ه دانشگاه شکل مي گيرد. قرار گرفتن در چنين شرايطي غالباّ با فشار ونگراني توام بوده، عملکرد و بازدهي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد. لذا توجه به سلامت رواني اين قشر از اهميت ويژه اي در يادگيري و افزايش آگاهي علمي آنان برخوردار است (8و9).

مروري بر پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که شيوع و شدت مشکلات رواني در دانشجويان نسبت به جمعيت غير دانشجو افزايش پيدا کرده است. بررسي هاي اخير حاکي از آن است 46% دانشجويان مرد و 64% دانشجويان زن از اضطراب و 12% از دانشجويان مرد و 15% از دانشجويان زن از افسردگي رنج مي برند. مشاورين دانشگاه افزايش مراجعه دانشجويان از سال 1995 تا 2000 را از 4/2 در 100000 به 7/9 در 100000 گزارش کرده اند(10).

Ashton Kamali در پژوهش هاي خود به این نتيجه رسيد که دانشجويان سال دوم از سطح بالايي از اضطراب وافسردگي و سوء مصرف مواد رنج مي برند(11).

از آنجا که دانشجويان از حساس ترين اقشار جامعه هستند و نظر به اهميت سلامت رواني اين گروه مطالعه اي با هدف تعيين وضعيت سلامت رواني دانشجويان در سال تحصيلي 90-1389 و مقايسه سطح سلامت رواني آنان در رشته ها و مقاطع تحصيلي مختلف در دانشگاه علوم پزشکي قم صورت گرفت تا ضمن شناسايي گروه هاي آسيب پذير با استفاده از نتايج حاصله بتوان ضمن تشويق مسئولين به ارائه خدمات بهداشت روان همچون مشاوره، روان درماني و درمان دارويي موجبات ارتقاء سطح بهداشت روان دانشجويان را فراهم نموده و از عوارض و پيامدهاي افت تحصيلي و هدر رفتن نيرو توانايي قشر جوان و فعال جامعه که موجب آسيب اقتصادي کشور مي گردد پيشگيري به عمل آيد.

در اين مطالعه ابتدا علي رغم مشکلات دسترسي به تمامي دانشجويان بدليل پراکندگي دانشکده ها و بيمارستان هاي آموزشي درماني در سطح شهر از پرسشنامه سلامت رواني 28 سؤالي (GHQ28) در بين کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم(790 دانشجو)استفاد شد سپس از بين افراد داوطلب از 50 دانشجو که با آزمون GHQ28 مستعد اخلالات رواني گزارش شده اند و به همان تعداد افراد سالم خواسته شد که در مرحله دوم به سؤالات پرسشنامه ديگري به نام Scl90 پاسخ دهند. همچنين در اين مطالعه ارتباط بين جنسيت، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي، وضعيت تأهل، بومي و غير بومي بودن و بعد مسافت از محل سکونت دائم با ميزان سلامت افراد سنجيده شد.

 

 

  • اهداف پژوهش :

     الف) هدف اصلي طرح :

تعيين سلامت رواني و عوامل مؤثر بر آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قم در مقاطع و رشته هاي مختلف در سال تحصيلي 90-1389

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***