشتر این نوزادان  نارس هستند، اما در کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه که تولد نوزادان کم وزن بالاست علت عمده وزن کم هنگام تولد، محدوديت رشد جنيني[3] است (2 ).

ايران نيز جز مناطق با شيوع بالا ي زايمان زودرس است و تقريباً 10 درصد تولدها را نوزادان نارس تشكيل          مي دهند(4 ). با توجه به هزينه هاي بالاي مراقبت هاي اين نوزادان (5 ) و مشکلات فراوان عصبي و فيزيولوژيک آن ها (6 ) ، مراقبت هاي پس از تولد اين نوزادان از چند دهه گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته، به اشکال مختلف سعي در ارتقاي محيط زندگي نوزادان نارس و يا تسريع در روند تکامل اين نوزادان شده است(7 ). یکی از مشکلات مهم نوزادان نارس ویکی از دلایل عمده بستری آنها در بخش مراقبت ویژه نوزادان[4] وزن کم آنها ومشکلات تنفسی وتغذیه ای در آنهاست ودر بسیاری از موارد منجر به طولانی شدن مدت زمان بستری وافزایش هزینه ها ومشکلات ناشی از بستری طولانی مدت می گردد.

نوزاد نارس در بدو تولد مشكلات فراواني دارد. به طور مثال:

  • تغذيه نوزاد نارس به دليل عدم تكامل سيستم گوارش، به آهستگي شروع و ادامه خواهد يافت.
  • مشكلاتي از قبيل عدم بلوغ ريه به خصوص در نوزاداني كه قبل از هفته 32 بارداري به دنيا بيايند(1 ).

در کنار هزینه های اولیه بستری ومراقبت از نوزاد ، پیامدهای منفی دیگری نیز به دنبال بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انتظار نوزاد را می کشد از جمله این موارد می توان به بهره هوشی[5] پائین تر نسبت به همسالان ، نیاز به بستری مجدد ، تاخیر تکاملی و مشکلات رفتاری اشاره کرد(9 ). پیشرفت در علم پزشکی ومراقبت های پرستاری منجر به بقای نوزادان نارس وکوچک شده است. ولیکن در 43 درصد از این نوزادان تاخیر تکاملی در طی سال اول زندگی اتفاق می افتد و بیش تر  نگرانیها متوجه این تاخیر تکاملی است(10 ).

به طور كلي مشكلات نوزاد نارس را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: مشكلات و عوارض كوتاه مدت ) هيپوترمي، هيپوگليسمي، سندرم ديسترس تنفسي، زردي، عفونت[6]، خونریزی مغزی[7] (ومشكلات و عوارض بلند مدت (مشكلات بينايي و شنوايي، بستري شدن مكرر در دوران کودکی و مشكلات رفتاري و تكاملي )(8 ).

بخشی از تکامل طبیعی نوزاد به تعامل عاطفی بین او و مادر بستگی دارد که آنها را از طریق روانی و فیزیولوژیکی به یکدیگر ارتباط می دهد. بالبی[8] دلبستگی را برای رشد سالم بسیار با اهمیت دانسته و عقیده دارد که دلبستگی یک پیوند هیجانی بین کودک و کسی که از او مراقبت می کند می باشد. لمس نوزاد و تماس پوست به پوست پس از تولد سبب می شود که الگوی دلبستگی بسیار قوی حاصل شده و این امر سبب افزایش مراقبت مادر از طفل می گردد لذا بلافاصله پس از تولد به نام دوره احساس نام گذاری شده است و توصیه شده که تماس بین والد و نوزاد در طی این زمان اتفاق بیافتد. نوزاد در این زمان آرام و هوشیار است و قادر است به والدین واکنش نشان دهد(11 ).

لمس اولین سیستم حسی است که تکامل می یابد و ارتباط اولیه بین شیر خوار و مراقبت کنندگان را به وجود می آورد لمس وسیله قوی برای تبادل عاطفی بین والدین و شیرخوار است. لمس از تحریکات حسی مفید برای نوزادان نارس  می باشد. لمس یا تکلم   بی صدا یا ارتباط غیر کلامی یک احساس فیزیواوژیک است که در نتیجه دریافت گیرنده های حس لامسه در پوست و تجزیه و تحلیل آن در مغز به وجود می آید(54 ).

دوشکل مرسوم تماس پوستی و لمس در نوزادان مراقبت مادرانه آغوشی و ماساژ می باشد. ماساژ در نوزاد باعث ایجاد احساس امنیت، افزایش رشد جسمی و وزن ، بهبود گردش خون ، عملکرد بهینه سیستم عصبی و کاهش اختلالات خواب و همچنین کاهش اختلالات رفتاری می شود. نتایج پژوهشی با عنوان تاثیر لمس بر درصد اشباع اکسیژن خون شریانی نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی که توسط نیره باغچقی (1385 ) انجام شده است نشان داد که افزایش معنی دار اشباع اکسیژن خون شریانی در نتیجه مداخله ای نظیر ماساژ نوزاد ایجاد می شود(13 ). لازم به ذکر است که نتایج پژوهش هایی که به بررسی تاثیر ماساژ برسایرپارامترهای فیزیولوژیک نوزادان نارس پرداخته است نیزتائید کننده اثرات مثبت ماساژ درمانی در نوزادان             می باشد(55 ).

از جمله نتایج پژوهش هندرسون- اسمارت و آزبرن[9] نشان داد که آپنه بیشتر از 14 ثانیه و برادی کاردی زیر 100 ضربه در دقیقه در هیچ یک از نوزادان دیده نشده است(14 ). همچنین در مطالعات مختلف مشخص شده است که سرعت رشد نوزادان با برنامه لمس برنامه ریزی شده نسبت به گروه شاهد افزایش بیش تری داشته است ماساژ همچنین برای نوزاد  نارس نیز به کار گرفته می شود زیرا باعث منظم شدن بیشتر تنفس و کاهش دوره های آپنه می گردد. واضح وآشکار است که قریب به اتفاق نوزادان نارسی که وزن موقع تولدشان بین 1000 تا 1500 گرم است از لمس ملایم محروم هستند زیرا  این نوزادان پس از تولد به بخش مراقبت ویژه نوزادان منتقل می شوند و در این زمان تلاش پرسنل پزشکی وپرستاری جهت ثبات وپایداری نوزاد روندهای دردناکی را به دنبال خواهد داشت(16 ). نتایج پژوهش ها نشان داده است که نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بسیار کم تحت لمس قرار می گیرند و آن مقدار ناچیز هم که تحت لمس قرار می گیرند، جهت انجام اقدامات درمانی و دارویی می باشد(3 ).

فواید بسیار زیادی در ماساژ نوزاد وجود دارد ، از بهبود  وضعیت تکامل عصبی گرفته  تا آموزش آرامش واطمینان، نوزادانی که ماساژ مناسب و مداومی را دربخش مراقبت ویژه نوزادان  تجربه كرده اند از خواب خوبی برخوردار بوده و وزن گیری مناسب تری  داشته اند(6 ). مهم ترین و قابل اعتمادترین مزیت گزارش شده ی ماساژ برای نوزادان نارس افزایش میزان وزن گیری در طی بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان می باشد. این میزان تا47 درصد افزایش وزن گیری، در مقایسه با گروه کنترل گزارش شده ، و طول مدت بستری به مدت 6 روز کاهش يافته  وحدود 10000 دلار به ازای هر شیرخوارصرفه جویی شده است(5 ).

لمس کردن نوزاد نارس از نظر روانی نیز برای مادر ونوزاد ضروری است. نوزاد نارس به اندازه یک نوزاد معمولی نیاز دارد که مورد محبت وتماس مادری قرار گیرد وبه او محبت شود ودر آغوش گرفته شود. (8 ).

در مورد مزاياي ماساژ در بخش مراقبت ویژه نوزاد  توسط فيلد[10] و همكاران مطالعات فراواني انجام شده است ومشخص گردیده آنچه توسط جنين در رحم حس و تجربه مي‌گردد براي رشد و تكامل عصبي- رفتاري او ايده آل است(5 ).

نوزاد نارس به جاي آنكه در محيط آرام و غني از تحريكات حسي مورد نياز براي رشد و تكامل خود قرار داشته باشد، در بخش مراقبت‌ ويژه نوزادان جاي مي‌گيرد، مكاني كه در آن از نور، سرو صدا، و به عبارت ديگر پر استرس براي نوزاد است. ماساژ به این نوزادان کمک می کند تا سطح استرس در آنها کاهش یابد و همچنین رشد و تکامل در نوزادان نارس و با وزن کم هنگام تولد، را بهبود می بخشد (20 ).

در بخش‌هاي نوزادان، كودكان نارس در ضمن مراقبت‌هاي پزشكي و پرستاري ضروري كه دريافت مي‌كنند، مكرراً دستكاري و لمس مي‌شوند. آنها اغلب اين نوع لمس را اضطراب آور و آشفته كننده مي‌يابند. برعكس ماساژ براي آنان خوشايند است و به آنان احساس راحتي و محبت مي‌بخشد. احتمال می رود ماساژدرماني از طريق تاثير بر محور هيپوتالاموس- هيپوفيز – آدرنال نوزاد نارس را در برابر استرس مقاوم نموده و سازگاري کلي نوزاد را ارتقاء دهد (3 ).

علي رغم اين كه اثرات درماني ماساژ در بزرگسالان مدت مديدي است به كار گرفته مي‌شود اما بالغ بر سه دهه اخير پژوهشگران در غرب  دريافته‌اند كه كودكان نيز مي‌توانند از ماساژ بهره گيرند گرچه قرن‌هاست زنان دربخش هايي ازآفريقا، آمريكاي جنوبي و مركزي، كودكان خود را ماساژ مي‌دهند. اما در غرب و بريتانيا، به تازگي اين عمل شناخت قابل   ملاحظه اي پيدا كرده و حتي در مراكز بهداشت و بيمارستان‌هاي تحت پوشش خدمات بهداشت ملي نيز توصيه مي‌گردد(19 ).

محققین تلاش دارند تا براي نوزادان نارس اشكال مختلفي از تحريكات مكمل را فراهم كند، و با غني سازي محيط بخش مراقبت ویژه نوزادان به تكامل او كمك كنند. اين مراقبت‌هاي حمايت كننده و تحريكات مداخله اي قصد دارند تا با شبيه سازي محيط درون رحم، تكامل نوزاد را به مسير اصلي خود بازگرداند و آن را در اين مسير نگه دارد. البته در نوزادان بسيار نارس از لمس نمي توان استفاده كرد چون احتمال بروز آپنه و كاهش تعداد ضربان قلب وجود دارد اما با اين وجود در اين گروه از نوزادان مي‌توان از روش[11]KMC  استفاده كرد. شواهدي وجود دارد كه روند انتقال از انكوباتور به سينه مادر خود براي نوزاد استرس زا مي‌باشد و قبل از انتقال بايد علايم حياتي نوزاد پايدار باشد ماساژ ملايم يك شكل از تعامل است و مطالعات نشان داده است توسط نوزادان نارس به خوبي تحمل مي‌شود، و تكامل نوزاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد(17 ).

پژوهشی که توسط آرورا[12] وهمکاران (2005 ) انجام گرفته  نشان داده كه وقتي كودكان نارس مراقبت معمول در بيمارستان را دريافت مي‌كنند تعداد نبض آنان افزايش و سطوح اكسيژن آنها كاهش مي‌يابد، و اين كاهش بيانگر زجر نوزاد مي‌باشد. اما هنگامي كه ماساژ داده مي‌شوند نتيجه معكوس رخ مي‌دهد يعني تعداد نبض كاهش و سطوح اكسيژن افزايش مي‌يابد، ونشان دهنده این نکته است كه ماساژ براي نوزادان آرام بخش و تسكين دهنده است(18 ).

ماساژ نوزادان و شيرخواران يك جزء مهم مراقبتي در جوامع مختلف است كه به صورت سنتي صورت مي‌گيرد. در اين ميان ماساژ با انواع روغن‌هاي طبيعي جايگاه ويژه اي در بعضي كشورها بخصوص هندوستان دارد. براي هزاران سال است كه در بعضي كشور‌هاي شرق آسيا از ماساژ با روغن در بزرگسالان و كودكان و شيرخواران استفاده مي‌گردد(18 ).

 

 

به طور کلی در مورد اثرات ماساژ در نوزادان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

     در مطالعات مشابه ای که در این مورد انجام شده مشاهده شد که نوزادان نارس ماساژ داده شده  وزن بیش تری بدست آورده بودند(19 ). در مطالعه کلمانسون [13]در سال 2006 مشاهده کرد که خواب در نوزادان ماساژ داده شده عمیق تر است و در طول خواب کم تر بیدار می شوند(21 ). در مطالعات انجام شده سطح سرمی تری گلیسرید و اسید لینولئیک (اسید چرب ضروری ) در نوزادان نارس ماساژ داده شده افزایش چشم گیری داشت(22 ). ماساژ با استفاده از روغن به تنظیم درجه حرارت کمک می کند و نوزاد حرارت کمتری از دست می دهد. در مطالعه ای در نپال میزان بروز هیپوترمی زودرس به میزان 50درصد و هیپوترمی دیررس به میزان 30درصد در نوزادان (با انجام اقداماتی مانند مراقبت مادرانه آغوشی و ماساژ ) کاهش یافته بود. ماساژ سلول های مرده را از سطح پوست برطرف می کند و از خشک شدن آن جلوگیری می کند(3 ).

مندس[14]در سال 2008 طی مطالعه ای مشاهده کرد که شیوع سپسیس در نوزادان ماساژ داده شده به طور چشم گیری کمتر بوده وتعداد روزهای بستری نیز کاهش یافته است(23 ).

افزایش قدرت دفاعی بدن از طریق افزایش سلولهای کشنده طبیعی[15]رخ می دهد. همچنین کاهش سطح استرس با کاهش سطح سرمی کورتیزول و نوراپی نفرین و افزایش دفع ادراری اپی نفرین و نوراپی نفرین در نوزادانی که ماساژداده       می شوند مشاهده گردیده است(24 ). ماساژ سبب افزایش دلبستگی وکاهش افسردگی (8 ) نیز می گردد.

ماساژ سبب تحریک عصب واگ شده وباعث افزایش حرکات دودی روده می گردد وافزایش انقباضات ریتمیک معده را ایجاد می کند وهضم غذا را تسریع وتحمل آن توسط نوزاد را ساده تر می کند. همچنین شاخه های عصب واگ در ریه موجود  می باشد که به بهتر شدن تنفس کمک می کند(25 ).

دراثر ماساژ اکسیژن رسانی بافت ها زیاد شده ودر نتیجه تغذیه سلول ها وبافت ها بهتر می گردد وجریان خون افزایش می یابد. نوزادان با ماساژ قادر خواهند بود تغذیه دهانی را زودتر شروع کنند ودر نتیجه سریع تر از بیمارستان ترخیص شوند. با ماساژ ضربان قلب وتنفس نوزادان منظم شده ودر نتیجه اکسیژن کمتری مصرف شده وانرژی را ذخیره می نمایند واز این انرژی برای رشدشان استفاده خواهند کرد وتکامل مغز وتوسعه سیستم عصبی تسریع خواهد شد(26 ).

وزن نوزادان یکی از شاخص های مهم سلامتی بوده ویکی از معیارهای اصلی ترخیص نوزادان نارس است و از طرفی اقامت طولانی مدت در بخش مراقبت ویژه نوزادان سبب بروز مشكلاتي  مانند عفونت (که با علائمی از قبیل بی حالی، عدم تحمل تغذیه، هیپوترمی یا هیپرترمی ، زردی، هیپوتونی ، آپنه ، احیانا تشنج ودر آزمایشات با کاهش پلاکت ، افزایش و یا مثبت شدنCRP ، بالا رفتن ESR وکشت مثبت تشخیص داده می شود )می شودکه متعاقب این عفونت ممکن است  هموليز رخ دهد(9 ). پس باتوجه به اینکه ماساژ نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته ویک روش غیر تهاجمی بوده که دارای خواص شفا دهنده است و با کاهش طول اقامت در بیمارستان باعث کاهش عوارض، هزینه ها ، سرمایه ، وقت و استفاده بهینه از تخت های      بخش های ویژه می شود پژوهش گر تلاش می کند با  انجام این پژوهش و بیان سایر شواهدی که دال بر اثر بخشی ماساژ وجود دارد ، در آینده ای نزدیک ماساژ به عنوان يك مراقبت روزانه برای نوزادان بستري در بيمارستان مرسوم شود.

[1] World Health Organization

[2] LBW(LOW Birth Weight )

[3] IUGR

[4] NICU

[5] IQ= intelligence quotient

[6] Sepsis

[7] Intraventricular haemorrhage

[8] Bowlbi

[9] Osborn DA, Henderson-Smart DJ

[10] Field Tiffany

[11] مراقبت مادرانه آغوشی

[12] Arora

[13]Kelmanson

[14] Mendes

[15] Natural killer cells

تعداد صفحه :123

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته بندی : پزشکی