ی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

 • محصولات شیری ………………………………………………………………………………………………………………. 34
 • سبزیجات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
 • برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • میوه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 35
 • طرز عمل فعالیت ضد باکتری ……………………………………………………………………………………………….. 35
 • حساسیت ارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی …………………………………………………………………….. 37
 • سینرژیسم و آنتاگونیسم بین ترکیبات اسانس ………………………………………………………………………….. 38
 • سینرژیسم و آنتاگونیسم بین ترکیبات اسانس و نگه دارنده های مواد غذایی………………………………… 39
 • فصل سوم: مواد و روش ها

  3-۱-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

  3-2-  نوع مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

  3-3-  جمع آوری و آماده سازی گیاه …………………………………………………………………………………………………… 42

  3-4-  تهیه اسانس ……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

  3-5-  تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه کهلیک اوتی ………………………………………………………………………. 43

  3-6-  ارزیابی ترکیبات فنولیک …………………………………………………………………………………………………………… 44

  3-7-  میزان فلاونوییدها ……………………………………………………………………………………………………………………. 45

  3-8-  بررسی خواص آنتی اکسیدانی اسانس با روش DPPH ……………………………………………………………… 45

  3-9-  خصوصیات ضدمیکروبی و بهداشتی اسانس علیه باکتری اشرشیا…………………………………………………… 46

  3-10-  ارزیابی خصوصیات حسی ……………………………………………………………………………………………………….. 47

  3-11-  آنالیز فیزیکوشیمیایی ……………………………………………………………………………………………………………… 48

  3-11-1- Ph دوغ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 48

  3-11-2-  اسیدیته قابل تیتراسیون …………………………………………………………………………………………………….. 48

  3-11-3-  مواد جامد کل …………………………………………………………………………………………………………………… 49

  3-11-4-  چربی دوغ ………………………………………………………………………………………………………………………… 49

  3-12- متغییرها …………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

  فصل چهارم: یافته ها

  4-1-  نتایج آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده ……………………………………………………………………………………………. 54

  4-2-  فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولیک و فلاونوییدی اسانس …………………………………………………… 56

  4-3-  ارزیابی خصوصیت ضد میکروبی اسانس …………………………………………………………………………………….. 58

  4-3-1- روش میکرودایلوشن ……………………………………………………………………………………………………………… 58

  4-3-2-  اثر ضد باکتریایی اسانس در مدل غذایی ……………………………………………………………………………… 58

  4-4-  ارزیابی حسی دوغ حاوی غلظت های مختلف اسانس ……………………………………………………………….. 59

  4-5- بررسی خواص فیزیکو شیمیایی دوغ حاوی غلظت های مختلف اسانس ………………………………………. 60

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

  نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

  پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

  منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

  چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………  85

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                                     صفحه

  جدول 2-1 روغن‌های بدست آمده از بخش‌های مختلف گیاهان ………………………………………………………………… 18

  جدول 3-1 جدول متغییر ها …………………………………………………………………………………………………………………… 53

  جدول 4-1 آنالیز ترکیبات اسانس کهلیک اوتی ………………………………………………………………………………………… 54

  جدول 4-2 IC50  اسانس و کنترل ها ………………………………………………………………………………………………….. 56

  جدول 4-3 ترکیبات فنولیک …………………………………………………………………………………………………………………… 57

  جدول 4-4 ترکیبات فلاونوییدی …………………………………………………………………………………………………………….. 58

  جدول 4-5 شمارش باکتری E.coli در نمونه های دوغ با غلظت های مختلف اسانس……………………………….. 59

  جدول 4-6 میانگین داده های نمره دهی داورها به قابلیت پذیرش دوغ ……………………………………………………….60

  جدول4-7 میانگین داده هایPh  در دوغ با غلظت های مختلف اسانس در طول دوره 14روزه……………………… 61

  جدول 4-8 میانگین داده های چربی در دوغ با غلظت های مختلف اسانس در طول دوره 14روزه…………………. 62

  جدول 4-9 میانگین داده های مواد جامد کل در دوغ با غلظت های مختلف اسانس در طول دوره 14روزه…….. 63

  جدول 4-10 میانگین داده های اسیدیته در دوغ با غلظت های مختلف اسانس در طول دوره 14روزه…………….. 64

  نمودار 4-1 کروماتوگرام اسانس کهلیک اوتی …………………………………………………………………………………………… 55

  نمودار 4-2 منحنی استاندارد اسید گالیک …………………………………………………………………………………………………. 57

  نمودار 4-3 تغییرات Ph دوغ …………………………………………………………………………………………………………………. 61

  نمودار 4-4 تغییرات مواد جامد کل دوغ …………………………………………………………………………………………………… 62

  نمودار 4-5 تغییرات چربی دوغ ……………………………………………………………………………………………………………….. 63

  نمودار4-6 تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون دوغ ………………………………………………………………………………………. 64

   

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                                           صفحه

  شکل 2-1 بوته گل دارکهلیک اوتی ………………………………………………………………………………………………………….. 16

  شکل 2-2 گیاه بدون گل کهلیک اوتی ……………………………………………………………………………………………………… 17

  شکل 2-3 بوته گیاه کهلیک اوتی …………………………………………………………………………………………………………….. 17

  شکل 2-4 فرمول ساختاری ایزوپرن ………………………………………………………………………………………………………… 21

  شکل 2-5 فرمول ساختاری بعضی از اجزای منتخب اسانس‌های روغنی ……………………………………………………….24

  شکل 2-6 دیاگرام مربوط به تقطیر با بخار ……………………………………………………………………………………………….. 28

  شکل 2-7 دیاگرام مربوط به تقطیر با بخار ……………………………………………………………………………………………….. 29

  شکل 2-8 محل‌ و مکانیسم فعالیت اسانس‌ها در سلول باکتری ………………………………………………………………….. 36

  شکل 3-1 دستگاه GC-MS ……………………………………………………………………………………………………………….. 47

  شکل 3-2 دستگاه اسپکتروفوتومتر ………………………………………………………………………………………………………….. 48

   

   

  فهرست روابط ریاضی

  فهرست