دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته نانو تکنولوژی پزشکی

عنوان : مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله “عج”

پژوهشگاه علوم پزشکی

مرکز تحقیقات نانو بیوتکنولوژی

پایان نامه جهت دریافت درجه  کارشناسی ارشد رشته نانوتکنولوژی پزشکی

موضوع:

مقایسه انتقال الکترون آنزیم کولین اکسیداز توسط سه نوع نانولوله کربنی

استاتید راهنما:

دکتر مهدی کمالی

خانم دکتر سیده شراره سجادی

استاد مشاور:

امیر همایون کیهان

سال تحصیلی: 91– 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول   1

1-1 .آنزیم کولین اکسیداز  2

1-1-1. معرفی آنزیم.. 2

1-1-2. تاریخچه. 2

1-1-3. واکنش آنزیمی.. 3

1-1-4. جایگاه فعال آنزیم.. 3

1-1-5. اهمیت مطالعه. 4

1-2. زیست حسگر  7

1-2-1. نسل اول.. 8

1-2-2. نسل دوم. 9

1-2-3. نسل سوم. 10

1-3. تکنیک‌های الکتروشیمیایی   10

1-3-1. ولتامتری یا آمپرومتری.. 10

1-3-2. ولتامتری چرخه‌ای.. 11

1-3-3.کرونو آمپرومتری.. 12

1-4. نانولوله‌های کربنی   13

1-4-1. معرفی.. 13

1-4-2. ساختار. 13

1-4-3. خواص ویژه نانولوله‌های کربنی.. 14

1-4-4. انواع نانولوله‌های کربنی.. 15

1-4-5. سنتز نانولوله‌های کربنی.. 19

1-4-5-1. قوس الکتریکی.. 19

1-4-5-2. سایش لیزری.. 20

1-4-5-3. رسوب دهی با بخار شیمیائی.. 21

1-4-6. خالص سازی نانولوله‌های کربنی   23

1-4-6-1. اکسیداسیون.. 23

1-4-6-2. اسید کاری.. 24

1-4-6-3.آنیل کردن.. 24

1-4-6-4. استفاده از ارتعاشات مافوق صوت.. 24

1-4-6-5. تصفیه مغناطیسی.. 25

1-4-6-6. میکروفیلتراسیون.. 25

1-4-7. عامل­دار کردن نانولوله‌های کربنی   25

1-4-7-1. ضرورت عامل­دار کردن نانولوله­ها و روش­های آن.. 26

1-4-7-2. روش‌های تائید عامل­دار شدن نانولوله‌ها 27

1-4-7-2-1. طیف سنجی رامان.. 27

1-4-7-2-2. طیف سنجیFT-IR.. 30

1-5. استفاده از مایعات یونی به عنوان پایدار کننده‌ها 31

1-6. هدف از انجام پژوهش: 34

فصل دوم. 36

مواد و روش­ها 36

2-1. مواد. 37

2-2. تجهيزات و دستگاه­ها: 38

2-3-1. عامل­دار کردن نانولوله‌ها 39

2-3-2. تهیه سوسپانسیون نانولوله کربنی.. 40

2-3-3. آماده سازی الکترود. 40

2-3-4. روش تثبیت… 41

2-3-5. مطالعات ولتامتری فیلم پروتئین   41

2-3-6. اندازه گیری فعالیت آنزیم   42

2-3-7. تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی   43

فصل سوم. 44

نتایج.. 44

3-1. میزان عامل­دار شدن نانولوله‌ها 45

3-2. مورفولوژی سطح الکترودهای اصلاح شده با نانولوله‌ها 50

3-3 . انتقال الکترون مستقیم آنزیم روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله  55

3-4. ميزان برگشت پذيری واکنش اکسيد و احياء آنزيم   57

3-5. میزان آنزیم الکترواکتیو روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله­ها 57

3-6. تثبیت موثر آنزیم بر نانولوله‌های کربنی   58

3-7. سرعت انتقال الکترون آنزیم تثبیت شده بر نانولوله و مایع یونی   61

3-8. فعالیت الکتروکاتالیزوری آنزیم روی الکترودهای اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی   63

فصل چهارم. 66

بحث و پیشنهادات.. 66

4-1. عامل­دار شدن نانولوله­ها 67

4-2. مقایسه پارامترهای آنالیتیکی حسگرهای طراحی شده با سه نوع نانولوله کربنی   69

4-2-1. محدوده خطی.. 70

4-2-2. حساسیت… 71

4-2-3. حد تشخیص…. 72

4-3. مقایسه انتقال الکترون آنزیم   72

4-3-1. میزان آنزیم الکتروفعال تثبیت شده روی نانولوله‌های کربنی.. 73

4-3-2.ثابت سرعت ظاهری الکترون (ks) 74

4-3-3. مقایسه میزان تغییرات پتانسیل فرمال در سه نوع زیست حسگر. 75

4-4. نتیجه گیری   77

فصل اول

مقدمه

 

فصل اول

1-1 .آنزیم کولین اکسیداز

1-1-1. معرفی آنزیم

آنزیم کولین اکسیداز یکی از انواع آنزیم‌های اکسیدوردوکتاز است. اكسيدوردوكتازها، كه حدود 25% از آنزیم‌های شناخته شده را تشكيل می‌دهند، نقش مهمي در متابوليسم سلول‌های زنده ايفا می‌کنند. اين گروه از آنزیم‌ها، شامل تمامي آنزیم‌هایی است كه واکنش‌های اكسيداسيون و احياء را كاتاليز می‌کنند. از آنزیم‌های اين گروه می‌توان به اكسيدازها، پراكسيدازها، دهيدروژنازها، كاتالاز و بسياري از آنزیم‌های ديگر اشاره نمود [3]. اهميت مطالعه اكسيـدوردوكتازها در ماهيت واکنش‌هایی است كه كاتـاليز می‌کنند. در واقع، به دلیل این که اين آنزیم‌ها واکنش‌های دشواري، از قبيل اكسيداسيون و احياء انتخابـي مولکول‌های آلي، را كاتاليز می‌کنند، در حوزه محيطي اهميت ویژه‌ای دارند. علاوه بر اين، از آنجایی كه اكسيدوردوكتازها به طور گسترده‌ای در سنتز تركيبات آلي مورد استفاده قرار می‌گیرند، در داروسازي كاربرد دارند [4-5]. از ميان اكسيدوردوكتازها، اكسيدازها به دليل اينكه از اكسيژن به عنوان عـامل اكسنده استفاده می‌کنند و نيازي به کوفاکتور ندارند، از اهميت ویژه‌ای برخوردارند. آنزیم کولین اکسیداز که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته است یکی از انواع اکسیدازها است.

1-1-2. تاریخچه

آنزیم کولین اکسیداز اولین بار در سال 1933 توسط برنهایم[1] در بافت حیوانی کشف شد [6]. در میان بافت‌های حیوانی، کولین اکسیداز بیشتر در کبد موش یافت می‌شود. این فرم آنزیم در کلیه نیز یافت شد، ولی در خون و ماهیچه یا قلب دیده نشد [7]. کلی[2] در سال 1952 وجود گروه پروستتیک فلاوین آدنین دی نوکلئوتید FAD)) را در این آنزیم به اثبات رساند. با وجود این که نمونه‌های اولیه کولین اکسیداز از بافت‌های حیوانی با دشواری و ناخالصی بسیار زیاد استخراج شده بود، بعدها این آنزیم از گونه‌های ریز جانداران دیگری نیز به دست آمد، که از آن جمله می‌توان به استخراج آنزیم در سال 1977 از گونه آرتروباکتر[3] اشاره کرد [8].

1-1-3. واکنش آنزیمی

آنزیم کولین اکسیداز واکنش اکسایش کولین به گلایسین بتائین را کاتالیز می­کند. اولین بار در سال 1952 وجود گروه پروستتیک فلاوین آدنین دی نوکلئوتید (FAD) در این آنزیم به اثبات رسید. در واقع، آنزیم کولین اکسیداز با کمک گروه پروستتیک FAD خود، به صورت میانجی، سوبسترا را اکسید می‌کند. اکسایش کولین در دو مرحله انجام می‌گیرد؛ در مرحله اول با انتقال یون هیدرید ((H از کولین به اکسیژن مولکولی سوبسترا به محصول حد واسط ) بتائین آلدئید( تبدیل می‌شود. در مرحله بعد، بتائین آلدئید با انتقال دو الکترون دیگر محصول نهایی بتائین را تولید می‌کند. شمای کلی این واکنش در شکل زیر نشان داده شده است [9].

شکل 1-1. شمای واکنش اکسیداسیون دو مرحله‌ای کولین به گلایسین بتائین کاتالیز شده توسط آنزیم کولین اکسیداز

[1]-Bernheim

[2]-Kelli

[3]-Arthrobacter

تعداد صفحه :93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***