ahar, Deachamrs, 2000)). اثر بازدارندگي رشد توسط برخي از اين مواد بر باکتری های مسموم کننده از طریق مواد غذايي و ميكروارگانيسم هاي فاسد كننده نظير ليسترياها (Strus , Pakosz, Goscinia, Mordarska,  2001) كلستريديو م ها  و انتروكوكوس ها (Reuter, 2001) برخي از باسيلوس ها و استافيلوكوكوس ها (Strus , Pakosz, Goscinia, Mordarska, 2001) به اثبات رسيده است . لاكتوباسيل ها با منشاء انساني اثر آنتاگونيستي46 بر بیماریزاهای47 گوارشي – روده اي  مختلف  نظير هليكوباكتر پيلوري،   كلستريديوم ديفيسل، كمپيلو باكتر ژژوني و اشريشياكلي دارند (Reuter, 2001). پروبيوتيك ها نه تنها به عنوان مكمل هاي غذايي و دارويي48 بلكه در تهيه فراورده هاي لبني، آب ميوه ها، شكلات ها و حتي فراورده هاي گوشتي نيز به كار مي روند. ميكروارگانيسم هايي به عنوان پروبيوتيك مورد توجه قرار مي گيرند كه بتوانند از معده و روده عبور كنند، در مجراي گوارشي تكثير شوند و با توليد متابوليت هاي آنتاگونيستي با ميكروفلور ساپروفيت49 رقابت كنند . اين توانايي در بين باكتري هاي اسيد لاكتيك مانند لاكتوباسيل ها و بيفيدوباكترها وجود دارد (Ouwehand, Tuomola, Tolkko and Salminen, 2001). اگزوپلي ساكاريدهاي50 ترشح شده توسط پروبيوتيك ها  داراي اثرات مثبتي همچون تحريك سيستم ايمني51 و فعاليت ضد سرطان52 مي باشند (Bujalancel, Moreno, Jimenez-Valera, Ruiz Bravo, 2007). اين ميكروارگانيسم ها داراي اثرات تحريك كنندگي و تقويت كنندگي بر روي سيستم ايمني مي باشند، بطور مثال در مطالعه اي كه روي موشهاي مبتلا به نقص ايمني صورت گرفت نقش پروبيوتيك ها به عنوان يك عامل موثر در تعدیل سیستم ایمنی53 و  بهبود پاسخ ايمني54  نشان داده شده است (Oliveiraa, Sodinib, Remeufb and Corrieub, 2001). تعادل ميكروبي دستگاه  گوارش مي تواند تحت تاثير عوامل زيادي از جمله بيماري ، استرس، سن ، رژيم غذايي ، شرايط جغرافيايي و برخي عوامل ديگر برهم خورده و در نتيجه اختلالاتي را در سلامت فرد به وجود آورد.  لاكتوباسيل ها و بيفيدوباكترها در حفظ اين تعادل ميكروبي در درجه ي اول اهميت قرار دارند. اين ميكروارگانيسم ها جزو خانواد ه ي باكتري هاي لاكتيكي هستند كه  استفاده از آن ها پيشينه ي طولاني دارد؛ از اين رو ايمن بودن آن ها كاملاً محرز گشته است . امروزه لاكتوباسيل ها و بيفيدوباكترها بخش اعظمي از كشت ها ي آغازگر پروبيوتيكي را تشكيل مي دهد (Richardson, 1996) و به شكل گسترد ه اي از آن ها در توليد فرآورده هاي غذايي پروبيوتيكي استفاده مي شود. اين فرآورده ها اغلب از نوع لبني هستند چرا كه شير ضمن داشتن ارزش تغذيه اي فوق العاده، ماتريكس مناسبي براي اين ميكروارگانيسم ها فراهم مي آورد (Mital and Garg, 1992; Molder, 1990; Patel, Dove, Sannabhati, and Dave, 1991). شرايط انتخاب پروبيوتيك طبق توصيه سازمان های بهداشت و سازمان خوار و بار جهانی55 اين است كه پروبيوتيك ها بايد قادر به اعمال اثرات مفيد خود بر روي ميزبان به واسطه رشد و فعاليت در بدن انسان باشند (ftp:http//ftp.fao.org/es/esn/food/probio_report_en.pdf, Accessed 27 October 2006). معيارهاي اصلي در انتخاب سويه هاي پروبيوتيكي شامل داشتن منشاء انساني ، مقاومت در برابر اسيد و صفراي سيستم گوارش و قابليت چسبيدن به ديوار ه ي روده و مقابله با ميكروب هاي بيماري زاي آن محيط مي باشد (Bengmarks, 1995; Katherine Zeratsky, 2010; MayoClinic.com., 2010 ; David Dugdale, 2010; Duffy, Sporn, Hibberd, et al., 2010; Possemiers, Marzorati,  Verstraete, Van de Wiele. 2010). عوامل پروبيوتيك داراي ويژگي هايي هستند كه آنها را از ساير عوامل درماني متمايز مي سازد. مهمترين اين ويژگي ها شامل : زنده بودن اين عوامل و تاثير آنها بر محيط زنده، آساني تهيه و تكثير آنها، استعمال آسان آنها، قابليت زيست و بقاء اين عوامل در شرايط داخلي محيط زنده و عدم پاسخ ايمني بدن به آنها، قدرت تكثير در حد بالا در بدن ميزبان، بي خطر بودن استعمال آنها و نداشتن عوارض سوء جانبي ( مانند آن چيزي كه  در مورد استعمال آنتي بيوتيك ها ديده مي شود ) و ارزاني تهيه اين عوامل می باشد (Ejtahed, Mohtadi Nia, Homayouni Rad, Niafar, Asghari Jafarabadi, Mofid 2011; Pashapour, Hosyniyan Zakaria, 2004; Boehm, Stahl, 2003).

به منظور بهره مندی مصرف کننده از فواید پروبیوتیک ها باید روزانه (109-108 سلول بیفیدوباکتر در روز  و 20 گرم شیر اسیدوفیلوس حاوی 200 میلیون عدد لاکتوباسیلوس در هر میلی لیتر) یا بیش از 100 گرم ماست حاوی حداقل  cfu/ml 106  باکتری پروبیوتیک مصرف شود. همچنین نیمه عمر پروبیوتیک ها کوتاه می باشد لذا طی مصرف آنها حتما به تاریخ انقضای فرآورده توجه شود (خسروی دارائی و کوشکی، 1387)

تعداد صفحه : 68

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 2