رات و همچنین در مورد ورزش باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد که به طور همزمان تغییرات هورمونی، متابولیکی و دیگر عوامل مـؤثر رابررسی کند.

منابع و مĤخذ
Klok M, Jakaobsottir S, Drent M. ( 2007). “The role of leptin and ghrelin in the regulation of food intake and body weight in humans”. Obesity.,Vol. 8:
pp:21-34.
Arch M. (2005). “Central regulation of energy balance: input, outputs and
leptin resistance”. Nutrition Society.,Vol. 64: pp:39-46.
Cheng M, Bushnell D, Cannon DT, Kern M. (2009). “Appetite regulation via exercise prior or subsequent to high-fat meal consumption”. J.Appetite.,Vol.
52: pp:193–198.
Hagobian TA, Sharoff CG, Braun B. (2008). “Effects of short-term exercise and energy surplus on hormones related to regulation of energy balance”.
Metabolism Clinical and Experimental., Vol. 57: pp:393–398.
Maraki M., Tsoflioua F, Pitsiladis Y, Malkova D, Mutrie N, Higgins S. (2005). “Acute effects of a single exercise class on appetite, energy intake and mood. Is there a time of day effect?” Appetite., Vol. 45: pp: 272–278.
Martins C, Morgan LM, Bloom SR, Robertson MD. (2007). “Effects of exercise on gut peptides energy intake and appetite”. Journal of Endocrinology., Vol.
193: pp:251–258.
King NA, Caudwell M., Hopkins M., Byrne NM, Colley R, Hills AD. (2007). “Metabolic and behavioural compensatory responses to exercise interventions: barriers to weight loss”. J. obesity., Vol.15, NO.6: pp:1373-83.
King J, Miyashita M, Wasse L, Stensel D. (2010). “Influence of prolonged treadmill running on appetite, energy intake and circulating concentrations of acylated ghrelin”. Appetite (inpress).
King NA, Lluch A, Stubbs RJ, Blundell JE. (1997). “High dose exercise does not increase hunger or energy intake in free living male”. European Journal of Clinical Nutrition., Vol. 51: pp: 478-483.
Pomerleau M, Imbeault P, Parker T, Doucet E. (2004). “Effects of exercise intensity on food intake and appetite inwomen”. Am J Clin Nutr., Vol. 80: pp: 1230–6.
Borer KT, Wuorinen E, Chao C, Burant C. (2005). “Exercise energy expenditure is not consciously detected due to oro-gastric, not metabolic, basis of hunger sensation”. Appetite., Vol. 45: pp:177–181.
Dodd CJ, Welsman JR, Armstrong N. (2008). “Energy intake and appetite following exercise in lean and overweight girls”. Appetite., Vol. 51: pp:482–
488.
Tsofliou F, Pitsiladis YP, Malkova D, Wallace AM, Lean M. (2003). “Moderate physical activity permits acute coupling between serum leptin and appetite–satiety measures in obese women”. International Journal of Obesity., PP:ol. 27: pp:1332–1339.
Broom DR, Stensel DJ, Bishop NC, Burns SF, Miyashita M. (2007). “Exercise-induced suppression of acylated ghrelin in humans”. Journal of
Applied Physiology.,Vol. 102: pp:2165–2171.
Broom DR, Batterham RL, King JA, Stensel DJ. (2009). “Influence of resistance and aerobic exercise on hunger, circulating levels of acylated ghrelin, and peptide YY in healthy males”. American Journal of Physiology:
Regulative Integrative and Comparative Physiology., vol. 296: pp:29–35.
Burns SF, Broom DR, Miyashita M, Mundy C, Stensel DJ. (2007). “A single session of treadmill running has no effect on plasma total ghrelin concentrations”. Journal of Sports Sciences., vol. 25, NO.6: pp:635-642.
17.. Blundell JE, King NA. (1999). “A descriptive study of individuals successful at long-term maintenance of substantial weight loss”. Medicine and Science in Sport and Exercise., vol. 31: pp:573-583.
Vestergaard ET, Dall R, Lange KH, Kjaer M, Christiansen JS, Jorgensen JO. (2007). “The Ghrelin Response to Exercise before and after Growth Hormone Administration”. J Clin Endocrinol Metab., vol. 92: pp:297–303.
(PMID: 17032714)
Erdmann J, Tahbaz R, Lippl F, Wagenpfeil S, Schusdziarra V. (2007). “Plasma ghrelin levels during exercise — Effects of intensity and duration”.
Regulatory Peptides., vol. 143: pp: 127–135.
Ueda S, Yoshikawa T, Katsura Y, Usui T, Nakao H, Fujimoto S. (2009). “Changes in gut hormone levels and negative energy balance during aerobic exercise in obese young males”. Journal of Endocrinology., vol. 201:
pp:151-159.
Edholm OG, Adam JM, Healy MJR, Wolff HS, Goldsmith R, Best TW. (1970). “Food intake and energy expenditure of army recruits”. British Journal of
Nutrition., vol. 24: pp:1091-1107.
George VA, Morganstein A. (2003). “Effect of moderate intensity exercise on acute energy intake in normal and overweight females”. Appetite., vol.
40: pp:43–46.

  • 1
  • 2